i psykosocialt arbete

Medlemskap

För medlemskap krävs

  • Socionomexamen eller annan akademiskt examen som prövas likvärdig
  • Genomgången sammanhållen handledarutbildning i psykosocialt arbete på universitet eller högskola om lägst 30 högskolepoäng. Annan handledarutbildning kan godkännas efter prövning, om nivå, omfattning och inriktning bedöms likvärdig.
  • Egen erfarenhet av handledning 100 timmar(intyg bifogas) samt genom-gången superhandledning om lägst 50 timmar.Superhandledning menas alltså handledning på handledning och detta ska vara godkänt av utbildad och godkänd handledare.(intyg skall bifogas)
  • Genomgången egenterapi individuellt eller i grupp hos leg psykoterapeut är önskvärd.
  • Fortlöpande aktiv/intresse för handledningsverksamhet
  • Erläggande av fastställd medlemsavgift.

Seniormedlemskap

Medlem som har varit med i föreningen under minst tio år och som fyllt 65 år kan ansöka genom mail till styrelsens ordförande (se menyval styrelsen). Medlemsavgiften är 150 kr/år.

Ansökan om medlemskap

Dubbelklicka på Ansökan medlemskap nedan och skicka till angiven adress. Du får ett svarsmail när ansöker har inkommit.
Styrelsen fattar beslut om medlemskap och därefter erlägges medlemsavgift.

Ansökan skickas till ordf. Kristina Faleij Falleniusgatan 4, 703 41 Örebro

Öppna i MS Word Ansökan medlemsskap_2018

Handledarförteckningen

OM du som medlem vill ändra uppgifter i handledarförteckningen tar du kontakt med ordförande som också är dataansvarig i styrelsen.
Maila till curativa@telia.com