top of page
Metahandledare
Metahandledare (även kallade "superhandledare") riktar sig till andra handledare. De är handledare som leder andra handledare, individuellt eller i grupp. 

Vi håller för närvarande på att uppdatera listan med metahandledare. Arbetar du metahandledning och finns ännu inte med på listan?  Kontakta den i styrelsen som ansvarar för hemsidan.

Anelod, Cecilia

Fil mag i pedagogik, grundutbildad psykoterapeut,

organisationskonsult

Jag har handlett, utbildat och utvecklat individer, grupper, arbetslag, ledningsgrupper och organisationer inom offentlig och privat förvaltning sedan 1998. Med inriktning på metod-, ärende- och/eller processhandledning. Utifrån min kompetens kan handledningen ha inslag av Systemisk, KBT, Schematerapi, Dynamisk, Imago, Lösningsfokuserat, Signs of saftey, neurobiologi, MI samt förändring, kris och konflikt. I handledningen använder jag mig av olika processmetoder, modeller och gestaltande visuella metoder.

 

I handledningen utgår jag ifrån vad som är användbart för individen eller gruppen. Tillsammans kan vi arbeta på olika nivåer; konkret, agerande, tankar, känslor, förståelse, samt utifrån en etisk aspekt.

Önskar metahandleda: Handledare som verkar inom offentlig eller privat verksamhet samt chefshandledning.

Geografiskt område: Metahandleder både på plats och digitalt. Utgår från Säter.

Hemsida: www.anelod.se

Telefon: 070 558 75 98

E-post: cecilia@anelod.se

Berggren, Jan

Socionom, leg. psykoterapeut, aukt. familjerådgivare

Telefon: 0371 58 52 22, 070 543 7758

E-post: jan.berggren@apollon.se

Cajvert, Lilja

Socionom, fil. lic. i socialt arbete, universitetslektor

Telefon: 031 786 10 95, 070 611 23 36

E-post: lilja.cajvert@icloud.com

Faleij, Kristina

Auktoriserad socionom

Hemsida: www.curativa.se

Tel.nr: 070 318 22 38

E-post: curativa@telia.com

Lindholm, Magnus

Fil mag psykologi, leg psykoterapeut

Beteendevetare och legitimerad psykoterapeut, sedan 2007 verksam som handledare inom psykosocialt arbete.

 

Min teoretiska kunskap spänner över flertalet områden. Jag har som legitimerad psykoterapeut en integrativ inriktning och är utbildad i KBT, affektfokuserad PDT och systemisk familjeterapi. Jag har under åren haft uppdrag som utbildningshandledare på f.d. Ersta Sköndal Bräcke högskola, nu Marie Cederschiöld högskolas utbildningar i familjeterapi och handlerutbildning.

 

Jag erbjuder metahandledning både individuellt och i grupp. Jag uppfattar handledning som ett mycket brett och komplext verksamhetsområde där många kunskapstraditioner möts, en verksamhet som både är avancerad teoretiskt och i högsta grad ett hantverk.

Att som handledare ha egen handledning kan vara ett sällsynt värdefullt sätt att utvecklas som professionell. Metahandledning kan ge ny teoretisk förståelse i det mångfasetterade arbetet som handledare samt nya perspektiv och metoder i det vardagliga hantverket. Att vara handledare kan även stundom vara mycket krävande emotionellt då vi arbetar med de handleddas svåra upplevelser och känslor. Metahandledning kan vara en trygg plats att få hjälp att bearbeta och processa egna upplevelser, få syn på det vi varit med om och metoder för hur vi kan hantera detta.

Geografiskt område: Stockholm, Gotland samt digitalt.

Hemsida: www.magnuslindholm.se

Tel.nr: 070 260 16 34

E-post: magnuslindholm.se@gmail.com

Marell, Fanny

Socionom, leg. psykoterapeut,

handledare och lärare i psykoterapi

Hemsida: www.fannymarell.se

Telefon:  070 493 33 36
E-post: fanny.marell@gmail.com

Regnér, Margareta

Socionom, leg. psykoterapeut,

fil. dr. i socialt arbete

Tel.nr: 070 302 87 85

E-post: margareta.regner@gmail.com

Wollsén, Elisabet

Leg. psykolog, leg. psykoterapeut

Eget företag sedan1983 inriktat på handledning, metahandledning, utbildning, samtal med par, familjer/nätverk och enskilda. Har ett systemiskt, narrativt och konstnärligt förhållningssätt som jag utbildat i sedan 80-talet. På högskola, i privat regi och psykoterapeututbildningar steg I och II. Kliniskt verksam fr. 70-talet inom psykosocialt arbete, BUP, HVB, skola m.fl. med utredning, behandling, familjeterapi, familjerådgivning, utbildat i barnpsykodiagnostik, krishantering, familjearbete mm. Bedrivit narrativ behandlingsforskning inom Högskolan och medverkat i Socialstyrelsens forskningsprojekt om barn i familjehem. Utvecklat egna teorier och upplägg kring samtalskonst, uppdragstagande och handledning (Life Staging® Ria-ra) som återkommande presenteras på workshops nationellt och internationellt.

Vänder mig till handledare intresserade av ett narrativt, kreativt och systemiskt förhållningssätt. Som gillar utmana dominanta strukturer, traditioner och tänkande inom handledning och professionen. Enskilt eller i grupp. Via Zoom eller live.

Hemsida: www.samtal.se, www.lifestaging.se

Tel.nr: 08 33 71 73

E-post: elisabet@samtal.se

Anteskog, Lii

Auktoriserad socionom, fil. mag. i socialt arbete

Hemsida: www.anteskogkonsult.se

Telefon: 070 576 94 56

E-post: lii@anteskogkonsult.se

Byréus, Katrin

Lärare och dramapedagog

Jag erbjuder metahandledning/konsultation med kreativa metoder även digitalt vid ett eller flera tillfällen. De senaste tio åren har jag varit utbildningshandledare på Marie Cederschiöld högskola, (f.d. Ersta Sköndal Bräcke högskola) vid Handledarutbildning i psykosocialt arbete 45hp och haft grupper i metahandledning på Hälsans Hus under mer än15 år och digitala metahandledningsgrupper de senaste tre åren. Tillsammans med en kollega skapade jag kursen Kreativa metoder i handledning och för individ-och grupputveckling 7,5 hp som startar varje år sedan 2018. Jag har arbetat med grupper (tidigare barn och unga)och handlett i 20 år inom utbildning, socialt arbete, behandling, chefshandledning m.m. och skrivit pedagogiskt material som t ex Du har huvudrollen i ditt liv- om forumspel (Liber 2010) och lagom Ovanligt – Handledning med kreativa metoder (Studentlitteratur 2020) som är kurslitteratur på Handledarutbildningen.

Önskar handleda:

Gärna digitalt vid ett eller flera tillfällen. Handledare inom offentlig och privat verksamhet samt chefshandledning. De kreativa metoderna är kopplade till teori om grupputveckling, salutogenes och Compassion (om hjärnans tre motivationssystem).

Jag har ett eget företag Kropp&Själ K.B

Hemsida: www.byreus.com

Telefon: 08 731 87 36, 070 873 68 71

E-post: byreuskatrin@gmail.com

Ernvik, Ulrika

Aukt. socionom, leg. psykoterapeut, handledare med systemteoretisk inriktning

Jag har handlett grupper både i Sverige och internationellt sedan 2015. Jag har skrivit flera böcker, bland annat om familjeterapi, ekopsykoterapi, traumabearbetning och relationer. 

Jag erbjuder metahandledning, i grupp eller enskilt, över videolänk. Grupperna består av tre deltagare och möts tre gånger per termin, vilket gör att varje deltagare får en gång var att presentera sina dilemman. Grupptillfällena är 90 minuter och enskild handledning 60 minuter per tillfälle. Trygghet och glädje är ledord i all handledning jag erbjuder, också i metahandledningen. Jag är mån om att vi får en fin och utvecklande stund tillsammans, där kreativa interventioner blandas med teori om hur vi för in trygghet i grupper, bland annat utifrån interpersonell neurobiologi.

Geografiskt område: Jag erbjuder metahandledning digitalt, så deltagarna kan vara spridda över hela Sverige, ja världen!

Hemsidor: www.familjegladje.se

www.safetystories.se

E-post: ulrika.ernvik@gmail.com

Lindberg, Börje

Auktoriserad socionom

Hemsida: www.luvab.se

Tel.nr: 019 18 40 00, 070 697 42 17

E-post: borje@luvab.se

Magnusson, Therese

Aukt. socionom, magister i socialt arbete, PDT-terapeut, KBT-terapeut

Hemsida: www.tmhandledning.se

Telefon:  0455 829 75 (b), 073 819 94 39

E-post: therese_hbg@hotmail.com

Lindqvist, Maja

Specialpedagog

Hemsida: www.specmaja.se

Tel.nr: 073 501 67 67

E-post: maja@alsasakerhet.se

Tillberg, Eva

Leg. psykoterapeut,

lärarutbildning i psykoterapi

Tel.nr: 073 541 90 82

E-post: eva.tillberg@icloud.com

bottom of page