top of page

Litteratur och i media

Beredd på det oförberedda

Agneta Björck och Maja Gréen

Böckerna Beredd på det oförberedda riktar sig till chefer, HR och mötesledare. Författarna har som ambition att ge inre mötesverktyg och ett förhållningssätt att använda före, under och efter komplexa möten. Böckerna består av fyra kapitel med återkommande reflektionsuppgifter. De inleds med ett teoretiskt kapitel som utgår från komplexitet och tillit. Därefter blir böckerna mer praktiska och inriktade mot hur du ska hantera det som händer inom dig i samband med det komplexa mötet - före, under och efter.

  

Du får bland annat med dig tre inre mötesverktyg att använda före, under och efter mötet. 

  •  intentionell hållning

  • spänningsreglerare 

  • ömsint självkritisk intervention 

 

 Är du handledare och har chefsgrupper i handledning eller workshops passar reflektionsuppgifterna och verktygen väl att användas i en sådan kontext. Böckerna kan samläsas Ledare och HR men är också fristående. Böckerna är skrivna på ett lättillgängligt sätt och går snabbt att läsa. Reflektionerna däremot stannar kvar och kan tas upp på nytt.

Agneta Björck arbetar som HR-partner och specialist inom arbetsmiljö och rehabilitering i Region Jönköpings län. Hon är socionom, utbildad i handledningens teori och praktik mot arbetslivet vid Göteborgs universitet samt handledning i psykosocial metodik vid Linnéuniversitetet. 

Maja Gréen arbetar som konsult och handledare inom ledarskap och utveckling. Hon är auktoriserad socionom, diplomerad S:t Lukasterapeut och är trainée-utbildad i ledarskap. Hon är utbildad handledare i psykosocial metodik vid Linnéuniversitetet och Jönköping University.

Beredd på det oförberedda är utgiven 2023 på Komlitt Förlag.

Beredd på det oförberedda
Familjeterapi
En utforskande och  samskapande lek som
förvandlar
relationer
Ulrika Ernvik 

Det finns många likheter mellan familjeterapi och handledning  av en grupp, och i båda sammanhangen behöver vi använda oss av fler språk än de talade orden. Rörelse, skulptering, ritande och andra kreativa uttryck engagerar höger hjärnhalva, som ger oss större tillgång till både känslor och nya perspektiv.

 

Boken innehåller en omfattande beskrivning av vad familjeterapi är och kan vara, där teman som anknytning, trauman, relationsdanser, utrymmesansvar, skam och längtan lyfts.

Bokens  huvudsyfte är att lyfta in barnen i familjeterapin, och beskriver därför djupgående barnens behov och möjligheter, samt drygt 120 aktiviteter och övningar som inbjuder både barn och vuxna till andra språk än det talade ordet. Många familjetrapeuter, familjebehandlare och även handledare uttrycker att boken blivit en stor inspirationskälla att ösa ur.

Familjeterapi - bok

Familjeterapi är utgiven 2019 på Studentlitteratur.

Ulrika Ervik är auktoriserad socionom och legitimerad psykoterapeut med familjeterapiinriktning. Hon är utbildad handledare och lärare och håller temadagar och föreläsningar. Ulrika Ernvik har utvecklat traumaåterhämtningsmodellen Trygghetsberättelser /SafetyStories. Hon har författat sex böcker. 

Här finns information om Ulrika Ernviks övriga böcker.

Kollegialt lärande
Att handleda i skolans värld
Maja Lindqvist
Kollegialt lärande - bok
I boken beskrivs hur yrkesgrupper som arbetar nära människor kan få stöd och vägledning genom handledning. Med stöd av kollegor och andra yrkesutövare kan man få hjälp med att sortera sina kunskaper, tankar och känslor för att lättare kunna hantera olika situationer som uppstår i det dagliga arbetet.

Ibland behöver man som yrkesutövare få stöd i att tänka på vad som gått bra liksom stöd i att fånga och synliggöra upplevda ögonblick för att utveckla sin professionalitet. Att sätta ord på självklarheter och få klarhet över sådant man nästan vet kan få fart med hjälp av handledning.

Handledning innebär ett ständigt lärande i mötet med andra yrkesutövare. Samtalen fördjupas kring olika frågeställningar som undersöks. Det praktiknära arbetet analyseras, behov identifieras, begrepp definieras och olika perspektiv prövas för att man lättare ska finna möjligheter och goda lösningar.

Boken Kollegialt lärande - att handleda i skolans värld handlar om hur man kan utveckla sin handledarkompetens och beskriver hur handledning kan gör det möjligt för verksamheter att dra nytta av lärarnas kunskaper för att utveckla och för att hantera utmaningar som uppstår i det pedagogiska arbetet. Innehåll, arbetssätt och tempo kan varieras så att frågeställningarna blir aktuella och stämmer överens med lärarnas behov. Teoretiska resonemang blir lättare att koppla samman när lärare utforskar, reflekterar och analyserar sådant som sker i deras dagliga arbete. Ju mer praktiknära samtal som förs desto lättare blir det att tillgodogöra sig sina erfarenheter, kunskaper och teorier. Handledning kan bidra till att det praktiska arbetet blir mer effektivt och att det dagliga arbetet kvalitetssäkras.

Boken visar exempel på fallbeskrivningar och hur handledaren kan strukturera samtalen med stöd av till exempel fiktiva berättelser, litteratursamtal, tabeller, samtalskort och reflektion. Syftet med boken är att utveckla och skapa förståelse för hur kollegialt lärande genom handledning kan bidra med professionalitet, utveckling och kvalité.

Boken vänder sig till studerande inom olika pedagogiska utbildningar och till yrkesverksamma inom pedagogiska arenor. Boken riktar sig även till rektorer, specialpedagoger, speciallärare och förstelärare. Den är också lämplig för grupper som intresserar sig för handledning. Kollegialt lärande är utgiven 2019 på Studentlitteratur.

Maja Lindqvist är lärare, specialpedagog, handledare och författare till boken Elevhälsoarbete för specialpedagoger - en handbok. Hon har lång erfarenhet som lärare och specialpedagog och av att leda utbildningar, skolutvecklingsfrågor och att handleda yrkesverksamma skolledare och pedagoger.

Lagom ovanligt
Handledning med kreativa metoder
Katrin Byréus
I grupphandledning möts människor under en kort stund för att reflektera kring sitt arbete. Sådana möten ger ofta nya perspektiv och idéer, men också en känsla av att vara förstådd och bekräftad. Goda processer i rummet förutsätter att handledaren bidrar till en prestigelös atmosfär där alla känner sig inkluderade.
Lagom ovanligt - bok

I lagom Ovanligt – handledning med kreativa metoder presenteras ett arbetssätt med väl utprovade kreativa metoder som författaren praktiserat och utvecklat under många år som handledare i en mängd olika verksamheter.

Exempel på innehåll för handledningens olika delar är:

  • användandet av visuella redskap som stimulerar nyfikenhet och fantasi

  • teamövningar som hjälper deltagarna att lära känna varandra, träna kommunikation och bygga tillit i gruppen

  • värderingsövningar för att konkretisera och lyfta dilemman och problem

  • gestaltande metoder, såsom forumspel, levande stolar och tejping, för att exempelvis bearbeta och utforska ärenden, byta perspektiv och praktiskt träna bemötande.

Boken beskriver ett ledarskap baserat på ett salutogent förhållningssätt, teorier för grupputveckling och compassion. Den vänder sig till handledare som vill tillägna sig fler språk i handledning och utveckla sitt ledarskap. Även chefer, pedagoger och andra gruppledare kan ha utbyte av boken.

Lagom ovanligt är utgiven 2020 av Studenlitteratur.

Katrin Byréus är verksam som handledare, författare och föreläsare och medverkar i  Handledarutbildning i psykosocialt arbete 45 hp vid Ersta Sköndal Bräcke högskola sedan 10 år tillbaka och har skrivit flera böcker om kreativa metoder och ledarskap:
Du har huvudrollen i ditt liv – om forumspel (2010 Liber). Kreativa metoder i grupputveckling och handledning. (2012 Liber).

Handledning
Från intervju till färdigt uppdrag
Lilja Cajvert 
I den här boken beskrivs en personlig modell som författaren har utvecklat utifrån lång erfarenhet som handledare och utbildare i Sverige och internationellt. Boken innehåller olika modeller att arbeta med, både författarens egna och andra handledares, som är uppskattade i handledningsgrupperna.

I boken finns en mängd citat från handledda inom olika verksamheter. Den kan användas av många aktörer inom handledningsfältet. För nybörjare och studenter på handledningsutbildningar kan boken ge kunskap om hur en handledningsmodell kan formas och utvecklas.

 

För de som har längre erfarenhet som handledare kan boken inspirera till att medvetet reflektera över sin egen stil och få nya idéer kring hur man kan göra. Även de som erhåller handledning kan ta del av andras erfarenheter. För chefer som budgeterar för handledning kan boken vara en kunskapskälla till hur handledning kan uppfattas och upplevas av de handledda. Upphandlare kan också få bredare kunskap och ta del av erfarenheter och förväntningar de handledda har av handledning och på handledaren. Lilja Cajverts bok  är utgiven 2019 på Studentlitteratur.

Handledning - från intervju till avslutat uppdrag

"Genom kontinuerlig reflektion över erfarenheter har en modell växt fram. Det finns en mening i det jag gör, en röd tråd, en tanke, en teoretisk idé. Handledning är en komplex yrkesutövning och ett alltför ansvarsfullt, krävande och ensamt arbete för att utövas utan reflektion och medvetenhet om det man gör, varför och i vilket syfte."

Lilja Cajvert, 2019.

bottom of page