top of page

Stadgar

§1
Föreningens namn är Svensk Handledarförening i psykosocialt arbete.
§2
Målsättning: Handledarföreningen i psykosocialt arbete har till uppgift att främja utveckling inom området handledning i psykosocialt arbete.

I sådant syfte skall föreningen:

 • Främja och bidra till teori och metodutveckling samt forskning inom området.

 • Anordna olika former av fortbildning för medlemmarna såsom föreläsningar, teori /metod, seminarier, workshops etc.

 • Förmedla handledningsuppdrag till /mellan medlemmarna.

 • Skapa förutsättningar för stöd- och erfarenhetsutbyte mellan föreningens medlemmar.

 • Bistå intresserade förvaltningar och organisationer med information inom verksamhetsområdet.

 • Fungera som remissorgan och sakkunniga i frågor som berör verksamhetsområdet.

§3
Medlemskap: Medlem i Svensk handledarförening är personer som är beredda att arbeta för föreningens målsättning.

För medlemskap krävs dessutom:

 • Socionomexamen eller annan akademisk examen som prövas likvärdig.

 • Genomgången sammanhållen handledarutbildning i psykosocialt arbete på universitet eller högskola om lägst 30 högskolepoäng. Annan handledarutbildning kan godkännas efter prövning, om nivå, omfattning och inriktning bedöms likvärdig.

 • Egen erfarenhet av handledning 50 timmar samt genomgången metahandledning om lägst 50 timmar.
  (Metahandledning inom handledarutildning kan tillgodoräknas.)

 • Genomgången egenterapi individuellt eller i grupp hos leg psykoterapeut är önskvärd.

 • Fortlöpande intresse för handledningsverksamhet.

 • Erläggande av fastställd medlemsavgift.

 

Medlemskap beviljas av styrelsen och rapporteras på medlemsmöte.
§4
Högsta beslutande organ är föreningsmöte. Föreningsmöte är beslutsmässigt då det är stadgeenligt utlyst. Samtliga frågor beslutas med enkel majoritet. Vid föreningsmöte utses sekreterare och justeringsperson.
§5
Föreningsmöte utlyses av styrelsen. Årsmöte genomföres vid lämplig tidpunkt under kalenderåret (tillika verksamhetsåret) som avgörs av styrelsen. Medlemmar kallas till årsmöte minst två månader före fastställt datum.
§6
Årsmötet utser styrelse bestående av minst fem ordinarie ledamöter och två suppleanter. Samtliga ledamöter och suppleanter utses för en mandatperiod på två år. Ordförande och kassör utses av årsmötet och väljs om möjligt vid olika årsmöten. Tre ordinarie ledamöter och en suppleant utses vid ett årsmöte och två ordinarie ledamöter och en suppleant utses vid årsmötet nästkommande år.

Styrelsemöten är öppna för medlemmarna. Styrelsens uppgifter är att företräda föreningen och fatta nödvändiga beslut mellan föreningsmöten. Styrelsen är beslutsmässig då samtliga styrelsemedlemmar är kallade och minst tre är närvarande. Ordinarie ledamöter ersätts av suppleanter vid frånvaro.

Styrelsen ansvarar för föreningens verksamhet inför föreningsmöte. Den utsänder kallelse och förslag till dagordning till föreningsmöten. Den för protokoll vid styrelsemöten. Dessa ska finnas tillgängliga för medlemmarna. Ordförande och kassör tecknar var för sig föreningens namn.
§7
Vid årsmöte skall, förutom att styrelse utses, följande ärenden behandlas:
 • Framläggande och godkännande av verksamhets- och revisionsberättelse.

 • Beviljande av den avgående styrelsens ansvarsfrihet.

 • Val av revisor och en revisorssuppleant.

 • Fastställande av medlemsavgift för nästkommande år.

 • Styrelsens budget för verksamhetsåret.

§8
Föreningens medlemmar äger rätt att inkomma med motioner till årsmötet. Dessa skall vara styrelsen tillhanda senast en månad före årsmötet.
§9
För ändring av stadgar krävs två beslut av två ordinarie föreningsmöten i följd.
§10
Föreningens verksamhet planläggs av årsmötet.
§11
Föreningens upphörande beslutas av två ordinarie föreningsmöten i följd. Föreningens tillgångar tillfaller därvid förening med likartat syfte eller som bedriver socialt arbete enligt beslut på sista föreningsmöte.

Etiska riktlinjer

Vår broschyr om etiska riktlinjer för handledare: 
bottom of page