top of page

Sökresultat

23 objekt hittat för ""

 • Litteratur och i media | Handledarföreningen

  Litteratur och i media Beredd på det oförberedda Agneta Björck och Maja Gréen Böckerna Beredd på det oförberedda riktar sig till chefer, HR och mötesledare. Författarna har som ambition att ge inre mötesverktyg och ett förhållningssätt att använda före, under och efter komplexa möten. Böckerna består av fyra kapitel med återkommande reflektionsuppgifter. De inleds med ett teoretiskt kapitel som utgår från komplexitet och tillit. Därefter blir böckerna mer praktiska och inriktade mot hur du ska hantera det som händer inom dig i samband med det komplexa mötet - före, under och efter. Du får bland annat med dig tre inre mötesverktyg att använda före, under och efter mötet. intentionell hållning spänningsreglerare ömsint självkritisk intervention Är du handledare och har chefsgrupper i handledning eller workshops passar reflektionsuppgifterna och verktygen väl att användas i en sådan kontext. Böckerna kan samläsas Ledare och HR men är också fristående. Böckerna är skrivna på ett lättillgängligt sätt och går snabbt att läsa. Reflektionerna däremot stannar kvar och kan tas upp på nytt. Agneta Björck arbetar som HR-partner och specialist inom arbetsmiljö och rehabilitering i Region Jönköpings län. Hon är socionom, utbildad i handledningens teori och praktik mot arbetslivet vid Göteborgs universitet samt handledning i psykosocial metodik vid Linnéuniversitetet. ​ Maja Gréen arbetar som konsult och handledare inom ledarskap och utveckling. Hon är auktoriserad socionom, diplomerad S:t Lukasterapeut och är trainée-utbildad i ledarskap. Hon är utbildad handledare i psykosocial metodik vid Linnéuniversitetet och Jönköping University. ​ Beredd på det oförberedda är utgiven 2023 på Komlitt Förlag. Familjeterapi En utforskande och samska pande lek som förvandlar relationer Ulrika Ernvik Det finns många likheter mellan familjeterapi och handledning av en grupp, och i båda sammanhangen behöver vi använda oss av fler språk än de talade orden. Rörelse, skulptering, ritande och andra kreativa uttryck engagerar höger hjärnhalva, som ger oss större tillgång till både känslor och nya perspektiv. Boken innehåller en omfattande beskrivning av vad familjeterapi är och kan vara, där teman som anknytning, trauman, relationsdanser, utrymmesansvar, skam och längtan lyfts. Bokens huvudsyfte är att lyfta in barnen i familjeterapin, och beskriver därför djupgående barnens behov och möjligheter, samt drygt 120 aktiviteter och övningar som inbjuder både barn och vuxna till andra språk än det talade ordet. Många familjetrapeuter, familjebehandlare och även handledare uttrycker att boken blivit en stor inspirationskälla att ösa ur. Familjeterapi är utgiven 2019 på Studentlitteratur. ​ Ulrika Ervik är auktoriserad socionom och legitimerad psykoterapeut med familjeterapiinriktning. Hon är utbildad handledare och lärare och håller temadagar och föreläsningar. Ulrika Ernvik har utvecklat traumaåterhämtningsmodellen Trygghetsberättelser /SafetyStories. Hon har författat sex böcker. ​ Här finns information om Ulrika Ernviks övriga böcker. Kollegialt lärande Att handleda i skolans värld Maja Lindqvist I boken beskrivs hur yrkesgrupper som arbetar nära människor kan få stöd och vägledning genom handledning. Med stöd av kollegor och andra yrkesutövare kan man få hjälp med att sortera sina kunskaper, tankar och känslor för att lättare kunna hantera olika situationer som uppstår i det dagliga arbetet. Ibland behöver man som yrkesutövare få stöd i att tänka på vad som gått bra liksom stöd i att fånga och synliggöra upplevda ögonblick för att utveckla sin professionalitet. Att sätta ord på självklarheter och få klarhet över sådant man nästan vet kan få fart med hjälp av handledning. ​ Handledning innebär ett ständigt lärande i mötet med andra yrkesutövare. Samtalen fördjupas kring olika frågeställningar som undersöks. Det praktiknära arbetet analyseras, behov identifieras, begrepp definieras och olika perspektiv prövas för att man lättare ska finna möjligheter och goda lösningar. ​ Boken Kollegialt lärande - att handleda i skolans värld handlar om hur man kan utveckla sin handledarkompetens och beskriver hur handledning kan gör det möjligt för verksamheter att dra nytta av lärarnas kunskaper för att utveckla och för att hantera utmaningar som uppstår i det pedagogiska arbetet. Innehåll, arbetssätt och tempo kan varieras så att frågeställningarna blir aktuella och stämmer överens med lärarnas behov. Teoretiska resonemang blir lättare att koppla samman när lärare utforskar, reflekterar och analyserar sådant som sker i deras dagliga arbete. Ju mer praktiknära samtal som förs desto lättare blir det att tillgodogöra sig sina erfarenheter, kunskaper och teorier. Handledning kan bidra till att det praktiska arbetet blir mer effektivt och att det dagliga arbetet kvalitetssäkras. ​ Boken visar exempel på fallbeskrivningar och hur handledaren kan strukturera samtalen med stöd av till exempel fiktiva berättelser, litteratursamtal, tabeller, samtalskort och reflektion. Syftet med boken är att utveckla och skapa förståelse för hur kollegialt lärande genom handledning kan bidra med professionalitet, utveckling och kvalité. ​ Boken vänder sig till studerande inom olika pedagogiska utbildningar och till yrkesverksamma inom pedagogiska arenor. Boken riktar sig även till rektorer, specialpedagoger, speciallärare och förstelärare. Den är också lämplig för grupper som intresserar sig för handledning. Kollegialt lärande är utgiven 2019 på Studentlitteratur. Maja Lindqvist är lärare, specialpedagog, handledare och författare till boken Elevhälsoarbete för specialpedagoger - en handbok. Hon har lång erfarenhet som lärare och specialpedagog och av att leda utbildningar, skolutvecklingsfrågor och att handleda yrkesverksamma skolledare och pedagoger. Lagom ovanligt Handledning med kreativa metoder Katrin B yréus I grupphandledning möts människor under en kort stund för att reflektera kring sitt arbete. Sådana möten ger ofta nya perspektiv och idéer, men också en känsla av att vara förstådd och bekräftad. Goda processer i rummet förutsätter att handledaren bidrar till en prestigelös atmosfär där alla känner sig inkluderade. I lagom Ovanligt – handledning med kreativa metoder presenteras ett arbetssätt med väl utprovade kreativa metoder som författaren praktiserat och utvecklat under många år som handledare i en mängd olika verksamheter. ​ Exempel på innehåll för handledningens olika delar är: användandet av visuella redskap som stimulerar nyfikenhet och fantasi teamövningar som hjälper deltagarna att lära känna varandra, träna kommunikation och bygga tillit i gruppen värderingsövningar för att konkretisera och lyfta dilemman och problem gestaltande metoder, såsom forumspel, levande stolar och tejping, för att exempelvis bearbeta och utforska ärenden, byta perspektiv och praktiskt träna bemötande. ​ Boken beskriver ett ledarskap baserat på ett salutogent förhållningssätt, teorier för grupputveckling och compassion. Den vänder sig till handledare som vill tillägna sig fler språk i handledning och utveckla sitt ledarskap. Även chefer, pedagoger och andra gruppledare kan ha utbyte av boken. Lagom ovanligt är utgiven 2020 av Studenlitteratur. ​ Katrin Byréus är verksam som handledare, författare och föreläsare och medverkar i Handledarutbildning i psykosocialt arbete 45 hp vid Ersta Sköndal Bräcke högskola sedan 10 år tillbaka och har skrivit flera böcker om kreativa metoder och ledarskap: Du har huvudrollen i ditt liv – om forumspel (2010 Liber). Kreativa metoder i grupputveckling och handledning. (2012 Liber). Handledning Från intervju till färdigt uppdrag Lilja Cajvert I den här boken beskrivs en personlig modell som författaren har utvecklat utifrån lång erfarenhet som handledare och utbildare i Sverige och internationellt. Boken innehåller olika modeller att arbeta med, både författarens egna och andra handledares, som är uppskattade i handledningsgrupperna. I boken finns en mängd citat från handledda inom olika verksamheter. Den kan användas av många aktörer inom handledningsfältet. För nybörjare och studenter på handledningsutbildningar kan boken ge kunskap om hur en handledningsmodell kan formas och utvecklas. För de som har längre erfarenhet som handledare kan boken inspirera till att medvetet reflektera över sin egen stil och få nya idéer kring hur man kan göra. Även de som erhåller handledning kan ta del av andras erfarenheter. För chefer som budgeterar för handledning kan boken vara en kunskapskälla till hur handledning kan uppfattas och upplevas av de handledda. Upphandlare kan också få bredare kunskap och ta del av erfarenheter och förväntningar de handledda har av handledning oc h på handledaren. Lilja Cajverts bok är utgiven 2019 på Studentlitteratur. "Genom kontinuerlig reflektion över erfarenheter har en modell växt fram. Det finns en mening i det jag gör, en röd tråd, en tanke, en teoretisk idé. Handledning är en komplex yrkesutövning och ett alltför ansvarsfullt, krävande och ensamt arbete för att utövas utan reflektion och medvetenhet om det man gör, varför och i vilket syfte." ​ Lilja Cajvert, 2019.

 • Hem | Svensk handledarförening i psykosocialt arbete

  Vi förmedlar professionell och kvalitativ god handledning! Söker du en handledare? Handledarförteckningen är uppdelad på olika geografiska områden i Sverige. Man kan även göra sökning på handledare med särskild kompetens. Handledare Vad händer i föreningen just nu? För dig som är medlem: Kolla in vad som är aktuellt - inspirerande föreläsningar, nätverksträffar, kurser, intressant litteratur, artiklar mm. Aktuellt Är du handledare och vill bli medlem? Svensk Handledarförening i Psykosocialt arbete är ett forum för utveckling, erfarenhetsutbyte och professionalisering av handledarprofessionen. Info om ansökan

 • Stockholm | Handledarföreningen

  Handledare i Stockholm Andersson, Gunilla Socionom, steg 1 KBT, licensicerad coach ACC & PCCnivå Arbetar i eget företag, GAkonsulting med handledning, utbildning, teamutveckling & arbetsmiljöutredningar. Socionom sedan – 85 och har b la arbetat som beteendevetare på Previa med individ, grupp och ledarskap. Bor i Nyköping. ​ Önskar handleda: Personalgrupper, chefer och enskilda i Sörmland, Stockholm och Östergötland. ​ Hemsida: www.gakonsulting.se Telefon: 070 970 42 41 E-post: gunilla@gakonsulting.se Anteskog, Lii Aukt. socionom, fil. mag. i socialt arbete Önskar handleda: Alla typer av personal- och chefsgrupper ​ Hemsida: www.anteskogkonsult.se Telefon: 070 576 94 56 E-post: lii@anteskogkonsult.se Brolin-Andersson, Eva Specialpedagog Har eget företag samt arbetar på kommunal specialistavdelning med inriktning handledning och konsultation mot förskola och skola. Utbildad på Institutet för handledning och konsulation och har utbildning inom ledarskap och organisation. ICF kvalitetssäkrad diplomerad coach. Önskar handleda: Verksamhet riktad mot barn och ungdom samt chef/ledare, team/grupp inom privat och offentlig verksamhet. ​ Hemsida: www.hoseba.se Telefon: 070 686 23 38 E-post: info@hoseba.se Erlingsdotter, Ewa Aukt. socionom Erfarenhet av arbete inom vård- och omsorgsverksamheter och biståndshandläggning inom SoL/LSS. Erfarenhet inom familjehemsvård och utbildning /handledning av familjehem /kontaktpersoner /kontaktfamiljer. Önskar handleda: Individual- och grupphandledning till personal som arbetar inom psykosocialt arbete och som är verksamma inom olika vård- och omsorgsverksamheter, institutionsvård, HVB-hem, barnomsorg och skola, äldreomsorg och biståndshandläggning samt familjehemsvård. ​ ​ Kontakta mig via epost. Lämna namn och kontaktuppgifter så kontaktar jag er inom kort. ​ E-post: erlingsdotter@gmail.com Hellberg, Christer Socionom Jag har lång yrkeserfarenhet inom det psykosociala området. Mångårig chefserfarenhet inom kommunal socialtjänst, statlig och privata verksamhet. Erfarenhet från individ och familjeomsorgens alla verksamheter som behandlare och handläggare. Handledarutbildad vid Ersta Sköndal högskola och Risling & Partners i Stockholm. ​ Önskar handleda: Personalgrupper, chefer eller enskilda som arbetar inom det psykosociala arbetsområdet, exempelvis socialtjänst, vård- och omsorg, hälso- och sjukvård, skola och förskola, behandlingshem och familjehem. ​ Hemsida: www.christerhellberg.se Telefon: 070 512 72 71 E-post: hellberg.christer@telia.com Höglund, Charlotte Socionom, fil. mag. i socialt arbete Erbjuder handledning och samtal. Har lång erfarenhet av arbete med familjer och unga vuxna och fördjupad kunskap kring missbruk, kris och stresshantering. Arbetar som handledare för psykoterapigruppen Orion. ​ Önskar handleda: Uppdrag inom det psykosociala området. ​ Hemsida: www.skapandemoten.se www.psykoterapigruppenorion.se Telefon: 076 117 66 44 E-post: charlotte.hoglund@skapandemoten.se Jansson, Elisabeth Socionom, steg 1 terapeut, systemteoretisk inriktning Driver eget företag. Har gått handledarutbildning på Ersta Sköndal Högskola. Har över 20 års erfarenhet av grupputveckling, ledarskapsutveckling, handledning och personlig utveckling. Utgår ifrån ett systemiskt förhållningssätt och använder både samtal och kreativa övningar i handledningen. Erbjuder också handledning enligt Riddarfjärdsmodellen. Är UGL handledare. ​ Önskar handleda: P ersonal inom socialtjänst, skola, vård och omsorg, LSS m.fl. Både chefer och handläggare. Erbjuder också individuell, grupp- och chefshandledning privat. Lokal finns i Enköping Hemsida: www.karrteam.com Telefon: 070 305 66 14 E-post: elisabeth@karrteam.com Koser, Lisa Aukt. socionom, leg. psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi Är verksam som handledare, leg. psykoterapeut, lärare i psykoterapi samt föreläsare kring systemiskt arbete med barn/ungdomar, familjer och nätverk. Mångårig kompetens inom bl a krisstöd, psykoterapi med individer, par, familjer, familjebehandling, familjerådgivning, barnfokus i socialt arbete, barn/familjer med skolbekymmer, familjerekonstruktion, manualbaserad familjebehandling som LIHF (Intensiv hemmabaseradfamiljebehandling), Anknytningsbaserad familjeterapi (ABFT), Emotionellt fokuserad terapi (EFT), handledning gällande personal-, chefs- och organisationsstöd samt kring dialogiska utvärderingsmodeller (samforskning och systemisk feedbackmodell). ​ Önskar handleda: Önskar handledningsuppdrag som rör personal verksamma inom alla områden inom socialtjänst, skola, familjerådgivning, BUP, familjehemsvård. Erbjuder individuell-, grupp- och chefshandledning. ​ Hemsida: www.lisakoser.se Telefon: 070 886 13 67 E-post: lisakoser1@gmail.com Lindholm, Magnus Fil. mag. psykologi, leg. psykoterapeut och beteendevetare Jag har tidigare arbetat som specialpedagog och behandlare på HVB-hem. Sedan 2005 arbetar jag i egen regi och har egen psykoterapimottagning samt har ramavtal gällande familjebehandling och handledning i ett flertal kommuner. Jag har också handlett på handledarutbildningen på Ersta-Sköndals Högskola. Inom pedagogiken har jag en längre specialpedagogisk utbildning. ​ Önskar handleda: Personalgrupper, individer och chefer inom socialtjänsten, psykosocialt behandlingsarbete, pedagogisk verksamhet, socialpsykiatri och familjehem. Jag handleder i Stockholm och på Gotland. ​ Hemsida: www.magnuslindholm.se Telefon: 070 260 16 34 E-post: magnuslindholm.se@gmail.com Löwenborg, Christina Aukt. socionom, familjebehandlare Önskar handleda: Skola, barnomsorg, socialtjänst, familjehem och övriga områden inom psykosocialt arbete. ​ Hemsida: www.lowenborg.eu Telefon: 070 49715 04 E-post: info@lowenborg.eu Marmborg, Suzanne Aukt. socionom Utöver socionomexamen fyraåriga universitetsstudier i gestaltpsykoterapi och tvååriga i psykodrama. Orienteringskurser i bl a KBT och lösningsinriktad metod. Arbetat i många år med kommunikation bl a med journalistik och som redaktör, också i ledande ställning som informationsansvarig. Sedan flertalet år verksam med familjebehandling, individuella samtalskontakter och gruppverksamheter. Har bl a haft föräldragrupper och ACT (Acceptens & Commitment Therapy). Särskild kunskap om missbruk, beroende och andra livsstilsorienterade frågor. Flerårig erfarenhet av att handleda jour- och familjehemsplaceringar. ​ Önskar handleda: Inom hela det psykosociala fältet, såväl i grupp som enskilt. Offentlig och privat regi. Ärende- och processhandledning utifrån ett systemiskt synsätt med fokus på att fördjupa den egna yrkesrollen. Använder vid behov kreativa inslag som psykodrama och gestaltande iscensättning av ”personen i situationen” – t ex med dockor, som kan skapa nya perspektiv och ingångar samt ökar tankehöjd och tankebredd. Arbetar även traditionellt som med reflekterande team. Möjlighet finns till enskilda konsultationer centralt i Stockholm på Strandvägen. ​ Utgår från Saltsjö-Boo. Telefon: 072 324 41 22 E-post: suzanne_marmborg@hotmail.com Nilsson, Brita Socionom, leg. psykoterapeut och aukt. familjerådgivare Mångårig erfarenhet av arbete inom familjerådgivning, vuxenpsykiatri (kurator och psykoterapeut), socialsekreterare, skolkurator och basgruppshandledare. ​ Önskar handleda: Personal med psykosocialt arbete i kommuner, landsting och inom kyrkan samt familjearbete. ​ Utgår från Årsta. Telefon: 070 242 28 73 E-post: nilsson.brita@telia.com Stetsko, Maria Aukt. socionom, fil. mag., leg. psykoterapeut Önskar handleda: Personal med psykosocialt arbete, socialtjänst – inriktning barn/unga/familjer, familjerätt, förskola/skola, familjehemsvård. Ger både individuell- och grupphandledning. ​ Hemsida: www.stetskokonsult.se Telefon: 073 093 97 98 E-post: maria@stetskokonsult.se Tillberg, Eva Leg. psykoterapeut, dans- och rörelseterapeut (GPU), handledare och u niversitetslärare i psykoterapi Psykoterapeutexamen (Ericastiftelsen, 2010). Handledar- och universitetslärarutbildning i psykoterapi (Ericastiftelsen, 2015). Uppdrag inom region, kommun och privat verksamhet. Utbildningsuppdrag inom universitet och högskola. ​ Önskar handleda: Psykoterapihandledning. Utbildningshandledning (grund- och avancerad nivå). Kliniker inom psykologisk, pedagogisk, psykiatrisk och socialt inriktad verksamhet med målgrupp barn och unga (privat, region, kommun). Studievägledare inom universitet /högskola. Ledningsgrupp /chefshandledning individuellt /grupp. ​ Utgår från Stockholm. Telefon: 073 541 90 82 E-post: eva.tillberg@icloud.com Willis, Maria Socionom, familjerterapeut Jag arbetar med handledning, stresshantering och samtalsterapi utifrån ett systemiskt och salutogent perspektiv. Är vidareutbildad inom kreativa metoder i handledning grupp- och individutveckling, systemteori, MI, arbetsmiljö och stress, hälsoarbete i arbetslivet och folkhälsoarbete. Har tidigare arbetat i många år inom socialtjänsten, ekonomiskt bistånd som socialsekreterare, mentor, ledare, projektledare och föreläsare. ​ Önskar handleda: Enskild och grupphandledning inom offentlig och privat verksamhet med psykosocialt fokus.. ​ Hemsida: www.stahlgrenwillis.se Telefon: 076 338 97 29 E-post: kontakt@stahlgrenwillis.se Ågerstrand, Rakel Beteendevetare, organisationskonsult, fil. kand. i socialpsykologi, psykoterapeut Arbetar i eget företag Bildaren. Handledarutbildning Linnéuniversitetet, fil kand i socialpsykologi, grundläggande psykoterapeutexamen, organisationsutbildning, utbildar och kartlägger psykosocial arbetsmiljö. Arbetar med individ-grupp-ledarskapsutveckling, stöd, rådgivning i t ex förändringsprocesser-stress-konflikt-kris-hantering, medling. Har genom åren utarbetat en tydlig handledningsstruktur, även digitalt, som upplevs positivt av deltagarna. Arbetar ”eklektiskt” vilket betyder en förening av olika tankesätt, metoder från olika inriktningar som kombineras med ett salutogent /lösningsfokuserat förhållningssätt, psykodynamiska, kognitiva inriktningar, samt positiv psykologi. Även coachning, mental träning, mindfulness på arbetsplatsen. Använder kreativa processinriktade reflekterande metoder. I mina tidigare uppdrag har jag bl a arbetat och utbildat olika personalgrupper, enskilda medarbetare och chefer, i kommuner, regioner, myndigheter och verk /statliga institutioner, samt ett antal större företag inom den privata sektorn. ​ Önskar handleda: Medarbetare- och ledningsgrupper inom både offentlig och privat sektor. Inom socialt arbete och service, hälso- sjukvård, skola och omsorg m fl. ​ Telefon: 070 580 35 43 E-post: rakel@bildaren.se Ansari, Arvin Socionom, leg. psykoterapeut Mångårig erfarenhet av psykoterapi med KBT inriktning, familjeterapi, familjerådgivning, krishantering, personalstöd och handledning. ​ Önskar handleda: Personalgrupper, chefer och individer inom Socialtjänst, Socialpsykiatri, skola/förskola, behandlingshem, institutioner, familjehem, kriminalvården och andra offentliga och privata verksamheter. ​ Hemsida: www.arvansdialog.se Telefon: 070 786 66 40 E-post: arvin.ansari@arvansdialog.se Block, Charlotte Leg. psykoterapeut (St. Lukas), socionom, dipl. uttryckande konstterapeut Jag har bedrivit egen verksamhet sedan 2004 och vänder mig till såväl privat och offentlig verksamhet, grupp och enskilt. Förutom handledning erbjuder jag psykoterapi. Jag har bl a arbetat som behandlare inom Barn- och ungdomspsykiatri, socialsekreterare inom kommunal socialtjänst, skolkurativt arbete, psykiatri, palliativ vård. Förutom fördjupning i ämnet Komplext trauma har jag under flera år haft ett nära samarbete med Utväg Skaraborg – Våld i nära relation där jag varit gruppledare för våldsutsatta och också medverkat i utarbetandet av Utvägs manualbaserade program som numera används nationellt. ​ Önskar handleda: Personal inom psykosocialt behandlingsarbete, privat, kommun och hälso- och sjukvård. Socialtjänst med myndighetsutövning och behandling. Kvinnofrid- och hedersproblematik. Skyddsboende. Föräldrastöd. Familjehemsvård. HVB. SiS. Unga i riskzon. Palliativ vård. ASIH. Missbruk. Vårdcentral. Barn- och ungdomspsykiatri. Barn- och vuxenhabilitering. LSS. Utbildningshandledning. Chefsstöd. ​ Hemsida: www.charlotteblock.se Telefon: 070 684 59 47 E-post: info@charlotteblock.se Byreus, Katrin Lärare och dramapedagog Jag erbjuder handledning och konsultation med kreativa metoder även digitalt. De senaste tio åren har jag varit utbildningshandledare på Marie Cederschiöld högskola, (f.d. Ersta Sköndal Bräcke högskola) vid Handledarutbildning i psykosocialt arbete 45hp, där min bok lagom Ovanligt – Handledning med kreativa metoder (Studentlitteratur 2020) är kurslitteratur. Jag har arbetat i över 30 år med grupper (tidigare barn och unga)och varit handledare och metahandledare i 20 år inom utbildning, socialt arbete, behandling, chefshandledning m.m. och skrivit pedagogiskt material som t ex Du har huvudrollen i ditt liv- om forumspel (Liber 2010) och Kreativa metoder för grupputveckling och handledning (Liber 2012). Önskar handleda: Gärna digitalt. Enstaka tillfällen går också bra. Enskilda inom offentlig och privat verksamhet samt chefshandledning och metahandledning. De kreativa metoderna är kopplade till teori om grupputveckling, salutogenes och Compassion (om hjärnans tre motivationssystem). Jag har ett eget företag Kropp&Själ K.B ​ Hemsida: www.byreus.com Telefon: 08 731 87 36, 070 873 68 71 E-post: byreuskatrin@gmail.com Gulbrandsen, Christer B.A. i psykologi, leg. psykoterapeut Arbetat sedan 1990 med systemisk familjeterapi /handledning och analytisk individualpsykoterapi. Ledningsstöd, handledning till chefer, socialsekreterare, familjebehandlare, utredningsinstitutioner, förskole- och skolpersonal samt lång erfarenhet av att stå för den psykologiska kompetensen i elevhälsan. Utbildar ABC-gruppledare (Alla Barn i Centrum). Ordinarie medlem i Psykoterapicentrum. Önskar handleda: Grupphandledning, ärende och processhandledning. Ledning och arbetsgrupper inom socialtjänsten och förskola, skola. Önskar uppdrag i Stockholm. ​ Telefon: 076 564 69 82 E-post: ctg@telia.com Hoppe, Micaela Familjerättssocionom Har eget företag med konsultuppdrag och kurser inom kommunal familjerätt samt handledning av grupper. Erbjuder ett brett spektrum av handledning, från specifik ärendehandledning inom familjerätt till psykosocial handledning med gestaltande, visuella och kreativa metoder för utveckling av den enskilde och gruppen. Arbetar över hela mellan-Sverige. ​ Önskar handleda: Familjerättssekreterare, socialsekreterare och arbetsledare. Enskilda och arbetsgrupper. ​ Hemsida: mhoppe.se Telefon: 070 692 29 20 E-post: micaela@mhoppe.se Höjer, Ulf Socionom Önskar handleda: Institutionshandledning, familjehem, missbruksbehandling, familjebehandling, socialt förändringsarbete /socialtjänst, miljöterapi, habilitering, socialpsykiatri, chefshandledning, organisationsutveckling och personalgrupp. ​ Hemsida: Telefon: E-post: Johansson, Kjell Socionom, familjeterapeut Lång erfarenhet av socialt arbete som behandlare, handläggare och chef, från såväl privat som offentlig verksamhet. ​ Önskar handleda: Personalgrupper eller individer inom offentlig och privat verksamhet. Även familjehem enskilt eller i grupp. ​ Utgår från Haninge. Telefon: 070 146 32 08 E-post: kj64@live.se Lindberg, Börje Socionom Önskar handleda: Socialtjänst, familjehemsvård och behandlingshem. ​ Hemsida: www.luvab.se Telefon: 019 18 40 00, 070 697 42 17 E-post: borje@luvab.se Lindqvist, Maja Specialpedagog Har eget företag med inriktning handledning, utbildning och konsultation och har skrivit boken Elevhälsoarbete för specialpedagoger. Har yrkeserfarenhet som gymnasielärare, specialpedagog, utvecklingsstrateg, dramapedagog, grupphandledare och utbildningshandledare. ​ Önskar handleda: Arbetsgrupper, ledningsgrupper, lärargrupper, elevhälsogrupper samt andra grupper inom verksamheter som är inriktade mot barn och ungdomar inom offentliga och privata verksamheter. Ger även s k superhandledning dvs handledning på handledning. ​ Hemsida: www.specmaja.se Telefon: 073 501 67 67 E-post: maja@alsasakerhet.se Marell, Fanny Socionom, leg. psykoterapeut Arbetar som handledare och psykoterapeut och som lärare i psykoterapi. Har kompetens inom familjerekonstruktion, MFT, FFT och familjerådslag. ​ Önskar handleda: Personal inom socialt arbete och familjeterapi /familjebehandling. ​ Hemsida: www.fannymarell.se Telefon: 070 493 33 36 E-post: fanny.marell@gmail.com Mähler, Susanne Socionom Har 25 års erfarenhet av socialt arbete inom skola, behandlingshem, omsorg, avancerad hemsjukvård. Är egen företagare inriktad på psykosocial handledning och utbildning. ​ Önskar handleda: Chefer, personal inom hälso- och sjukvård, familjehem och skola, samt skuldsaneringsrådgivare. ​ Hemsida: www.susannemahler.se Telefon: 070 497 25 66 E-post: sussie.mahler@gmail.com Sjölund, Anna Beteendevetare, KBT-terapeut Har eget företag med inriktning på handledning, utbildning och konsultation samt har skrivit ett flertal böcker inom området. Har tidigare arbetat inom omsorg och behandling inom autismområdet samt varit ombudsman på Autism och Aspergerförbundet. Har även en grundläggande psykoterapiutbildning i KBT. ​ Önskar handleda: LSS och socialpsykiatri samt i övrig ärendehandledning inom autismområdet. Utanför Stockholm ger jag handledning via Zoom. ​ Hemsida: www.autismpedagogik.se Telefon: 070 869 02 24 E-post: anna.sjolund@autismpedagogik.se Svahn, Lisa Aukt. socionom, leg, sjukhuskurator och fritidspedagog Vidareutbildning och kurser främst inom individ- grupp- och organisationsutveckling, såsom grundläggande psykoterapiutbildning steg 1 (behörighet att bedriva psykoterapi under handledning), handledare i psykosocialt arbete med påbyggnads- /fördjupningskurs för handledare, AGSLO Grupprelationskonferenser (Arbetsgruppen för studier av ledarskap och organisation), diplomerad och certifierad coach nivå PCC (ICF), UGL-handledare (Utveckling Grupp och Ledarskap), D-certifikat IPMA Projektledning och diplomerad projektledare. Certifierad styrelseledamot. Yrkeserfarenhet från offentlig sektor, privat näringsliv samt ideella organisationer. Företagets policy är att alltid leverera tjänster med högsta möjliga kvalitet, vilket innebär ständig kunskapsuppdatering och kontinuerligt egen handledning på handledning. ​ Önskar handleda: Arbetsledare i alla typer av organisationer och företag, projektledare med arbetsledande roll, socialtjänstens handläggare inom barn och ungdom. Handledning individuellt eller grupp på systemisk-psykodynamisk grund som anpassas till det unika uppdraget. Jag kommer gärna till er arbetsplats för ett förutsättningslöst möte som inte faktureras. ​ Hemsida: www.kuratorspraktik.se , www.svahnkonsult.se Telefon: 08 658 20 57, 070 405 42 97 E-post: lisa.svahn@svahnkonsult.se Vebster, Tanja Fil. kand. i socialt arbete, steg 1 PDT och KBT, familjeterapeut FFT terapi, MBSR instruktör, ICF coach, pågående utbildning till leg. psykoterapeut Lång erfarenhet av handledning till socialtjänsten, öppenvården, handläggare samt familjehem. Inriktning på handledning utifrån teoretisk grund samt hur handledning bedrivs bestäms i samförstånd med den tilltänkta gruppen. Gäller både ärende- och processhandledning. ​ Önskar handleda: Öppenvårdspersonal inom socialtjänsten, familjehemsenheter, myndighetsavdelningar på barn och familj, handläggare och chefer, HVB-barn och unga samt familjehem och LSS enheter. ​ Tar uppdrag i Södra Sverige, Skåne-Kronoberg-Halland-Blekinge-Kalmar men även i Stockholm. ​ Utgår från Åhus i Skåne. Hemsida: www.familjehem-bemanning.se E-post: tanja@familjehem-bemanning.se Telefon: 070 667 59 94 Wollsén, Elisabet Leg. psykolog, leg. psykoterapeut Arbetar sedan 1983 i eget företag med handledning, superhandledning, utbildning, samtal med par – familjer och enskilda. Utbildat i systemiskt narrativt förhållningssätt på högskola och i privat regi, även gett kurser i handledning, barnpsykodiagnostik, krishantering mm. samt undervisat på psykoterapeututbildningar, steg I och II. Klinisk erfarenhet inom psykosocialt arbete, barn (ungdoms)psykologisk och specialpedagogisk utredning och behandling, familjeterapi, familjerådgivning mm. Bedrivit behandlingsforskning inom Högskolan och deltagit i ett forskningsprojekt på Socialstyrelsen, om barn i familjehem. Genom åren utvecklat egna upplägg kring samtal, uppdragstagande och handledning (Life Staging Ria-ra) som presenteras i återkommande workshops (nationellt och internationellt). ​ Önskar handleda: Grupper som är intresserade av kreativa handledningsformat, ett narrativt och systemiskt förhållningssätt, vill utmana dominanta strukturer, traditioner och tänkande på arbetsplatsen, inom handledning och professionen. Arbetar både via Zoom och live. ​ Hemsida: www.samtal.se, www.lifestaging.se Telefon: 08 33 71 73 E-post: elisabet@samtal.se Ågren, Sara Socialpedagog, leg. psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi Jag har över 25 års egen yrkeserfarenhet med en bred teoretisk bakgrund, allt från psykodynamisk terapi, Kognitiv Beteendeterapi, Dialektisk Beteendeterapi. Jag arbetar på ett integrativt sätt, vilket innebär att jag försöker att skräddarsy effektiva behandlingar och handledningar utifrån individens/gruppens behov och alltid med vetenskapligt stöd. Jag har arbetat inom LVM, LVU, HVB, ungdomspsykiatri, vuxenpsykiatri, DBT-team och skolans elevhälsa. Jag har en egen mottagning i Östersund men tar på mig handledningsuppdrag över hela Sverige. ​ Önskar handleda: Verksamheter, chefer och personal (individuellt och i grupp) med yrkesutövning inom det psykosociala och psykoterapeutiska arbetsområdet. Verksamheter som kan vara aktuella är bland annat vuxenpsykiatri, barnpsykiatri, socialtjänst, kommunal vård och omsorg/socialpsykiatri, familjehem, institutioner, kriminalvård, skola, primärvård, övrig hälso- och sjukvård, privat verksamhet m.fl. Ärende-, metod- och processhandledning erbjuds i grupp eller enskilt. ​ Hemsida: www.agrenpsykoterapi.se Telefon: 070 876 12 27 E-post: sara@agrenpsykoterapi.se

 • För medlemmar | Handledarföreningen

  För medlemmar Är du medlem i föreningen och vill annonsera här? Kontakta ordföranden. Är du inte medlem och vill annonsera? Kontakta ordföranden för prisuppgift mm. Söker du metahandledning online? Ulrika Ernvik har en digital handledningsgrupp för handledare vårterminen 2024. ​ Läs mer här! Elisabet Wollsén erbjuder Zoom superhandledningsgrupp vårterminen 2024. ​ Läs mer här! Svensk Handeldarförening i Psykosocialt arbete bjuder in till ​ ÅRSMÖTE söndagen den 24 mars 2024 kl 10 - 12 Årsmötet sker online. Anmälan görs till ordförande Maja Gréen, e-post: maja.mgreen@gmail.com . Årsmöteshandlingar har skickats till alla medlemmar över e-post. Mycket välkomna! Workshop med Peter Rober 22 feb. 2024 Vi vänder oss till dig som arbetar med förändrande samtal i olika sammanhang Peters forskning fokuserar på familjeterapi med barn och på själva terapiprocessen. Särskilt fokus ägnar han hur man som behandlare använder sig själv och sitt eget inre samtal. Behandlarens egen person och utveckling Peter Rober är en mycket uppskattad föreläsare och använder en lättbegriplig engelska. Datum och tid: Torsdag 22 februari 2024 kl 9-16 Plats: Ersta konferens, Erstagatan 1K, 116 28 Stockholm. Pris: 950:- Läs mer om workshopen här! Vill du vara med och bygga ett nytt handledarnätverk i Mellansverige? ​ Vi tänker oss en fast grupp på 6-8 handledare som träffas, mestadels fysiskt, 2-3 ggr /termin och att det då är lite längre träffar Kanske kompletterar vi med några möten online? Vi delar erfarenheter, metoder, ger och får stöd, ny input både i rollen som handledare och som egenföretagare. Kontakta Gunilla Andersson, Nyköping (e-post: gunilla@gakonsulting.se ) eller Micaela Hoppe, Sunne (e-post: micaela@mhoppe.se )

 • Metahandledare | Handledarföreningen

  Metahandledare Metahandledare (även kallade "superhandledare") riktar sig till andra handledare. De är handledare som leder andra handledare, individuellt eller i grupp. Vi håller för närvarande på att uppdatera listan med metahandledare. Arbetar du metahandledning och finns ännu inte med på listan? Kontakta den i styrelsen som ansvarar för hemsidan. Anelod, Cecilia Fil mag i pedagogik, grundutbildad psykoterapeut, organisationskonsult Jag har handlett, utbildat och utvecklat individer, grupper, arbetslag, ledningsgrupper och organisationer inom offentlig och privat förvaltning sedan 1998. Med inriktning på metod-, ärende- och/eller processhandledning. Utifrån min kompetens kan handledningen ha inslag av Systemisk, KBT, Schematerapi, Dynamisk, Imago, Lösningsfokuserat, Signs of saftey, neurobiologi, MI samt förändring, kris och konflikt. I handledningen använder jag mig av olika processmetoder, modeller och gestaltande visuella metoder. I handledningen utgår jag ifrån vad som är användbart för individen eller gruppen. Tillsammans kan vi arbeta på olika nivåer; konkret, agerande, tankar, känslor, förståelse, samt utifrån en etisk aspekt. ​ Önskar metahandleda: Handledare som verkar inom offentlig eller privat verksamhet samt chefshandledning. ​ Geografiskt område: Metahandleder både på plats och digitalt. Utgår från Säter. ​ Hemsida: www.anelod.se Telefon: 070 558 75 98 E-post: cecilia@anelod.se Berggren, Jan Socionom, leg. psykoterapeut, aukt. familjerådgivare Telefon: 0371 58 52 22, 070 543 7758 E-post: jan.berggren@apollon.se Cajvert, Lilja Socionom, fil. lic. i socialt arbete, universitetslektor Telefon: 031 786 10 95, 070 611 23 36 E-post: lilja.cajvert@icloud.com Faleij, Kristina Auktoriserad socionom Hemsida: www.curativa.se Tel.nr: 070 318 22 38 E-post: curativa@telia.com Lindholm, Magnus Fil mag psykologi, leg psykoterapeut Beteendevetare och legitimerad psykoterapeut, sedan 2007 verksam som handledare inom psykosocialt arbete. Min teoretiska kunskap spänner över flertalet områden. Jag har som legitimerad psykoterapeut en integrativ inriktning och är utbildad i KBT, affektfokuserad PDT och systemisk familjeterapi. Jag har under åren haft uppdrag som utbildningshandledare på f.d. Ersta Sköndal Bräcke högskola, nu Marie Cederschiöld högskolas utbildningar i familjeterapi och handlerutbildning. Jag erbjuder metahandledning både individuellt och i grupp. Jag uppfattar handledning som ett mycket brett och komplext verksamhetsområde där många kunskapstraditioner möts, en verksamhet som både är avancerad teoretiskt och i högsta grad ett hantverk. ​ Att som handledare ha egen handledning kan vara ett sällsynt värdefullt sätt att utvecklas som professionell. Metahandledning kan ge ny teoretisk förståelse i det mångfasetterade arbetet som handledare samt nya perspektiv och metoder i det vardagliga hantverket. Att vara handledare kan även stundom vara mycket krävande emotionellt då vi arbetar med de handleddas svåra upplevelser och känslor. Metahandledning kan vara en trygg plats att få hjälp att bearbeta och processa egna upplevelser, få syn på det vi varit med om och metoder för hur vi kan hantera detta. ​ Geografiskt område: Stockholm, Gotland samt digitalt. ​ Hemsida: www.magnuslindholm.se Tel.nr: 070 260 16 34 E-post: magnuslindholm.se@gmail.com Lindqvist, Maja Specialpedagog ​ Hemsida: www.specmaja.se Tel.nr: 073 501 67 67 E-post: maja@alsasakerhet.se Tillberg, Eva Leg. psykoterapeut, lärarutbildning i psykoterapi Tel.nr: 073 541 90 82 E-post: eva.tillberg@icloud.com Anteskog, Lii Auktoriserad socionom, fil. mag. i socialt arbete Hemsida: www.anteskogkonsult.se Telefon: 070 576 94 56 E-post: lii@anteskogkonsult.se Byréus, Katrin Lärare och dramapedagog Jag erbjuder metahandledning/konsultation med kreativa metoder även digitalt vid ett eller flera tillfällen. De senaste tio åren har jag varit utbildningshandledare på Marie Cederschiöld högskola, (f.d. Ersta Sköndal Bräcke högskola) vid Handledarutbildning i psykosocialt arbete 45hp och haft grupper i metahandledning på Hälsans Hus under mer än15 år och digitala metahandledningsgrupper de senaste tre åren. Tillsammans med en kollega skapade jag kursen Kreativa metoder i handledning och för individ-och grupputveckling 7,5 hp som startar varje år sedan 2018. Jag har arbetat med grupper (tidigare barn och unga)och handlett i 20 år inom utbildning, socialt arbete, behandling, chefshandledning m.m. och skrivit pedagogiskt material som t ex Du har huvudrollen i ditt liv- om forumspel (Liber 2010) och lagom Ovanligt – Handledning med kreativa metoder (Studentlitteratur 2020) som är kurslitteratur på Handledarutbildningen. ​ Önskar handleda: Gärna digitalt vid ett eller flera tillfällen. Handledare inom offentlig och privat verksamhet samt chefshandledning. De kreativa metoderna är kopplade till teori om grupputveckling, salutogenes och Compassion (om hjärnans tre motivationssystem). Jag har ett eget företag Kropp&Själ K.B ​ Hemsida: www.byreus.com Telefon: 08 731 87 36, 070 873 68 71 E-post: byreuskatrin@gmail.com Ernvik, Ulrika Aukt. socionom, leg. psykoterapeut, handledare med systemteoretisk inriktning Jag har handlett grupper både i Sverige och internationellt sedan 2015. Jag har skrivit flera böcker, bland annat om familjeterapi, ekopsykoterapi, traumabearbetning och relationer. ​ Jag erbjuder metahandledning, i grupp eller enskilt, över videolänk. Grupperna består av tre deltagare och möts tre gånger per termin, vilket gör att varje deltagare får en gång var att presentera sina dilemman. Grupptillfällena är 90 minuter och enskild handledning 60 minuter per tillfälle. Trygghet och glädje är ledord i all handledning jag erbjuder, också i metahandledningen. Jag är mån om att vi får en fin och utvecklande stund tillsammans, där kreativa interventioner blandas med teori om hur vi för in trygghet i grupper, bland annat utifrån interpersonell neurobiologi. ​ Geografiskt område: Jag erbjuder metahandledning digitalt, så deltagarna kan vara spridda över hela Sverige, ja världen! ​ Hemsidor: www.familjegladje.se www.safetystories.se E-post: ulrika.ernvik@gmail.com Lindberg, Börje Auktoriserad socionom Hemsida: www.luvab.se Tel.nr: 019 18 40 00, 070 697 42 17 E-post: borje@luvab.se Magnusson, Therese Aukt. socionom, magister i socialt arbete, PDT-terapeut, KBT-terapeut Hemsida: www.tmhandledning.se E-post: therese_hbg@hotmail.com Telefon: 0455 829 75 (b), 073 819 94 39 Regnér, Margareta Socionom, leg. psykoterapeut, fil. dr. i socialt arbete Tel.nr: 070 302 87 85 E-post: margareta.regner@gmail.com Wollsén, Elisabet Leg. psykolog, leg. psykoterapeut Eget företag sedan1983 inriktat på handledning, metahandledning, utbildning, samtal med par, familjer/nätverk och enskilda. Har ett systemiskt, narrativt och konstnärligt förhållningssätt som jag utbildat i sedan 80-talet. På högskola, i privat regi och psykoterapeututbildningar steg I och II. Kliniskt verksam fr. 70-talet inom psykosocialt arbete, BUP, HVB, skola m.fl. med utredning, behandling, familjeterapi, familjerådgivning, utbildat i barnpsykodiagnostik, krishantering, familjearbete mm. Bedrivit narrativ behandlingsforskning inom Högskolan och medverkat i Socialstyrelsens forskningsprojekt om barn i familjehem. Utvecklat egna teorier och upplägg kring samtalskonst, uppdragstagande och handledning (Life Staging® Ria-ra) som återkommande presenteras på workshops nationellt och internationellt. ​ Vänder mig till handledare intresserade av ett narrativt, kreativt och systemiskt förhållningssätt. Som gillar utmana dominanta strukturer, traditioner och tänkande inom handledning och professionen. Enskilt eller i grupp. Via Zoom eller live. ​ Hemsida: www.samtal.se, www.lifestaging.se Tel.nr: 08 33 71 73 E-post: elisabet@samtal.se

 • Styrelsen | Handledarföreningen

  Styrelsen Ordförande Maja Green E-post: maja.mgreen@gmail.com ​ Telefon: 072 206 61 26 Vice ordförande Rakel Ågerstrand E-post: rakel@bildaren.se ​ Telefon: 070 580 35 43 Kassör Lisa Hallberg Epost: lhhandledning@hotmail.com ​ Telefon: 070 982 20 41 Sekreterare Inga-Lill Felizia Epost: ingalill@feliziaconsulting.se ​ Telefon: 072 002 02 18 Ledamot, k ontaktperson hemsidan Micaela Hoppe E-post: micaela@mhoppe.se ​ Telefon: 070 605 64 75 Suppleant, k ontaktperson ANSE Elisabet Wollsén E-post: elisabet@samtal.se ​ Telefon: Suppleant Maria Willis E-post: kontakt@stahlgrenwillis.se ​ Telefon: 076 338 97 29 Valberedningen Åse Persson E-post: ase_persson@telia.com ​ Telefon: 044 24 86 27 (b), 044 24 06 86 Susanne Mähler E-post: sussie.mahler@gmail.com ​ Telefon: 070 497 25 66

 • Mentorskap | Handledarföreningen

  Mentorskap Svensk Handledarförening i psykosocialt arbete erbjuder mentorskap Erbjudandet om mentor riktar sig till dig som är ny i rollen som handledare. Målsättningen är att utbyta och bevara de erfarenheter, kunskaper samt kompetenser som finns inom handledarrollen. Men också i att bistå i ett utvidgat kontaktnät och ge större säkerhet hos individen. Adept Som adept kan du genom samtal med och vägledning av mentorn utvecklas i handledarrollen. Du ansvarar själv för din egen personliga utveckling och kan finna stöd i återkoppling från mentorn. Mentor Även mentorn utvecklas genom dialog och möten med adepten. Du kan verka som samtalspartner eller som kontaktbyggare och informatör. Som mentor är du samtalspartner till en person som gett uttryck för att vilja utvecklas professionellt. Du ska fungera som en rådgivare eller diskussionspartner, som mentor är du varken handledare eller terapeut. Det är skillnad på mentorskap och superhandledning. Till skillnad från handledning är detta mer coaching utifrån rollen men också om hur man deltar i upphandlingar, utvecklar sitt företag, tar betalt, skriver kontrakt, hur man får uppdrag, etc. ”En mentor är en person som hjälper en annan människa att lära sig någonting som hon/han annars skulle ha lärt sig mindre bra, långsammare eller inte alls” (Bell 1997) ”En adept är en person, som vill lära och utbilda sig själv, personligt och professionellt, genom samtal och samarbete med en annan människa – mentorn – som stundtals har mer omfattande erfarenhet än vad adepten har." "…en medveten kombination av två personer, där den ene har mer erfarenhet och kompetens än den andre och där målet är att den mindre erfarne personen får lära och utvecklas i enighet med sina egna behov” (Sandberg 2007). Ramar Samtalen är fria och det är upp till dig och din adept att tillsammans komma fram till hur ni vill lägga upp träffarna och hur ofta ni vill ha kontakt. Rekommendationen är att ha kontakt ca en gång per månad och att man kanske träffas två gånger under året. Om det inte går att får till, kan man använda Skype. Det är också någon i styrelsens som kommer följa upp och matcha individerna med varandra. Viktigt är att ingen konkurrens råder mellan parterna. ​ Övrigt Mentorskapet löper under en period av ett år. Vid första kontakten bestämmer ni en inriktning för mentorskapet. Ni bestämmer även hur ofta ni vill ha kontakt och i vilken form. Om någon part vill så har ni alltid rätt att avbryta kontakten. Låter det här intressant? Kontakta någon i styrelsen.

 • Västra Sverige | Handledarföreningen

  Handledare i västra Sverige Aasmundsen, Jörn Leg. psykolog, leg. psykoterapeut Arbetar i en privat psykologmottagning och på Familjerådgivningen i Borås. Har arbetat som psykolog sedan 2001 och har under denna tid haft handledningsuppdrag (BUP, vuxenpsykiatri, skola). ​ Önskar handleda: Personalgrupper inom privata och offentliga vård- och behandlingsverksamheter (IFO, BUP, vuxenpsykiatri, primärvård, äldreomsorg, behandlings- och familjehem. Även handledning till personal och rektorer inom skolan. Hemsida: www.bops.se E-post: jorn@bops.se Telefon: 033 10 30 08 (b), 033 10 70 30 (a), 073 063 93 94 Bremström, Fredrik Aukt. socionom, leg. psykoterapeut Arbetar med familjeterapi i vuxenpsykiatrin i första hand inom psykosområdet. Har yrkeserfarenhet från barn- och ungdomspsykiatrin, socialtjänsten (barn, familjer, missbruk) samt av somatisk sjukvård (cancer/palliativ vård). ​ Önskar handleda: Olika områden enligt överenskommelse t ex inom socialt arbete och vård- och omsorg. både individuellt och i grupp inom offentliga och privata områden. ​ Utgår från Borås. E-post: fredrikbrem@gmail.com Telefon: 073 918 82 20, 033 61 61 000 (a) Cajvert, Lilja ​ Socionom, fil. lic. i socialt arbete, universitetslektor Arbetar som universitetslektor. Har lång internationell erfarenhet av socialt arbete och handledning och har givit ut flera publikationer. Önskar handleda: Handleder inom alla områden inom socialt arbete, chefshandledning, projekthandledning och handledning för internationellt biståndsarbete och frivilliga organisationer. ​ Utgår från Göteborg. E-post: lilja.cajvert@icloud.com Telefon: 031 786 10 95, 070 611 23 36 Ernvik, Ulrika ​ Auktoriserad socionom, leg. psykoterapeut och handledare med systemteoretisk inriktning Jag har arbetat som myndighetsutövare och familjebehandlare inom socialtjänsten, familjeterapeut på ett internationellt terapicenter i Asien, och familjeterapeut inom primärvården. Är författare till bland annat ”Familjeterapi – en utforskande och samskapande lek som förvandlar relationer” och ”Ekopsykoterapi – psykoterapi i och med naturen för vuxna och barn”, och är en van och uppskattad föreläsare. Jag har också utvecklat en traumabearbetningsmodell – Trygghetsberättelser – som föräldrar och andra vuxna kan använda för att hjälpa barn att processa trauman. I handledningen väver jag in interpersonell neurobiologi, kulturförståelse och kreativa övningar. ​ Önskar handleda: Alla som arbetar med familjer och barn inom socialtjänst, familjerådgivning, skola, familjehemsvård, BUP, barnhabilitering, barnmedicin, primärvård, biståndsorganisationer och frivillig-organisationer. Jag leder också grupper genom konflikter. Jag erbjuder handledning hos mig, hos er eller över videolänk. ​ Hemsida: www.familjegladje.se E-post: ulrika.ernvik@gmail.com Gréen, Maja Aukt. socionom, diplomerad S:t Lukasterapeut Arbetar i eget företag Maja Gréen Handledning och Utveckling med handledning och teamutveckling. Socionom sedan 1988 och arbetat främst inom psykiatri och ledarskap. Bor i Växjö. ​ Önskar handleda: I Småland och Göteborg. ​ Hemsida: www.majagreen.se Telefon: 072 206 61 26 E-post: maja.mgreen@gmail.com Haraldsson, Marianne Socionom, leg. psykoterapeut Arbetar med handledning inom det psykosociala området samt med psykoterapi till enskilda, par och familjer. Har yrkeserfarenhet av familjerådgivning, psykiatri, våld i nära relationer, ipt-terapeut nivå B. Är leg psykoterapeut med systemisk inriktning. ​ Önskar handleda: Personal inom det psykosociala området som socialtjänst, hälso- och sjukvård, våld i nära relationer, skola och behandlingshem. Ger både grupp- och individuell handledning. ​ Hemsida: www.psykoterapeuthalmstad.se Telefon: 070 617 05 24 E-post: marianne-haraldsson@live.se Hansson, Helena Socionom, Dr med vet (PhD Med Sci), universitetslektor, leg. hälso- och sjukvårdskurator Jag arbetar som universitetslektor och forskare vid Socialhögskolan, Lunds universitet, sedan januari 2012. Som forskare är jag även verksam inom Psykiatri, Lund, Enheten för klinisk beroendeforskning, Lunds universitet. Tidigare varit anställd som kurator inom Psykiatrin och beroendevården inom Region Skåne. Har grundläggande psykoterapeutisk utbildning (steg 1) i psykodynamisk insiktsterapi samt kognitiv beteendeterapi (KBT). Denna bakgrund ser jag som en stor tillgång i handledningsarbetet. Jag är utbildad handledare i psykosocialt arbete vid Göteborgs universitet. ​ Önskar handleda: Jag vänder mig till dig/er som vill ha hjälp med att hantera svårigheter och dilemman i er yrkesutövning och som arbetar med människor inom hälso- och sjukvård, socialtjänst eller skola. Till er erbjuder jag handledning inom psykosocialt och psykologiskt arbete i form av ärende- eller processinriktad handledning. Jag handleder främst grupper men även enskilda medarbetare och chefer. Jag träffar även yrkesverksamma och privatpersoner i stödsamtal utifrån särskilda händelser eller livssituationer. Alla uppdrag planeras tillsammans med uppdragsgivaren. ​ Telefon: 070 532 18 43 E-post: helena.hansson@med.lu.se Hemb, Martin ​ Socionom, leg. psykoterapeut (familjeterapeut) Nätverksterapeut, DBT terapeut samt chefsutbildning. ​ Önskar handleda: Socialt arbete, förebyggande arbete, samverkansprojekt, chefsgrupper, hälso- och sjukvård. ​ Hemsida: www.goteborgsfamiljeterapeuter.se Telefon: 070 699 04 92 E-post: martinhemb@gmail.com Johannesson, Torbjörn Aukt. socionom, leg. psykoterapeut, fil. mag. i socialt arbete Önskar handleda: Socialtjänst, skola, barnomsorg, äldreomsorg, sjukvård. ​ Hemsida: www.ptil.se Telefon: 0302 174 99, 070 869 48 92 E-post: torbjorn.johannesson@ptil.se Junged, Lena Aukt. socionom, leg. psykoterapeut Yrkeserfarenhet som socialsekreterare 1976-2004 (familjer och familjerätt). Arbetar nu i egen firma med handledning, psykoterapi, föräldra- och familjerådgivning. ​ Önskar handleda: Enskilda och grupper med psykosocialt arbete inom socialtjänst, barnomsorg, skola, sjukvård och äldreomsorg. ​ Hemsida: www.ptil.se Telefon: 0302 174 99, 073 734 03 94 E-post: lena.junged@ptil.se Khan, Saera Aukt. socionom, teolog Mångårig erfarenhet av arbete inom socialtjänstens individ- och familjeomsorg, med uppdrag som socialsekreterare, inom social jour och som arbetsledare/chef. Auktoriserad socionom med masterexamen i socialt arbete, samt examen i teologi med inriktning religionspsykologi, religionssociologi och migrationsvetenskap. Mångårig erfarenhet av utbildning av socialsekreterare, som regional utbildare och kvalitetsutvecklare inom barn- och unga området. Utbildningar har omfattat; BBiC (Barns Behov i Centrum), analys och bedömning i utredningsarbetet, handläggning och dokumentation, lagstiftning etc. Erfarenhet av handledning med ledningsgrupper. ​ Önskar handleda: Personal- och ledningsgrupper, samt individuell handledning, inom det psykosociala arbetsområdet. ​ Hemsida: www.saerakhan.se Telefon: 070 229 40 95 E-post: info@saerakhan.se Lagrell, Bitte Aukt. socionom, leg. psykoterapeut Arbetar kurator inom psykiatrin och har också erfarenhet som socialsekreterare. Är utbildad psykoterapeut (kognitiv, familjeterapi), krisstöd, motiverande samtal, psykisk ohälsa och funktionshinder. ​ Önskar handleda: Socialtjänst; missbruk, barn- och familj, försörjningsstöd, socialpsykiatri, skola, barnomsorg, psykiatri och kriminalvård. ​ Utgår från Kungälv. Telefon: 070 566 86 44 (b), 0303 24 12 20 E-post: lagrellbitte@gmail.com Larsson, Ingela Socionom, leg. psykoterapeut Fil mag i socialt arbete, leg psykoterapeut/ familjeinriktning (steg 1 psykodynamiskt) Arbetar sedan 2002 inom barn- och ungdomspsykiatrin, nuvarande arbete som psykoterapeut i Traumateam samt arbetar på Barnahus. Privat psykoterapimottagning. Har erfarenhet av arbete inom socialtjänsten och ungdomsprojekt samt skolkurator inom gymnasieskolan. ​ Önskar handleda: Personal inom socialt arbete som socialtjänst, skola och vård- och omsorg. ​ Hemsida: www.psterapikon-sto.se Telefon: 070 655 59 53 E-post: ingela.il.larsson@gmail.com Lundell, Marie Leg. psykolog Önskar handleda: Ungdomsarbete, psykiatri, socialtjänst, invandrarverksamhet. ​ Utgår från Göteborg. Telefon: 031 16 44 58 (b), 031 13 37 18 E-post: marie.ac.lundell@telia.com Lundvall, Bibi Socionom Arbetar som egen företagare med handledning, samtal och utbildning. Är anställd vid Utväg Skaraborg och är också samordnare i samverkan mot våld i nära relationer. Har psykoterapi steg 1. ​ Önskar handleda: Inom socialtjänst, familjehem, behandlingshem, skola samt arbete med våld i nära relationer. ​ Hemsida: www.andraalternativ.se Telefon: 0500 48 13 88, 073 029 89 87 E-post: bibi@andraalternativ.se Mattila, Lasse Socionom Har över 25 års erfarenhet av arbete med barn och unga i utsatta livssituationer, däribland som skolkurator och arbetsledare inom socialtjänsten. Arbetar som enhetschef, handledare, föreläsare och nationell utbildare om skyddade personuppgifter. ​ Önskar handleda: Personal inom psykosocialt arbete såsom socialtjänst, skola, hälso- och sjukvård, psykiatri (barn och ungdom samt vuxen) och jour- och familjehemsvård. ​ Hemsida: www.lassemattila.com Telefon: 070 822 79 95 E-post: lasse@lassemattila.com Nilsson, Henric Socionom Handleder inom ramen för psykosocialt arbete /förändringsarbete – individuellt, grupper och strukturellt. ​ Önskar handleda: Handleder yrkesgrupper som socionomer, institutionspersonal, miljöterapeuter, skolpersonal, arbetsledning, projektledare, organisationer. Gärna myndighetsutövning, soc.sekr. inom barn /familj /ungdom, men även tvärgrupper från olika förvaltningskulturer. ​ Hemsida: www.k2handledning.se Telefon: 031 19 31 15, 073 702 71 00 E-post: k2reportage@gmail.com ​ Regnér, Margareta Socionom, leg. psykoterapeut, fil. dr. i socialt arbete Handlett inom de flesta områden inom det sociala och psykosociala arbetet; företrädesvis grupper men även enskilda med inriktning psykosocialt arbete och familjeterapi. Arbetar gärna kompletterande med gestaltande och sk kreativa metoder som figurer, bild och skulptur (Lifestaging). ​ Önskar handleda: Inom olika verksamhetsområden och olika typer av grupper exempelvis BUP, psykiatri, sjukvård, familjeterapi, habilitering, socialtjänst m fl. ​ Utgår från Göteborg. Telefon: 070 302 87 85 E-post: margareta.regner@gmail.com Sigurdson, Monica Socionom, leg. hälso- och sjukvårdskurator Socionom sedan 1994 och leg. hälso- och sjukvårdskurator. Utbildad inom bl a kristeori, Klinisk hypnos och certifierad NET-terapeut (narrativ exponeringsterapi). Under mina 30 år i yrket har jag utvecklat gedigen kompetens inom migrations- och integrationsrelaterad problematik. Jag har lång erfarenhet från både socialtjänst (främst försörjningsstöd) och hälso- och sjukvård, besitter stor kunskap om migrationsrelaterad ohälsa, stress, trauma och PTSD. Trauman som exempelvis inbegriper våldsutsatthet (som barn och som vuxen), fängelsevistelse, sexuella övergrepp och tortyr. Jag har arbetat i mer än tio år med psykisk ohälsa såsom stress- och krisrelaterade tillstånd, ångest- och depressionsbesvär samt kognitiva nedsättningar. Genom åren har jag mött många HBTQI-personer där SRHR-temat är centralt. I handledningen använder jag gärna progressiv avslappning, imaginativa och andra kreativa metoder eftersom jag tror att detta kan vara till hjälp för att motverka stagnation, stress, empatitrötthet och sekundärtraumatisering. Jag ingår i ett nätverk som träffas regelbundet för kollegial metahandledning. ​ Önskar handleda: Er som vill reflektera över svårigheter och dilemman i yrkesutövningen, få syn på resurser och det som redan åstadkommits samt få ökade kunskaper. Men även stanna upp kring och få stöd i den egna utsattheten. Jag är öppen för att handleda inom olika fält som exempelvis socialtjänst, hälso- och sjukvård, utbildning, frivilligorganisationer samt på ledningsnivå. ​ Hemsida: www.consideremushandledning.com Telefon: 070 223 86 07 E-post: monica.sigurdson@icloud.com Sörsjö, Anna-Karin Aukt. socionom, leg. hälso-och sjukvårdskurator, steg 1 i psykodynamisk psykoterapi Mångårig erfarenhet av att arbeta med barn och familjer; inom somatisk sjukvård, spädbarnsverksamhet samt inom Barn- och ungdomspsykiatrin. Även arbetat med utredningsuppdrag inom kommun och privat hvb-verksamhet. Arbetar numera heltid i eget företag sedan 2014 där jag specialiserat mig på utredning/ behandling av barn och familjesystem med samspel och anknytning i fokus. Har flera kompletterande utbildningar inom t.ex. spädbarnspsykologi, intervju. Enligt IAS och Nya Kälvesten där jag även är analysperson. Jag tror på relationen som metoden. I handledningen hittar vi en gemensam väg som känns stödjande, medvetandegörande, inspirerande och vägledande. ​ Önskar handleda: Enskilda, grupper samt chefer som arbetar inom människovårdande yrken, psykosociala arbetsområden som socialtjänst, hälso- och sjukvård, förskola och skola, hvb-verksamheter samt familjehem. ​ Hemsida: www.familjebyran.net Telefon: 073 779 46 05 E-post: familjebyran@bahnhof.se Turesson, Christina Socionom, leg. psykoterapeut Arbetar sedan 1991 i eget företag, Skärgårdens psykoterapimottagning med psykoterapi och handledning. Handledning har jag bedrivit sedan 1985 med flera olika yrkesgrupper såsom familjehems- och barnsekreterare, familjehem, familjerätt, SIS-institutioner, boenden med beroenden och psykisk ohälsa, förebyggande yrkesgrupper med barn och föräldrar, boendestöd och socialtjänst av olika slag. ​ Önskar handleda: Olika yrkesgrupper enligt ovan under rubriken övrig information. Är intresserad av att arbeta med processer såväl inom som mellan människor. ​ Utgår från Alingsås. Telefon: 070 742 89 22 E-post: turesson.christina@gmail.com Ulmefors, Monica Socionom Driver eget företag. Har tidigare arbetat som kurator och handledare inom landstinget, handläggare, enhetschef och IFO- chef inom socialtjänsten. Har en vidareutbildning inom systemisk ledarskap, UGL, familjediagnostik, familjeterapi och psykoterapi steg 1. ​ Önskar handleda: Inom offentlig verksamhet. Individuell handledning, grupphandledning och chefshandledning. Bedriver även teori- och metodutveckling och organisationsutveckling. ​ Hemsida: www.ps-utveckling.se Telefon: 076 112 03 33 E-post: PS-utveckling@telia.com Wakili, Mohammad ​ Socionom, leg. psykoterapeut I dag arbetar jag inom vuxenpsykiatrin och har erfarenhet av arbeteinom socialtjänst, ungdomsmottagning och i frivården som programledare i kriminalitet och missbruk. ​ Önskar handleda: Inom psykosociala arbetsområdet som socialtjänst, kriminalvård, socialpsykiatri, primärvård, familjehem, par- och familj och vuxenpsykiatri. ​ Utgår från Gunnilse, Göteborg. Telefon: 073 980 60 96 E-post: mohammadwakili@hotmail.com Wermelin, Monica Socionom, leg. psykoterapeut, aukt. familjerådgivare Diplomerad symboldramaterapeut, sexologi. ​ Önskar handleda: Inom det psykosociala arbetsområdet. Gärna kuratorer inom primärvård, somatik, psykiatri, habilitering, palliativ vård och hospice. Familjerådgivning. ​ Utgår från Göteborg. Telefon: 070 857 52 04 E-post: wermelin.monica@gmail.com Bolcher, Jeanette Socionom, leg. psykoterapeut Jag har arbetat många år med psykosocialt behandlingsarbete i kommunal regi. Min handledning fokuserar på att förstå medvetna och omedvetna processer, till att undersöka relationen mellan den handledde och klienten och mellan oss som ingår i handledningsgruppen. Handledningens övergripande syfte är att lyfta fram gruppens kunskaper och metoder samt att stödja den handleddes härbärgerande och copande förmåga. Gestaltande metoder används för att nå bortom orden och för att skapa sammanhang och mening. ​ Önskar handleda: Personal inom kommunal och privat verksamhet, socialtjänst, familjehemsverksamhet, vård och omsorg, skola mm. Erbjuder individuell handledning och grupphandledning. Jag tar gärna uppdrag inom socialtjänstens verksamhetsområde eller inom verksamheter som arbetar på uppdrag av socialtjänsten. Tar uppdrag i Västra Götaland, Halland och Norra Skåne. ​ Utgår från Hovås. E-post: bolcherhandledning@gmail.com Telefon: 072 351 30 55 Casslén Karlsson, Ebba Socionom Önskar handleda: Olika områden inom det psykosociala fältet ​ Utgår från V. Frölunda. E-post: ebback@gmail.com Telefon: 031 29 45 84 (b), 031 85 14 55 (a). 070 720 02 94, Dybedahl, Johan Leg. psykolog Driver Halmstad Psykologmotttagning där jag dagligen arbetar med klientarbete tillsammans med kollegor samt övrig tid med handledningsuppdrag över hela landet. Har 25 års erfarenhet av kliniskt arbete utifrån terapiformer med solid vetenskaplig grund både inom PDT och KBT. Egen erfarenhet av att leda grupper som verksamhetschef både inom privat och offentlig vård. Gedigen erfarenhet av handlednings- och klientarbete inom främst kriminal- och missbruksvård. ​ Önskar handleda: Personal- och ledningsgrupper, samt chefshandledning inom det psykosociala arbetsområdet. Bedriver även teori- och metodutveckling och organisationsutveckling inom både hälso- och sjukvård och privat verksamhet. ​ Hemsida: www.halmstadpsykologmottagning.se E-post: johan.dybedahl@gmail.com Telefon: 073 432 06 16 Gralberg, Ing-Marie Socionom, leg psykoterapeut, lärare och handledare i psykoterapi, mindfulnes-instruktör Har arbetat inom psykosocialt arbete sedan 1985 i socialtjänst och hälso-sjukvård på individ-, grupp- och organisationsnivå. De senaste tjugo åren arbetat främst inom Barn- och ungdomspsykiatrin. Parallellt sedan slutet av 1990-talet i egen regi bedrivit yrkeshandledning, både i grupp och individuellt, inom socialtjänst, skola samt hälso- och sjukvård. Under de senaste 10 åren fördjupat kunskaperna inom Compassion fokuserad terapi (CFT) och Interpersonell neurobiologi (IPNB). Ett viktigt fokus i handledning är att skapa förutsättning för ett hållbart och meningsfullt yrkesliv. Den nya neurovetenskapen om hur vi människor fungerar bildar basen för professionell, men även personlig utveckling. ​ Önskar handleda: Handleder inom det psykosociala området med olika professioner såsom socialtjänst, socialpsykiatri, elevhälsa, primärvård, habilitering och familjehem. Gärna med fokus på barn och familj. ​ Utgår från Sexdrega,Svenljunga. Telefon: 073 094 74 77 E-post: ing.marie.gralberg@gmail.com Hallén Hemb, Annika Socionom, leg. psykoterapeut (familjeterapi) Nätverksterapeut. ​ Önskar handleda: Ungdomsarbete, missbruksarbete, socialtjänst, familjehem samt socialpsykiatri. ​ Hemsida: www.goteborgsfamiljeterapeuter.se Telefon: 070 374 92 50 E-post: annikahemb@gmail.com Hartelius, Ann Charlotte Samtalsterapeut F d rektor, specialpedagog med terapeututbildning och S:t Lukas handledarutbildning. ​ Önskar handleda: Personal inom skola och socialtjänst – individuellt och i grupp. ​ Utgår från Kärna. Telefon: 070 520 06 61 E-post: anncharlotte.hartelius@gmail.com ​ Hellberg, Christer Socionom Jag har lång yrkeserfarenhet inom det psykosociala området. Mångårig chefserfarenhet inom kommunal socialtjänst, statlig och privata verksamhet. Erfarenhet från individ och familjeomsorgens alla verksamheter som behandlare och handläggare. Handledarutbildad vid Ersta Sköndal högskola och Risling & Partners i Stockholm. ​ Önskar handleda: Personalgrupper, chefer eller enskilda som arbetar inom det psykosociala arbetsområdet, exempelvis socialtjänst, vård- och omsorg, hälso- och sjukvård, skola och förskola, behandlingshem och familjehem. ​ Hemsida: www.christerhellberg.se Telefon: 070 512 72 71 E-post: hellberg.christer@telia.com Jeppsson, Eva-Carin Socionom, psykoterapeut steg 1 Socionom sedan 1985 med erfarenhet från tvärprofessionella verksamheter såsom skola, ungdomsmottagning, familjecentraler. Har arbetat i framför allt förebyggande verksamheter inom barn och unga, både som utförare, men också under flera år som chef på resursteam barn och unga, samt på ungdomsmottagning. Både i ungdomsgrupper och personalgrupper har jag erfarenhet av att skapa utvecklande processer genom forumspel och annan form av kreativa metoder. Chefsutbildning (GR), UGL, Grundläggande psykoterapi utbildning (steg 1) med inriktning mot familjeterapi och nätverksarbete. ​ Önskar handleda: Verksamma inom psykosocialt arbete inom offentlig, privat och ideell verksamhet. Olika professioner inom socialtjänst, myndighet och resursteam, ungdomsmottagning, fritidsverksamhet, skola, vård och omsorg. Chefer/ledare och processledare. ​ Utgår från Göteborg. Telefon: 073 620 89 31 E-post: eva-carin.jeppsson@bahnhof.se Johansson, Marie Socionom, steg 1 KBT Arbetar som beteendevetare /organisationskonsult inom företagshälsovård. Har yrkeserfarenhet från socialtjänst barn och ungdom, barn- och ungdomspsykiatrin samt elevhälsovård. ​ Önskar handleda: Inom det psykosocial arbetsområdet med socialtjänst, elevhälsovård, vård och omsorg mm. ​ E-post: marie.handledning@outlook.com Kempe, Maria Processhandledare, samtalsterapeut steg 1 PDT, specialpedagog Yrkeserfarenhet som socialsekreterare 1976-2004 (familjer och familjerätt). Arbetar nu i egen firma med handledning, psykoterapi, föräldra- och familjerådgivning. ​ Önskar handleda: Enskilda och grupper med psykosocialt arbete inom socialtjänst, barnomsorg, skola, sjukvård och äldreomsorg. ​ Hemsida: livily.se/terapeut/maria-kempe-harryson/ Telefon: 076 649 46 03 E-post: mariakempeharryson@gmail.com ​ Kihlberg Enskog, Ingela Socionom, leg. psykoterapeut, transaktionsanalytiker CTA ​ Önskar handleda: De flesta grupper som arbetar med psykosocial behandling, psykoterapi och utveckingsfrågor. IFO, vusen, barn, ungdom och familj, kuratorer inom primärvård och sjukhus, psykiatri, missbruk/beroende, migration, skola och omsorg, habilitering, äldreomsorg. ​ Hemsida: www.ingelakihlberg.com Telefon: 031 13 30 06, 031 12 11 13, 070 748 15 51 E-post: ingelakihlberg@telia.com Larsson, Helene Socionom, leg. psykoterapeut Pensionerad från Kriminalvårdens frivård 2014 där jag har arbetat med programverksamhet för män dömda för sexualbrott och partnervåld och som programutbildare i sexualbrottsprogrammet där jag främst handleder nyutbildade programledare. Har erfarenhet av arbete med vuxna missbrukare och med ungdomar och familjer inom BUP. Har eget företag sedan 20 år och har där arbetat med handledning i psykosocialt arbete, psykoterapi och med uppdrag som medlare hos tingsrätten (vårdnads- och umgängestvister). Har min grund i psykodynamiska teorier men har också utbildning inom KBT. ​ Önskar handleda: Inom det psykosociala arbetsområdet som socialtjänst, kriminalvård, behandling, frivilligorganisationer samt handledning med inriktning mot problemområden inom familjevåld och sexualbrott. ​ Utgår från Göteborg. Telefon: 070 329 58 30 E-post: helene.larssonhl@telia.com Liljegren, Lars Socionom, leg. psykoterapeut Har privatmottagning med psykoterapi och handledning. Yrkeserfarenhet från skolhälsovård, skolkuratorsarbete, samt inom vuxenpsykiatrin, barn- och ungdomspsykiatrin och behandlingshem. Har också arbetet med våld i nära relationer. Utbildad inom psykodynamisk psykoterapi (steg 1), systemisk psykoterapi (steg 2) och kognitiv beteendeterapi (ettårig). ​ Önskar handleda: Olika verksamheter inom det psykosociala arbetsområdet som socialtjänst, hälso- och sjukvård, skola, institutioner och familjehem. ​ Hemsida: www.larsliljegrenspsykoterapi.se Telefon: 073 385 05 96 E-post: lars.liljegren@hotmail.com Lundgren Dellgran, Maria Socionom, terapeut, processledare Har över 30 års erfarenhet av arbete inom olika områden av socialt arbete och även inom ledarskap. Handleder inom såväl myndighetsutövning som behandling och förebyggande arbete. Använder kreativa metoder, reflekterande processer och processinriktade metoder. Specialområden ungdomsarbete, ledarskap, nätverksperspektiv och konflikthantering. Gruppdeltagarnas egna kunskaper är bas för min handledning där jag faciliterar de goda samtalen som ger nya perspektiv och utvecklar deltagarna i sina yrkesroller. ​ Önskar handleda: Önskar handleda alla områden inom psykosocialt arbete, funktionsstöd samt utbildning och elevhälsa. Även ledarskap, projekt samt inom den ideella sektorn är fält som jag handleder inom. Arbetar också med processledning och konflikthantering. Tar uppdrag i Västra Götalandsregionen samt Halland och Skåne. ​ Hemsida: www.marialundgrendellgran.se Telefon: 073 983 25 66 E-post: mariakurator@hotmail.com Lundstedt Schager, Ann Socionom, vårdlärare Magister socialt arbete, psykoterapi steg 1 psykodynamisk och kognitiv grund. ​ Önskar handleda: Inom det psykosociala fältet; föräldra- barn- och ungdomsarbete inom skola, fritid och socialtjänst, psykiatri, familjehem, vård- och omsorg. ​ Utgår från Stenungsund. Telefon: 0303 77 90 93, 070 600 63 90 E-post: alcophun@gmail.com Nelson, Anna Socionom, fil. mag. i socialt arbete Min handledning sedan mer 20 år består av processhandledning med främst grupper inom IFO och fritid -kultur och jag har regelbundet arbetet med 2-3 pågående handlednings uppdrag under minst 1 år. Jag arbetar utifrån en systemteoretisk inriktning. Min arbetsmetod är att skapa ett tryggt gruppklimat som kan stödja arbetsgruppen till dialog och självkritisk reflektion för att öka yrkeskompetensen. ​ Önskar handleda: Arbetar med alla grupper inom offentlig och frivilliga organisationer – gärna med samverkansteam. ​ Utgår från Göteborg. Telefon: 031 29 52 63, 073 677 44 11 E-post: annafrede.nelson@gmail.com ​ Olausson Filipsson, Carina Aukt. socionom, familjeterapeut Socionom sedan 1988 och steg I familjeterapi 2011. Erfarenhet av psykosocialt arbete inom socialtjänst, skola samt barn- och ungdomspsykiatri (leg hälso- och sjuvårdskurator). Chefserfarenhet inom socialtjänstens öppenvård. ​ Önskar handleda: Personal inom privat och offentlig skola, vård och omsorg samt chefshandledning. Handleder både enskilt och i grupp. ​ Utgår från Stenungsund. Telefon: 073 036 90 10 E-post: cmeof65@gmail.com Runeman, Eva Socionom, leg. psykoterapeut Har arbetat som kurator inom sedan 1982. Har även erfarenhet av kuratorsarbete från vuxenpsykiatrin samt psykoterapeutisk och psykosocial vägledning på Falck Healthcare. ​ Önskar handleda: Personal inom skola, socialtjänst, behandlingshem, funktionshinder, psykiatri (barn-ungdom,vuxen) samt inom äldeomsorgen. Individuell handledning och grupphandledning. ​ Hemsida: www.evaruneman.se Telefon: 072 230 14 13 E-post: info@evaruneman.se Söderberg, Lena Socionom, fil. mag. i socialt arbete Arbetar som socialrådgivare/familjeterapeut sedan 2002. Har arbetat som universitetsadjunkt i socialt arbete, familjevårdskonsulent, socialsekreterare/familjehemssekreterare och kurator. ​ Önskar handleda: Handledning av familjehem, enskilt, i par eller grupp samt personal inom socialt arbete i privat och offentlig regi. ​ Utgår från Halmstad. Telefon: 035 13 02 41, 070 761 97 23 E-post: lena.soderberg@halmstad.se Tillberg, Eva Leg. psykoterapeut, lärarutbildning i psykoterapi Psykoterapeutexamen (Ericastiftelsen, 2010). Handledar- och lärarutbildning i psykoterapi (Ericastiftelsen, 2015). Uppdrag inom landsting, kommun och privat verksamhet. Utbildningsuppdrag inom universitet och högskola. GPU/dans- och rörelseterapi /konstnärlig terapi. ​ Önskar handleda: Psykoterapihandledning. Utbildningshandledning på grund- och avancerad nivå. Verksamhet inriktad på barn och unga (privat, region, kommun). ​ Utgår från Stockholm. Telefon: 073 541 90 82 E-post: eva.tillberg@icloud.com Ulmefors, Monica Socionom Driver eget företag. Har tidigare arbetat som kurator och handledare inom landstinget, handläggare, enhetschef och IFO- chef inom socialtjänsten. Har en vidareutbildning inom systemisk ledarskap, UGL, familjediagnostik, familjeterapi och psykoterapi steg 1. ​ Önskar handleda: Inom offentlig verksamhet. Individuell handledning, grupphandledning och chefshandledning. Bedriver även teori- och metodutveckling och organisationsutveckling. ​ Hemsida: www.ps-utveckling.se Telefon: 076 112 03 33 E-post: PS-utveckling@telia.com Wahlström, Sarah Aukt. socionom, leg. hälso- och sjukvårdskurator, leg. psykoterapeut och organisationskonsult Har bred erfarenhet av arbete inom offentlig sektor med varierande uppgifter såsom utredning och behandling, verksamhetsutveckling, processledning samt även ledande befattningar på såväl enhets- som verksamhetsnivå. Arbetar sedan några år tillbaka främst med terapi, parterapi, handledning, utbildning samt organisationsuppdrag både gentemot kommun samt region. Min inriktning vilar främst på kognitiv och systemisk bas men jag arbetar även eklektiskt och skräddarsyr mina tjänster efter behov och efterfrågan. Min handledarutbildning är baserad på psykodynamisk och systemisk inriktning samt teorier om grupp- samt ledarskapsutveckling. ​ Önskar handleda: Individuell-/grupphandledning av olika yrkesprofessioner samt chefer verksamma inom det psykosociala fältet såsom exempelvis myndighetsutövning och behandlingsverksamhet inom t.ex. socialtjänst, socialpsykiatri, funktionshinder, elevhälsa, kriminalvård samt primär-/specialistvård. Handleder i Göteborg med omnejd samt även kring Örebro. ​ Hemsida: www.pieceofmind.se Telefon: 070 364 12 34 E-post: sarah@pieceofmind.se Wallin, Charlotte Aukt. socionom, familjeterapeut Yrkeserfarenhet från socialtjänst och elevhälsa, barn- och ungdomspsykiatri (är legitimerad hälso- och sjukvårdskurator) och privat samtalsterapi samt ledarskap inom familjebehandling och familjehem. Jag arbetar integrativt utifrån min grundkompetens som socionom med bland annat vidareutbildning inom familjeterapi, fördjupning inom anknytning utifrån utvecklingspsykologi och personlighet, ABFT (anknytningsbaserad familjeterapi), Schematerapi, EFT (emotionally focused therapy) samt därutöver vidareutbildning inom ledarskap och processledning. ​ Önskar handleda: Inom det psykosociala området både inom offentlig och privat verksamhet. Erbjuder individuell handledning, grupphandledning och handledning till familjehem samt chefshandledning. ​ Utgår från Lidköping. Telefon: 070 954 74 78 Wålinder, Helena Socionom, familjerådgivare, leg. psykoterapeut Arbetar som familjerådgivare och leg psykoterapeut. Har erfarenhet av psykosocialt arbete skola, socialtjänst, institutioner och BUP. ​ Önskar handleda: Par- och familjebehandling, skola, socialtjänst, psykiatri, vård-och omsorg, familjehem, institution samt chefshandledning. ​ Hemsida: www.spencewalinder.se Telefon: 076 894 4219 E-post: helena@spencewalinder.se

 • Handledare | Handledarföreningen

  Handledare Handledningens syfte är att verka för de handleddas professionella utveckling så att yrkeskompetens förvärvas, används, utvecklas och medvetandegörs. De handledda får möjlighet att integrera teori och praktik, uttrycka och bearbeta egna känslor samt granska och belysa sina egna insatser. ​ Handledning definieras som kontinuerlig feedback kring det egna arbetssättet . Handledning höjer yrkeskompetensen hos de handledda, vilket leder till att kvaliteten ökar inom verksamheten. Professionen stärks och förmågan att möta krävande arbetsuppgifter, utan att ta skada, utvecklas. De handledda får också verktyg att sätta gränser för sin egen arbetsinsats. ​ Svensk Handledarförening i Psykosocialt arbete har tydliga krav och kriterier för de handledare som blir medlemmar. Handledare i södra och östra Sverige Handledare i västra Sverige Handledare i mellan-Sverige Handledare i Stockholm Handledare i norra Sverige Läs gärna våra broschyrer om professionell handledning och etiska riktlinjer för handledare. Professionell handledning Etiska riktlinjer för handledare Tips! Gå till söksidan för att hitta en handledare med särskild kompetens. Sök....

 • Medlemskap | Handledarföreningen

  Medlemskap För medlemskap krävs: ​ Socionomexamen eller annan akademiskt examen som prövas likvärdig. Genomgången sammanhållen handledarutbildning i psykosocialt arbete på universitet eller högskola om lägst 30 högskolepoäng. Annan handledarutbildning kan godkännas efter prövning, om nivå, omfattning och inriktning bedöms likvärdig. Egen erfarenhet av handledning 100 timmar (intyg bifogas) samt genomgången metahandledning om lägst 50 timmar. Med metahandledning menas alltså handledning på handledning och detta ska vara godkänt av utbildad och godkänd handledare (intyg bifogas.) Observera att den metahandledning man tar emot under handledarutbildningen kan tillgodoräknas. Genomgången egenterapi individuellt eller i grupp hos leg psykoterapeut är önskvärd. Erläggande av fastställd medlemsavgift. F rån 2024 gäller 600 kr /år. Ansökan om medlemskap ​ Klicka på "Ansökan om medlemskap" nedan och skicka sedan ansökan tillsammans med bilagor till vår ordförande. Du får ett svarsmail när ansökan har inkommit. Styrelsen fattar beslut om medlemskap löpande under året och efter att du fått besked om att din ansökan godkänns betalar du medlemsavgiften och skriver din presentation till handledarföteckningen. Ansökan om medlemskap Handledarförteckningen ​ Varje medlem skriver själv sin presentation och väljer vilka geografiska områden i Sverige som är aktuella. Om du vill ändra uppgifter om dig i förteckningen tar du kontakt med någon i styrelsen som är ansvarig för hemsidan. Se Styre lsen . ​ Personlig presentation ​ Seniormedlemskap ​ Medlem som har varit med i föreningen under minst tio år och som fyllt 65 år kan bli seniormedlem. Är man fortsatt aktiv som utövande handledare ser vi gärna att man betalar ordinarie medlemskap, och man bedömer själv när det är dags att bli seniormedlem . Medlemsavgiften är då lägre.

 • Kopia på Metahandledare | Handledarföreningen

  Metahandledare Metahandledare (även kallade "superhandledare") riktar sig till andra handledare. De är handledare som leder andra handledare, individuellt eller i grupp. Vi håller för närvarande på att uppdatera listan med metahandledare. Arbetar du metahandledning och finns ännu inte med på listan? Kontakta den i styrelsen som ansvarar för hemsidan. Anelod, Cecilia Pedagog, fil. mag. i pedagogik, leg. terapeut Handleder, utbildar och utvecklar individer och grupper, arbetslag, ledningsgrupper i organisationer. Har arbetat som pedagog och utbildare. Handleder inom psykosociala verksamheter. Har steg ett utbildning i psykoterapi. ​ Hemsida: www.anelod.se Telefon: 070 558 75 98 E-post: cecilia@anelod.se Berggren, Jan Socionom, leg. psykoterapeut, aukt. familjerådgivare Erfarenhet från att handleda personal med psykosocialt arbete, ofta lösningsfokuserat förhållningssätt, samt familjeterapi. Telefon: 0371 58 52 22, 070 543 7758 E-post: jan.berggren@apollon.se Cajvert, Lilja Socionom, fil. lic. i socialt arbete, universitetslektor Arbetar som universitetslektor. Har lång internationell erfarenhet av socialt arbete och handledning och har givit ut flera publikationer. Utgår från Göteborg. Telefon: 031 786 10 95, 070 611 23 36 E-post: lilja.cajvert@icloud.com Faleij, Kristina Aukt. socionom Auktoriserad socionom, fil. mag i socialt arbete, två handledarutbildningar (Ersta Sköndal och Systemic Supervison genom GCK Göteborg och Bredforshire university /se hemsida). ​ Hemsida: www.curativa.se Tel.nr: 070 318 22 38 E-post: curativa@telia.com Lindholm, Magnus Fil mag psykologi, leg psykoterapeut Beteendevetare och legitimerad psykoterapeut, sedan 2007 verksam som handledare inom psykosocialt arbete. Min teoretiska kunskap spänner över flertalet områden. Jag har som legitimerad psykoterapeut en integrativ inriktning och är utbildad i KBT, affektfokuserad PDT och systemisk familjeterapi. Jag har under åren haft uppdrag som utbildningshandledare på f.d. Ersta Sköndal Bräcke högskola, nu Marie Cederschiöld högskolas utbildningar i familjeterapi och handlerutbildning. Jag erbjuder metahandledning både individuellt och i grupp. Jag uppfattar handledning som ett mycket brett och komplext verksamhetsområde där många kunskapstraditioner möts, en verksamhet som både är avancerad teoretiskt och i högsta grad ett hantverk. ​ Att som handledare ha egen handledning kan vara ett sällsynt värdefullt sätt att utvecklas som professionell. Metahandledning kan ge ny teoretisk förståelse i det mångfasetterade arbetet som handledare samt nya perspektiv och metoder i det vardagliga hantverket. Att vara handledare kan även stundom vara mycket krävande emotionellt då vi arbetar med de handleddas svåra upplevelser och känslor. Metahandledning kan vara en trygg plats att få hjälp att bearbeta och processa egna upplevelser, få syn på det vi varit med om och metoder för hur vi kan hantera detta. ​ Geografiskt område: Stockholm, Gotland samt digitalt. ​ Hemsida: www.magnuslindholm.se Tel.nr: 070 260 16 34 E-post: magnuslindholm.se@gmail.com Regnér, Margareta Socionom, leg. psykoterapeut, fil. dr. i socialt arbete Handlett inom de flesta områden inom det sociala och psykosociala arbetet; företrädesvis grupper men även enskilda med inriktning psykosocialt arbete och familjeterapi. Arbetar gärna kompletterande med gestaltande och sk kreativa metoder som figurer, bild och skulptur (Lifestaging). ​ Utgår från Göeborg. Tel.nr: 070 302 87 85 E-post: margareta.regner@gmail.com Wollsén, Elisabet Leg. psykolog, leg. psykoterapeut Arbetar sedan 1983 i eget företag med handledning, superhandledning, utbildning, samtal med par – familjer och enskilda. Utbildat i systemiskt narrativt förhållningssätt på högskola och i privat regi, även gett kurser i handledning, barnpsykodiagnostik, krishantering mm. samt undervisat på psykoterapeututbildningar, steg I och II. Klinisk erfarenhet inom psykosocialt arbete, barn (ungdoms)psykologisk och specialpedagogisk utredning och behandling, familjeterapi, familjerådgivning mm. Bedrivit behandlingsforskning inom Högskolan och deltagit i ett forskningsprojekt på Socialstyrelsen, om barn i familjehem. Genom åren utvecklat egna upplägg kring samtal, uppdragstagande och handledning (Life Staging Ria-ra) som presenteras i återkommande workshops (nationellt och internationellt). ​ Hemsida: www.samtal.se, www.lifestaging.se Tel.nr: 08 33 71 73 E-post: elisabet@samtal.se Anteskog, Lii Auktoriserad socionom, fil. mag. i socialt arbete Lång egen yrkeserfarenhet från barn- och ungdomspsykiatri, socialtjänst, skolans elevhälsa, HVB, privat psykoterapimottagning. Åtar mig handledningsuppdrag i hela Sverige. ​ Hemsida: www.anteskogkonsult.se Telefon: 070 576 94 56 E-post: lii@anteskogkonsult.se Byréus, Katrin ​ Lärare och dramapedagog Har ett eget företag Kropp&Själ K.B. med salutogen inriktning. Jag erbjuder superhandledning/konsultation med kreativa metoder även digitalt vid ett eller flera tillfällen. De senaste tio åren har jag varit utbildningshandledare på f.d. Ersta Sköndal Bräcke högskola, nu Marie Cederschiöld högskola vid Handledarutbildning i psykosocialt arbete 45hp och haft grupper i superhandledning varje termin på Hälsans Hus under mer än 12 år och digitala superhandledningsgrupper de senaste tre åren. Tillsammans med kollega skapade jag kursen Kreativa metoder i handledning och för individ-och grupputveckling 7,5 hp 2018 som startar varje hösttermin. I över 30 år har jag arbetat med grupper (tidigare barn och unga)och handlett i 20 år inom utbildning, socialt arbete, behandling, organisationskonsulter, chefshandledning m.m. och skrivit pedagogiskt material som t ex Du har huvudrollen i ditt liv - om forumspel (Liber 2010) och Lagom Ovanligt – Handledning med kreativa metoder (Studentlitteratur 2020) som är kurslitteratur på Handledarutbildningen. ​ Önskar handleda: Gärna digitalt. Handledare inom offentlig och privat verksamhet samt chefshandledning gärna kopplat till utbildning i grupputveckling och Compassion (om hjärnans tre motivationssystem) ​ Hemsida: www.byreus.com Telefon: 08 731 87 36, 070 873 68 71 E-post: byreuskatrin@gmail.com Ernvik, Ulrika Aukt. socionom, leg. psykoterapeut, handledare med systemteoretisk inriktning Har erfarenhet inom myndighetsutövning och familjebehanding och familjeterapi. Är författare till flera publikationer och har utvecklat en traumabearbetningsmodell – Trygghetsberättelser .I handledningen väver jag in interpersonell neurobiologi, kulturförståelse och kreativa övningar. ​ Hemsida: www.familjegladje.se E-post: ulrika.ernvik@gmail.com Lindberg, Börje Socionom Auktoriserad socionom, fil. mag i socialt arbete, två handledarutbildningar (Ersta Sköndal och Systemic Supervison genom GCK Göteborg och Bredforshire university /se hemsida). ​ Hemsida: www.luvab.se Tel.nr: 019 18 40 00, 070 697 42 17 E-post: borje@luvab.se Lindqvist, Maja Specialpedagog Har eget företag med inriktning handledning, utbildning och konsultation och har skrivit boken Elevhälsoarbete för specialpedagoger. Har yrkeserfarenhet som gymnasielärare, specialpedagog, utvecklingsstrateg, dramapedagog, grupphandledare och utbildningshandledare. ​ Hemsida: www.specmaja.se Tel.nr: 073 501 67 67 E-post: maja@alsasakerhet.se Tillberg, Eva Leg. psykoterapeut, lärarutbildning i psykoterapi Psykoterapeutexamen (Ericastiftelsen, 2010). Handledar- och lärarutbildning i psykoterapi (Ericastiftelsen, 2015). Uppdrag inom landsting, kommun och privat verksamhet. Utbildningsuppdrag inom universitet och högskola. GPU/dans- och rörelseterapi /konstnärlig terapi. ​ Utgår från Stockholm. Tel.nr: 073 541 90 82 E-post: eva.tillberg@icloud.com

 • Södra och Östra Sverige | Handledarföreningen

  Handledare i södra och östra Sverige Andersson, Gunilla Socionom, steg 1 KBT, licensicerad coach ACC & PCCnivå Arbetar i eget företag, GAkonsulting med handledning, utbildning, teamutveckling & arbetsmiljöutredningar. Socionom sedan – 85 och har b la arbetat som beteendevetare på Previa med individ, grupp och ledarskap. Bor i Nyköping. ​ Önskar handleda: Personalgrupper, chefer och enskilda i Sörmland, Stockholm och Östergötland. ​ Hemsida: www.gakonsulting.se E-post: gunilla@gakonsulting.se Telefon: 070 970 42 41 Berggren, Jan Socionom, leg. psykoterapeut, aukt. familjerådgivare Önskar handleda: Personal med psykosocialt arbete, gärna lösningsfokuserat förhållningssätt, familjeterapi. ​ Utgår från Gislaved. E-post: jan.berggren@apollon.se Telefon: 0371 58 52 22, 070 543 7758 Blennow, Christina Aukt. socionom, Marte Meo-handledare /terapeut, leg. hälso-och sjukvårdskurator Arbetar heltid i eget företag med handledning sedan 2004, och har arbetat som socionom med barn och familjer, samspel, anknytning samt med handledning för olika arbetsgrupper och inom familjehemsverksamhet under lång tid. Är utbildad handledare för psykosocialt arbete, skola, familjer mm och inom Marte Meo-metoden. Är också utbildad inom KBT. ​ Önskar handleda: Personal inom kommunal och privat verksamhet, Socialtjänst, familjehemsverksamhet, vård och omsorg, skola mm. Erbjuder individuell handledning och grupphandledning. Hemsida: www.visioncblennow.se E-post: christina@blennow.se Telefon:070 356 78 29 Bäckblom Fahlén, Christina Socionom, leg. hälso- och sjukvårdskurator, leg. psykoterapeut Jag har lång erfarenhet av psykosocialt arbete inom olika arbetsområden samt av ledarskap inom socialtjänst och hälso- och sjukvård. Min erfarenhet som handledare har jag främst som processhandledare inom förebyggande- och behandlande insatser för barn, unga och deras familjer (familjecentraler, familjerådgivning, familjebehandling, beroendevård, våld i nära relation) och inom vuxenpsykiatri. Därutöver även erfarenhet av chefshandledning samt erfarenhet av att handleda i feedback-informerat arbete med dialogverktyg. ​ Önskar handleda: Grupp- och individuell handledning inom olika områden av det psykosociala arbetsområdet. ​ Utgår från Båstad. E-post: christina.fahlen@telia.com Telefon: 070 552 43 23 Ekedahl, Malin Socionom, leg. psykoterapeut, handledare och lärare i familjeterapi Leg psykoterapeut med inriktning familjeterapi. Mångårig erfarenhet av arbete inom socialtjänstens individ- och familjeomsorg samt barn- och ungdomspsykiatri, främst med barn, ungdomar och deras familjer. ​ Önskar handleda: Personalgrupper inom det psykosociala arbetsområdet, exempelvis socialtjänst, vård- och omsorg, hälso- och sjukvård, skola och förskola, behandlingshem och familjehem. ​ Hemsida: www.mepfamiljebyrå.se E-post: malin.ekedahl@telia.com Telefon: 070 767 00 87 Felizia, Inga-Lill Socionom, psykoterapi steg 1, fil. mag. i socialt arbete och fil. mag. i praktisk kunskap Har mångårig erfarenhet inom social välfärd och chefs- och ledarskap. För ytterligare information, se min hemsida. ​ Önskar handleda: Handleder chefer i grupp eller enskilt, professions grupper samt projektledare. Erbjuder processledning i team utveckling, planerar och genomför utbildningsdagar. Föreläser även inom området social välfärd, utvecklingsprocesser och innovation. ​ Hemsida: www.feliziaconsulting.se E-post: ingalill@feliziaconsulting.se Telefon: 072 002 02 18 Gréen, Maja Aukt. socionom, diplomerad S:t Lukasterapeut Arbetar i eget företag Maja Gréen handledning och Utveckling AB med handledning och teamutveckling. Socionom sedan 1988 och arbetat främst inom psykiatri och ledarskap. Bor i Växjö. ​ Önskar handleda: Småland och Göteborg ​ Hemsida: www.majagreen.se E-post: maja.mgreen@gmail.com Telefon: 072 206 61 26 Hansson, Helena Socionom, Dr med vet (PhD Med Sci), universitetslektor, leg. hälso- och sjukvårdskurator Jag arbetar som universitetslektor och forskare vid Socialhögskolan, Lunds universitet, sedan januari 2012. Som forskare är jag även verksam inom Psykiatri, Lund, Enheten för klinisk beroendeforskning, Lunds universitet. Tidigare varit anställd som kurator inom Psykiatrin och beroendevården inom Region Skåne. Har grundläggande psykoterapeutisk utbildning (steg 1) i psykodynamisk insiktsterapi samt kognitiv beteendeterapi (KBT). Denna bakgrund ser jag som en stor tillgång i handledningsarbetet. Jag är utbildad handledare i psykosocialt arbete vid Göteborgs universitet. ​ Önskar handleda: Jag vänder mig till dig/er som vill ha hjälp med att hantera svårigheter och dilemman i er yrkesutövning och som arbetar med människor inom hälso- och sjukvård, socialtjänst eller skola. Till er erbjuder jag handledning inom psykosocialt och psykologiskt arbete i form av ärende- eller processinriktad handledning. ​ Jag handleder främst grupper men även enskilda medarbetare och chefer. Jag träffar även yrkesverksamma och privatpersoner i stödsamtal utifrån särskilda händelser eller livssituationer. Alla uppdrag planeras tillsammans med uppdragsgivaren. Utgår från Lund. E-post: helena.hansson@soch.lu.se Telefon: 046 222 04 02, 070 532 18 43 Higgins, Sandra Socionom och behandlare HH Liv och hållbarhet är mitt eget företag som erbjuder handledning och behandling. Genom åren som socionom har jag samlat på mig erfarenhet från barn-och ungdomspsykiatrin. Sedan 2009 erfarenhet inom myndighet främst som myndighetsutövare och som teamchef inom samtliga områden på barn-och ungdomsenhet. Även för behandlingsteam på individ-och omsorgsförvaltning. De senaste åren har jag samlat på mig mest erfarenhet inom behandling och handledning. Även krissamtal på skyddat boende med barn och föräldrar som lever under hot. ​ Önskar handleda: Personal och chefer, såväl individuellt som i grupp, även särskilt sammansatta grupper såsom socialtjänst, skola och BVC mfl. Handleder gärna myndighetsutövare men också andra kommunala, statliga och privata arbetsgrupper eller chefer. Utgår från Vallåkra. E-post: sandra@livochhallbarhet.se Telefon: 076 896 26 75 Kjellberg, Gun Aukt. socionom, psykoterapeut steg 1, fil. mag. och MSc in Group relations, universitetsadjunkt Önskar handleda: Grupper som arbetar med psykosocialt behandlingsarbete ​ Hemsida: www.gunkjellberg.se E-post: gun@kjellberg.nu Telefon: 070 544 29 71 Künstlicher, Marianne Aukt. socionom med steg 1 kompetens i PDT och KBT Jag är legitimerad Hälso- och sjukvårdskurator och är av MINT (Motivational Interviewing Network om Trainers) certifierad MI tränare. Dessutom har jag utbildning i systemisk teori och i kreativa metoder. Jag har mångårig erfarenhet av behandlingsarbete inom såväl öppen- som slutenvård, missbruksvård, primärvård, barn- och ungdomspsykiatri samt elevhälsoarbete. ​ Jag handleder sedan 2009 olika grupper som arbetar med psykosocial behandling samt med myndighetsutövning inom socialtjänst, inom hälso och sjukvård samt inom utbildningssektorn. Utöver handledningsuppdrag utbildar jag i MI och arbetar kliniskt med samtalsstöd och behandling. ​ Önskar handleda: Personal inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, vård och behandling, missbruksvård, öppen och sluten vård samt elevhälsa. Handledning i grupp eller enskilt. ​ Hemsida: www.mikur.se E-post: marianne@mikur.se Telefon: 070 940 34 72 Lindholm, Magnus Fil. mag. psykologi, leg. psykoterapeut och beteendevetare Jag har tidigare arbetat som specialpedagog och behandlare på HVB-hem. Sedan 2005 arbetar jag i egen regi och har egen psykoterapimottagning samt har ramavtal gällande familjebehandling och handledning i ett flertal kommuner. Jag har också handlett på handledarutbildningen på Ersta-Sköndals Högskola. Inom pedagogiken har jag en längre specialpedagogisk utbildning. ​ Önskar handleda: Personalgrupper, individer och chefer inom socialtjänsten, psykosocialt behandlingsarbete, pedagogisk verksamhet, socialpsykiatri och familjehem. Jag handleder i Stockholm och på Gotland. ​ Hemsida: www.magnuslindholm.se E-post: magnuslindholm.se@gmail.com Telefon: 070 260 16 34 Malmberg, Eva Psykolog, leg. psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi Önskar handleda: Psykosocialt behandlingsarbete, familjehemsvård och psykoterapier. ​ Hemsida: www.psykologcentrum.nu E-post: eva.malmberg@glocalnet.net Telefon: 040 30 28 08, 070 535 91 02 Persson, Åse Socionom, fil. mag. i socialt arbete, leg. psykoterapeut Önskar handleda: Socialtjänst, individ- och familjeomsorg, äldreomsorg, kommunal psykiatri, institutioner inom socialtjänsten. ​ Utgår från Åhus. E-post: ase_persson@telia.com Telefon: 044 24 86 27 (b), 044 24 06 86 Ribbing, Maria Socionom Mångårig erfarenhet inom individ-och familjeomsorg. Utbildad inom handledning för psykosocialt arbete. ​ Önskar handleda: G rupper och enskilda inom socialtjänsten. Önskar handleda i södra och östra Sverige. Utgår från Linköping. E-post: maria.ribbing@gmail.com Telefon: 073 614 26 86 Sörsjö, Anna-Karin Aukt. socionom, leg. hälso-och sjukvårdskurator, steg 1 i psykodynamisk psykoterapi Mångårig erfarenhet av att arbeta med barn och familjer; inom somatisk sjukvård, spädbarnsverksamhet samt inom Barn- och ungdomspsykiatrin. Även arbetat med utredningsuppdrag inom kommun och privat hvb-verksamhet. Arbetar numera heltid i eget företag sedan 2014 där jag specialiserat mig på utredning/ behandling av barn och familjesystem med samspel och anknytning i fokus. Har flera kompletterande utbildningar inom t.ex. spädbarnspsykologi, intervju. Enligt IAS och Nya Kälvesten där jag även är analysperson. Jag tror på relationen som metoden. I handledningen hittar vi en gemensam väg som känns stödjande, medvetandegörande, inspirerande och vägledande. ​ Önskar handleda: Enskilda, grupper samt chefer som arbetar inom människovårdande yrken, psykosociala arbetsområden som socialtjänst, hälso- och sjukvård, förskola och skola, hvb-verksamheter samt familjehem. ​ Hemsida: www.familjebyran.net E-post: familjebyran@bahnhof.se Telefon: 073 779 46 05 Vebster, Tanja Fil. kand. i socialt arbete, steg 1 PDT och KBT, familjeterapeut FFT terapi, MBSR instruktör, ICF coach, pågående utbildning till leg. psykoterapeut Lång erfarenhet av handledning till socialtjänsten, öppenvården, handläggare samt familjehem. Inriktning på handledning utifrån teoretisk grund samt hur handledning bedrivs bestäms i samförstånd med den tilltänkta gruppen. Gäller både ärende- och processhandledning. ​ Önskar handleda: Öppenvårdspersonal inom socialtjänsten, familjehemsenheter, myndighetsavdelningar på barn och familj, handläggare och chefer, HVB-barn och unga samt familjehem och LSS enheter. ​ Tar uppdrag i Södra Sverige, Skåne-Kronoberg-Halland-Blekinge-Kalmar men även i Stockholm. ​ Utgår från Åhus i Skåne. Hemsida: www.familjehem-bemanning.se E-post: tanja@familjehem-bemanning.se Telefon: 070 667 59 94 Ågerstrand, Rakel Beteendevetare, organisationskonsult, fil. kand. i socialpsykologi, psykoterapeut Arbetar i eget företag Bildaren. Handledarutbildning Linnéuniversitetet, fil kand i socialpsykologi, grundläggande psykoterapeutexamen, organisationsutbildning, utbildar och kartlägger psykosocial arbetsmiljö. Arbetar med individ-grupp-ledarskapsutveckling, stöd, rådgivning i t ex förändringsprocesser-stress-konflikt-kris-hantering, medling. ​ Har genom åren utarbetat en tydlig handledningsstruktur, även digitalt, som upplevs positivt av deltagarna. Arbetar ”eklektiskt” vilket betyder en förening av olika tankesätt, metoder från olika inriktningar som kombineras med ett salutogent /lösningsfokuserat förhållningssätt, psykodynamiska, kognitiva inriktningar, samt positiv psykologi. Även coachning, mental träning, mindfulness på arbetsplatsen. Använder kreativa processinriktade reflekterande metoder. I mina tidigare uppdrag har jag bl a arbetat och utbildat olika personalgrupper, enskilda medarbetare och chefer, i kommuner, regioner, myndigheter och verk /statliga institutioner, samt ett antal större företag inom den privata sektorn. ​ Önskar handleda: Medarbetare- och ledningsgrupper inom både offentlig och privat sektor. Inom socialt arbete och service, hälso- sjukvård, skola och omsorg m fl. ​ E-post: rakel@bildaren.se Telefon: 070 580 35 43 Amilon, Anna Aukt. socionom Certifierad metodhandledare i Attachment & Biobehavioral Catch-up. Vidareutbildning inom arbetsrätt, personal och organisation samt Steg 1 i familjeterapi. Har lång yrkeserfarenhet inom det psykosociala området; behandlingsarbete, familjehemsvård, socialsekreterare samt olika ledande befattningar inom privat och kommunal verksamhet. ​ Önskar handleda: Personal inom kommunal, statlig och privat verksamhet. Erbjuder individuell handledning, grupphandledning och chefshandledning. Handleder familjehemsgrupper. Har hela Sverige som arbetsområde. Hemsida: www.annaamilon.se E-post: a@annaamilon.se Telefon: 076 322 11 65 Bergland, Torbjörn Socionom Arbetar som samtalsterapeut, projektledare och verksamhetsledare. Har lång yrkeserfarenhet inom det psykosociala området; familjearbete, missbruksbehandling, socialsekreterare. ​ Önskar handleda: Personal inom socialtjänst, vård och omsorg, personlig assistans, förskola, skola, HVB-hem, familjehem samt personal- och chefsgrupper. ​ Hemsida: www.samtalaprinsgarden.se E-post: torbjorn@samtalaprinsgarden.se Telefon: 073 358 02 63 Bolcher, Jeanette Socionom, leg. psykoterapeut Jag har arbetat många år med psykosocialt behandlingsarbete i kommunal regi. Min handledning fokuserar på att förstå medvetna och omedvetna processer, till att undersöka relationen mellan den handledde och klienten och mellan oss som ingår i handledningsgruppen. Handledningens övergripande syfte är att lyfta fram gruppens kunskaper och metoder samt att stödja den handleddes härbärgerande och copande förmåga. Gestaltande metoder används för att nå bortom orden och för att skapa sammanhang och mening. ​ Önskar handleda: Personal inom kommunal och privat verksamhet, socialtjänst, familjehemsverksamhet, vård och omsorg, skola mm. Erbjuder individuell handledning och grupphandledning. Jag tar gärna uppdrag inom socialtjänstens verksamhetsområde eller inom verksamheter som arbetar på uppdrag av socialtjänsten. Tar uppdrag i Västra Götaland, Halland och Norra Skåne. ​ Utgår från Göteborg. ​ E-post: bolcherhandledning@gmail.com Telefon: 072 351 30 55 Ekdahl, Maria Socionom, steg 1 systemisk /familjeterapi Jag är utbildad socionom sedan mer än 20 år tillbaka och har arbetet med barn, ungdomar och familjer i hela mitt yrkesverksamma liv. Mångårig erfarenhet från myndighetsutövning inom barn-och ungas socialtjänst och familjehemsplacering. Arbetat som kurator inom barn- och unga psykiska hälsa samt grundskola. ​ Önskar handleda: Personalgrupper inom det psykosociala området som socialtjänst, vård- och omsorg, Lss, förskola, skola, behandlingshem, familjehem. Önskar handleda i Skåne, Blekinge. ​ Utgår från Sölvesborg. Hemsida: www.handleda.se E-post: maria.ekdahl@handleda.se Telefon: 070 888 34 62 Fager, Emma Socionom, leg. psykoterapeut Mångårig erfarenhet av utredningsarbete inom socialtjänst. Arbetar fortfarande med fördjupade utredningar på uppdragsbasis där fokus är relationerna i familjen med ett anknytnings- och traumafokus, ett teoretiskt område som jag även utbildar personal inom socialtjänsten, skola/förskola/familjehem i. Arbetat som handledare under många år, främst med arbetsgrupper och individer inom socialtjänsten. Nyligen examinerad leg psykoterapeut och bedriver även psykoterapi. Handledningen är den delen som har mest fokus i mitt arbete. Erbjuder handledning på plats och digitalt. ​ Önskar handleda: Personalgrupper och individer som arbetar med psykosocialt arbete; socialtjänst, skola/förskola, behandlingshem och andra privata och offentliga verksamheter. Direkthandledning till familjehem, enskilt eller i grupp. ​ Hemsida: www.emmafager.se E-post: info@emmafager.se Telefon: 073 022 10 88 Gassne, Jan ​ Socionom, fil. dr. i socialt arbete Önskar handleda: Social services, healthcare, school, etc. ​ Hemsida: www.salutogenes.com E-post: jan.gassne@gmail.com Telefon: 070 538 85 61 Hallberg, Lisa Socionom, PDT-terapeut Jag har 20 års erfarenhet inom socialt arbete, som föreståndare och behandlare på HVB-hem. Jag har bland annat arbetat som kurator och varit enhetschef och samordnare inom elevhälsa. Jag har instruktörsutbildning i Mindfulness, MBSR. ​ Önskar handleda: Enskild eller grupphandledning, kommunal, privat, skola, HVB-hem, omsorgsarbete, hälso- och sjukvård. Välkommen att höra av dig! ​ Hemsida: www.lhhandledning.se E-post: lhhandledning@hotmail.com Telefon: 070 982 20 41 Hellberg, Christer Socionom Jag har lång yrkeserfarenhet inom det psykosociala området. Mångårig chefserfarenhet inom kommunal socialtjänst, statlig och privata verksamhet. Erfarenhet från individ och familjeomsorgens alla verksamheter som behandlare och handläggare. Handledarutbildad vid Ersta Sköndal högskola och Risling & Partners i Stockholm. ​ Önskar handleda: Personalgrupper, chefer eller enskilda som arbetar inom det psykosociala arbetsområdet, exempelvis socialtjänst, vård- och omsorg, hälso- och sjukvård, skola och förskola, behandlingshem och familjehem. Hemsida: www.christerhellberg.se E-post: hellberg.christer@telia.com Telefon: 070 512 72 71 Johansson, Kjell Socionom, grupphandledare, familjeterapeut Lång erfarenhet av socialt arbete som behandlare, handläggare och chef, från såväl privat som offentlig verksamhet. ​ Önskar handleda: Personalgrupper eller individer inom offentlig och privat verksamhet. Även familjehem enskilt eller i grupp. Önskar handleda i Stockholm, mellan- och östra Sverige. ​ E-post: kj64@live.se Telefon: 070 146 32 08 Khan, Saera Aukt. socionom, teolog Mångårig erfarenhet av arbete inom socialtjänstens individ- och familjeomsorg, med uppdrag som socialsekreterare, inom social jour och som arbetsledare/chef. Auktoriserad socionom med masterexamen i socialt arbete, samt examen i teologi med inriktning religionspsykologi, religionssociologi och migrationsvetenskap. Mångårig erfarenhet av utbildning av socialsekreterare, som regional utbildare och kvalitetsutvecklare inom barn- och unga området. Utbildningar har omfattat; BBiC (Barns Behov i Centrum), analys och bedömning i utredningsarbetet, handläggning och dokumentation, lagstiftning etc. Erfarenhet av handledning med ledningsgrupper. ​ Önskar handleda: Personal- och ledningsgrupper, samt individuell handledning, inom det psykosociala arbetsområdet. ​ Hemsida: www.saerakhan.se E-post: info@saerakhan.se Telefon: 070 229 40 95 Lindberg, Cecilia Socionom Har erfarenhet som handledare, föreståndare på behandlingshem och verksamhetsansvarig inom skolan. Har arbetat med socialt arbete sedan 1989 bl a som chef inom vård och omsorg, kurator på sjukhus och ungdomsmottagning, som social rådgivare och samtalsterapeut. Utbildad inom arbetsmiljö- och orga-nisationslära vid Lunds tekniska högskola. ​ Önskar handleda: Inom alla branscher, organisationer, föreningar i privat och offentlig regi som möter människor, både grupp- och individuell handledning samt chefshandledning. Har hela Sverige som arbetsområde. ​ E-post: ceclindberg@hotmail.com Telefon: 070 847 83 77 Lundgren Dellgran, Maria Socionom, terapeut, processledare Har över 30 års erfarenhet av arbete inom olika områden av socialt arbete och även inom ledarskap. Handleder inom såväl myndighetsutövning som behandling och förebyggande arbete. Använder kreativa metoder, reflekterande processer och processinriktade metoder. Specialområden ungdomsarbete, ledarskap, nätverksperspektiv och konflikthantering. Gruppdeltagarnas egna kunskaper är bas för min handledning där jag faciliterar de goda samtalen som ger nya perspektiv och utvecklar deltagarna i sina yrkesroller. ​ Önskar handleda: Önskar handleda alla områden inom psykosocialt arbete, funktionsstöd samt utbildning och elevhälsa. Även ledarskap, projekt samt inom den ideella sektorn är fält som jag handleder inom. Arbetar också med processledning och konflikthantering. Tar uppdrag i Västra Götalandsregionen samt Halland och Skåne. ​ E-post: mariakurator@hotmail.com Telefon: 073 983 25 66 Magnusson, Therese Aukt. socionom, magister i socialt arbete, PDT-terapeut, KBT-terapeut Långvarig yrkeserfarenhet i socialt arbete. Inom IFO verksamhet samt projektledare och IFO chef. Socialkonsulent inom Länsstyrelsen ,LSS LVU, SOL. Chef inom habiliterande verksamhet samt chef i kommunalförbund. Universitetsadjunkt inom socionomprogrammet. Har också utbildning inom arbetsrätt, ledarskap och organisation, pedagogik samt grund i familjeterapi. MI orienteringsutbildning i KBT, grundutbildning i familjeterapi samt instruktör i mindfulness. ​ Önskar handleda: Personal som efterfrågar psykosocial handledning (process och ärende), chefshandledning. Ger handledning både enskilt och i grupp. ​ Hemsida: www.tmhandledning.se E-post: therese_hbg@hotmail.com Telefon: 0455 829 75 (b), 073 819 94 39 Polland, Christina Socionom, magister i socialt arbete Arbetar som chefskurator. Tidigare erfarenhet av familjerätt, LSS och kuratorsarbete inom somatik, psykiatri och primärvård. Har förjdupad kunskap om våld i nära relationer. ​ Önskar handleda: Yrkesverksamma inom vård och omsorg (landsting, kommuner). ​ Hemsida: www.art-vision.se E-post: christinapolland@gmail.com Telefon: 036 16 55 36 (b), 036 32 32 63 (a), 076 770 73 70 Stihl, Malin Beteendevetare, fil kand sociologi, Steg 1 PDT Jag har över 20 års erfarenhet av socialt arbete, både som behandlare och inom ledarskap. Sedan 2014 är jag handledare för grupper inom socialtjänst, såväl inom behandling och ledarskap som inom myndighetsutövning. Jag är utbildad i och har utbildat i Connect, en anknytningsbaserad metod. Utöver min roll som handledare är jag utbildare och metodgarant för MI (motiverande samtal) i Humana individ och familj där jag har min tjänst. Jag är medlem i det internationella nätverket MINT (Motivational Interviewing Network of Trainers) för utbildare i MI. Specialområden är ungdomsarbete och missbruk. Som handledare uppskattar jag att använda mig av gruppens egen kunskap och erfarenhet för att hjälpa dem att växa i sina yrkesroller. ​ Önskar handleda: Enskild eller grupphandledning, ledarskap, personal inom socialtjänst och socialt arbete inom vård och omsorg, behandlingshem och assistansarbete. Välkommen att höra av dig! ​ Utgår från Hässleholm /Kristianstad. Hemsida: www.malinstihl.com E-post: malin.stihl@humana.se Telefon: 073 367 09 56 Tillberg, Eva Leg. psykoterapeut, lärarutbildning i psykoterapi Psykoterapeutexamen (Ericastiftelsen, 2010). Handledar- och lärarutbildning i psykoterapi (Ericastiftelsen, 2015). Uppdrag inom landsting, kommun och privat verksamhet. Utbildningsuppdrag inom universitet och högskola. GPU/dans- och rörelseterapi /konstnärlig terapi. ​ Önskar handleda: Psykoterapihandledning. Utbildningshandledning på grund- och avancerad nivå. Verksamhet inriktad på barn och unga (privat, region, kommun). ​ Mottagning: Engelbrektsgatan 35B, Stockholm E-post: eva.tillberg@icloud.com Telefon: 073 541 90 82 Winter, Sara Socionom Jag arbetar som familjebehandlare och driver sedan 2016 Familjefokus, en verksamhet som arbetar med relationer och föräldraskap. Vi tar emot privatpersoner och får uppdrag från socialtjänst samt föreläser på förskolor och skolor. Jag har tidigare arbetat inom socialtjänsten med både behandling och utredning. ​ Önskar handleda: Personalgrupper inom det psykosociala arbetsområdet, exempelvis personal inom förskola, skola, vård- och omsorg, hälso- och sjukvård, HVB, behandlingshem och familjehem. Handledningsuppdrag tar jag i Skåne-Blekinge. Varmt välkomna att kontakta mig! ​ Utgår från Sjöbo. Hemsida: www.familjefokus.nu E-post: sara.winter@familjefokus.nu Telefon: 073 372 09 39

bottom of page