top of page

Sökresultat

22 objekt hittat för ""

 • Kurser och workshops | Handledarföreningen

  Kurser och workshops Elisabeth Wollsén erbjuder flera olika workshops i höst Prova på/fördjupning i formatet Life Staging®: 24 - 25 augusti i Stockholm ​ Kurs i Ria-ra, AGS mfl.: 6 - 7 september i Stockholm Online ett tillfälle 11 september Metahandledning online + ett möte live: Start 13 september - 13 december Fördjupningsdagar /workshops och kurserna ovan kan också anordnas på valfri (geografisk) plats utifrån datum som passar deltagarna. Minimum 6 personer för att kursen ska bli av.​ Mer info: www.samtal.se www.lifestaging.se Elisabet Wollsén, leg. psykolog Här nedan finns länkar till utbildningar för den som vill utbilda sig till handledare i psykosocialt arbete: Göteborgs universitet Instutitionen för socialt arbete Handledarutbildning i psykosocialt arbete 45 hp. Marie Cederschiöld Högskola Stockholm Handledarutbildning i psykosocialt arbete, 45 hp. ​ Göteborg : Handledarutbildning i psykosocialt arbete, 45 hp. ​ För dig som vill komplettera din handledarutbildning, Stockholm: Handledarutbildning i psykosocialt arbete, 15 hp. ​ Linnéuniversitetet Växjö Handledningens metodik i socialt arbete, 45 hp

 • Litteratur och i media | Handledarföreningen

  Litteratur och i media Beredd på det oförberedda Agneta Björck och Maja Gréen Böckerna Beredd på det oförberedda riktar sig till chefer, HR och mötesledare. Författarna har som ambition att ge inre mötesverktyg och ett förhållningssätt att använda före, under och efter komplexa möten. Böckerna består av fyra kapitel med återkommande reflektionsuppgifter. De inleds med ett teoretiskt kapitel som utgår från komplexitet och tillit. Därefter blir böckerna mer praktiska och inriktade mot hur du ska hantera det som händer inom dig i samband med det komplexa mötet - före, under och efter. Du får bland annat med dig tre inre mötesverktyg att använda före, under och efter mötet. intentionell hållning spänningsreglerare ömsint självkritisk intervention Är du handledare och har chefsgrupper i handledning eller workshops passar reflektionsuppgifterna och verktygen väl att användas i en sådan kontext. Böckerna kan samläsas Ledare och HR men är också fristående. Böckerna är skrivna på ett lättillgängligt sätt och går snabbt att läsa. Reflektionerna däremot stannar kvar och kan tas upp på nytt. Agneta Björck arbetar som HR-partner och specialist inom arbetsmiljö och rehabilitering i Region Jönköpings län. Hon är socionom, utbildad i handledningens teori och praktik mot arbetslivet vid Göteborgs universitet samt handledning i psykosocial metodik vid Linnéuniversitetet. ​ Maja Gréen arbetar som konsult och handledare inom ledarskap och utveckling. Hon är auktoriserad socionom, diplomerad S:t Lukasterapeut och är trainée-utbildad i ledarskap. Hon är utbildad handledare i psykosocial metodik vid Linnéuniversitetet och Jönköping University. ​ Beredd på det oförberedda är utgiven 2023 på Komlitt Förlag. Familjeterapi En utforskande och samska pande lek som förvandlar relationer Ulrika Ernvik Det finns många likheter mellan familjeterapi och handledning av en grupp, och i båda sammanhangen behöver vi använda oss av fler språk än de talade orden. Rörelse, skulptering, ritande och andra kreativa uttryck engagerar höger hjärnhalva, som ger oss större tillgång till både känslor och nya perspektiv. Boken innehåller en omfattande beskrivning av vad familjeterapi är och kan vara, där teman som anknytning, trauman, relationsdanser, utrymmesansvar, skam och längtan lyfts. Bokens huvudsyfte är att lyfta in barnen i familjeterapin, och beskriver därför djupgående barnens behov och möjligheter, samt drygt 120 aktiviteter och övningar som inbjuder både barn och vuxna till andra språk än det talade ordet. Många familjetrapeuter, familjebehandlare och även handledare uttrycker att boken blivit en stor inspirationskälla att ösa ur. Familjeterapi är utgiven 2019 på Studentlitteratur. ​ Ulrika Ervik är auktoriserad socionom och legitimerad psykoterapeut med familjeterapiinriktning. Hon är utbildad handledare och lärare och håller temadagar och föreläsningar. Ulrika Ernvik har utvecklat traumaåterhämtningsmodellen Trygghetsberättelser /SafetyStories. Hon har författat sex böcker. ​ Här finns information om Ulrika Ernviks övriga böcker. Kollegialt lärande Att handleda i skolans värld Maja Lindqvist I boken beskrivs hur yrkesgrupper som arbetar nära människor kan få stöd och vägledning genom handledning. Med stöd av kollegor och andra yrkesutövare kan man få hjälp med att sortera sina kunskaper, tankar och känslor för att lättare kunna hantera olika situationer som uppstår i det dagliga arbetet. Ibland behöver man som yrkesutövare få stöd i att tänka på vad som gått bra liksom stöd i att fånga och synliggöra upplevda ögonblick för att utveckla sin professionalitet. Att sätta ord på självklarheter och få klarhet över sådant man nästan vet kan få fart med hjälp av handledning. ​ Handledning innebär ett ständigt lärande i mötet med andra yrkesutövare. Samtalen fördjupas kring olika frågeställningar som undersöks. Det praktiknära arbetet analyseras, behov identifieras, begrepp definieras och olika perspektiv prövas för att man lättare ska finna möjligheter och goda lösningar. ​ Boken Kollegialt lärande - att handleda i skolans värld handlar om hur man kan utveckla sin handledarkompetens och beskriver hur handledning kan gör det möjligt för verksamheter att dra nytta av lärarnas kunskaper för att utveckla och för att hantera utmaningar som uppstår i det pedagogiska arbetet. Innehåll, arbetssätt och tempo kan varieras så att frågeställningarna blir aktuella och stämmer överens med lärarnas behov. Teoretiska resonemang blir lättare att koppla samman när lärare utforskar, reflekterar och analyserar sådant som sker i deras dagliga arbete. Ju mer praktiknära samtal som förs desto lättare blir det att tillgodogöra sig sina erfarenheter, kunskaper och teorier. Handledning kan bidra till att det praktiska arbetet blir mer effektivt och att det dagliga arbetet kvalitetssäkras. ​ Boken visar exempel på fallbeskrivningar och hur handledaren kan strukturera samtalen med stöd av till exempel fiktiva berättelser, litteratursamtal, tabeller, samtalskort och reflektion. Syftet med boken är att utveckla och skapa förståelse för hur kollegialt lärande genom handledning kan bidra med professionalitet, utveckling och kvalité. ​ Boken vänder sig till studerande inom olika pedagogiska utbildningar och till yrkesverksamma inom pedagogiska arenor. Boken riktar sig även till rektorer, specialpedagoger, speciallärare och förstelärare. Den är också lämplig för grupper som intresserar sig för handledning. Kollegialt lärande är utgiven 2019 på Studentlitteratur. Maja Lindqvist är lärare, specialpedagog, handledare och författare till boken Elevhälsoarbete för specialpedagoger - en handbok. Hon har lång erfarenhet som lärare och specialpedagog och av att leda utbildningar, skolutvecklingsfrågor och att handleda yrkesverksamma skolledare och pedagoger. Lagom ovanligt Handledning med kreativa metoder Katrin B yréus I grupphandledning möts människor under en kort stund för att reflektera kring sitt arbete. Sådana möten ger ofta nya perspektiv och idéer, men också en känsla av att vara förstådd och bekräftad. Goda processer i rummet förutsätter att handledaren bidrar till en prestigelös atmosfär där alla känner sig inkluderade. I lagom Ovanligt – handledning med kreativa metoder presenteras ett arbetssätt med väl utprovade kreativa metoder som författaren praktiserat och utvecklat under många år som handledare i en mängd olika verksamheter. ​ Exempel på innehåll för handledningens olika delar är: användandet av visuella redskap som stimulerar nyfikenhet och fantasi teamövningar som hjälper deltagarna att lära känna varandra, träna kommunikation och bygga tillit i gruppen värderingsövningar för att konkretisera och lyfta dilemman och problem gestaltande metoder, såsom forumspel, levande stolar och tejping, för att exempelvis bearbeta och utforska ärenden, byta perspektiv och praktiskt träna bemötande. ​ Boken beskriver ett ledarskap baserat på ett salutogent förhållningssätt, teorier för grupputveckling och compassion. Den vänder sig till handledare som vill tillägna sig fler språk i handledning och utveckla sitt ledarskap. Även chefer, pedagoger och andra gruppledare kan ha utbyte av boken. Lagom ovanligt är utgiven 2020 av Studenlitteratur. ​ Katrin Byréus är verksam som handledare, författare och föreläsare och medverkar i Handledarutbildning i psykosocialt arbete 45 hp vid Ersta Sköndal Bräcke högskola sedan 10 år tillbaka och har skrivit flera böcker om kreativa metoder och ledarskap: Du har huvudrollen i ditt liv – om forumspel (2010 Liber). Kreativa metoder i grupputveckling och handledning. (2012 Liber). Handledning Från intervju till färdigt uppdrag Lilja Cajvert I den här boken beskrivs en personlig modell som författaren har utvecklat utifrån lång erfarenhet som handledare och utbildare i Sverige och internationellt. Boken innehåller olika modeller att arbeta med, både författarens egna och andra handledares, som är uppskattade i handledningsgrupperna. I boken finns en mängd citat från handledda inom olika verksamheter. Den kan användas av många aktörer inom handledningsfältet. För nybörjare och studenter på handledningsutbildningar kan boken ge kunskap om hur en handledningsmodell kan formas och utvecklas. För de som har längre erfarenhet som handledare kan boken inspirera till att medvetet reflektera över sin egen stil och få nya idéer kring hur man kan göra. Även de som erhåller handledning kan ta del av andras erfarenheter. För chefer som budgeterar för handledning kan boken vara en kunskapskälla till hur handledning kan uppfattas och upplevas av de handledda. Upphandlare kan också få bredare kunskap och ta del av erfarenheter och förväntningar de handledda har av handledning oc h på handledaren. Lilja Cajverts bok är utgiven 2019 på Studentlitteratur. "Genom kontinuerlig reflektion över erfarenheter har en modell växt fram. Det finns en mening i det jag gör, en röd tråd, en tanke, en teoretisk idé. Handledning är en komplex yrkesutövning och ett alltför ansvarsfullt, krävande och ensamt arbete för att utövas utan reflektion och medvetenhet om det man gör, varför och i vilket syfte." ​ Lilja Cajvert, 2019.

 • Mellan-Sverige | Handledarföreningen

  Handledare i mellan-Sverige Andersson, Gunilla Socionom, steg 1 KBT, licensicerad coach ACC & PCCnivå Arbetar i eget företag, GAkonsulting med handledning, utbildning, teamutveckling & arbetsmiljöutredningar. Socionom sedan – 85 och har b la arbetat som beteendevetare på Previa med individ, grupp och ledarskap. Bor i Nyköping. ​ Önskar handleda: Personalgrupper, chefer och enskilda i Sörmland, Stockholm och Östergötland. ​ Hemsida: www.gakonsulting.se Telefon: 070 970 42 41 E-post: gunilla@gakonsulting.se Anteskog, Lii Aukt. socionom, fil. mag. i socialt arbete Önskar handleda: Alla typer av personal- och chefsgrupper ​ Hemsida: www.anteskogkonsult.se Telefon: 070 576 94 56 E-post: lii@anteskogkonsult.se Brolin Andersson, Eva Specialpedagog Jag är egen företagare och handleder inom förskola/skola, yrkesgrupper med inriktning mot barn och ungdom samt yrkesgrupper som möter människor i mer eller mindre utsatta situationer. Arbetar även som specialpedagogkonsult där jag genomför kortare eller längre uppdrag. Utbildning: Psykosocial handledning och konsultation-Institutet för handledning och konsultation-uppdragsutbildning, Uppsala universitet, examinerad specialpedagog, ICF diplomerad coach, ACT-Acceptance and Commitment Therapy, TMO-traumabaserad omsorg, ICDP-vägledande samspel. Utöver detta så är jag mån om att uppdatera mig genom att läsa forskning, litteratur se föreläsningar mm. Önskar handleda: Förskola/skola, alla yrkesgrupper med inriktning barn och ungdom inom privat och offentlig verksamhet. Yrkesgrupper som möter människor i mer eller mindre utsatta situationer. ​ Hemsida: www.hoseba.se Telefon: 070 686 23 38 E-post: info@hoseba.se Ernvik, Ulrika Aukt. socionom, leg. sykoterapeut, handledare med systemteoretisk inriktning Jag har arbetat som myndighetsutövare och familjebehandlare inom socialtjänsten, familjeterapeut på ett internationellt terapicenter i Asien, och familjeterapeut inom primärvården. Är författare till bland annat ”Familjeterapi – en utforskande och samskapande lek som förvandlar relationer” och ”Ekopsykoterapi – psykoterapi i och med naturen för vuxna och barn”, och är en van och uppskattad föreläsare. Jag har också utvecklat en traumabearbetningsmodell – Trygghetsberättelser – som föräldrar och andra vuxna kan använda för att hjälpa barn att processa trauman. I handledningen väver jag in interpersonell neurobiologi, kulturförståelse och kreativa övningar. Önskar handleda: Alla som arbetar med familjer och barn inom socialtjänst, familjerådgivning, skola, familjehemsvård, BUP, barnhabilitering, barnmedicin, primärvård, biståndsorganisationer och frivilligorganisationer. Jag leder också grupper genom konflikter. Jag erbjuder handledning hos mig, hos er eller över videolänk. ​ Hemsida: www.familjegladje.se E-post: ulrika.ernvik@gmail.com Hoppe, Micaela Familjerättssocionom, medlare Har eget företag med konsultuppdrag och kurser inom kommunal familjerätt samt handledning av grupper. Erbjuder ett brett spektrum av handledning, från specifik ärendehandledning inom familjerätt till psykosocial handledning med gestaltande, visuella och kreativa metoder för utveckling av den enskilde och gruppen. Arbetar över hela mellan-Sverige. Önskar handleda: Familjerättssekreterare, socialsekreterare och arbetsledare. Enskilda och arbetsgrupper. ​ Hemsida: www.mhoppe.se Telefon: 070 692 29 20 E-post: micaela@mhoppe.se Jansson, Elisabeth Socionom Driver eget företag. Har gått handledarutbildning på Ersta Sköndal Högskola. Har över 20 års erfarenhet av grupputveckling, ledarskapsutveckling, handledning och personlig utveckling. Utgår ifrån ett systemiskt förhållningssätt och använder både samtal och kreativa övningar i handledningen. Erbjuder också handledning enligt Riddarfjärdsmodellen. Är UGL handledare. Önskar handleda: Arbetsgrupper inom offentlig och privat verksamhet t ex socialtjänst, LSS, missbruk eller annan verksamhet samt chefshandledning enskilt eller i grupp. ​ Hemsida: www.karrteam.com Telefon: 070 305 66 14 E-post: elisabeth@karrteam.com Larsson, Marie Aukt. socionom och fil. mag. i socialt arbete Arbetar som kurator på deltid. Har mångårig erfarenhet av arbete som socialsekreterare, familjehems-sekreterare och behandlingsassistent på utredningshem för barn och föräldrar. Utbildad i samarbetssamtal. Önskar handleda: Familjehemsvård, behandlingshem, socialtjänst samt chefs-handledning. ​ Hemsida: www.lmuh.se Telefon: 070 634 45 13 E-post: marie@lmuh.se Lennéer, Petra Socionom, leg. psykoterapeut, leg. hälso- och sjukvårdskurator, certifierad Marte Meo terapeut. Arbetar i privat regi med handledning inom det psykosociala området samt med psykoterapi till enskilda, par och familjer. Arbetar även deltid på en barn- och ungdomspsykiatrisk öppenvårdsmottagning. Jag har större delen av mitt yrkesverksamma liv arbetat med samtal inom hälso- och sjukvården. Där jag har erfarenhet av att samtala med barn, ungdomar, föräldrar, vuxna, par och familjer med varierande grader av psykisk ohälsa. Jag har också erfarenhet av arbete i myndighetssamverkan mot våld i nära relationer, där jag bland annat har mött våldsutsatta barn, ungdomar och vuxna i enskilda samtal och i grupp. Som handledare har jag ett integrativt förhållningssätt där min teoretiska grund är systemteoretisk- och relationsinriktad. ​ Önskar handleda: Personal inom det psykosociala området som socialtjänst, hälso- och sjukvård, skola, behandlingshem och familjehem. Ger både grupp- och individuell handledning. ​ Hemsida: www.petralenneer.se Telefon: 070 60 14 888 E-post: petralenneer@gmail.com Olofsson, Lena KBT terapeut, vårdlärareutbildning, magisterexamen social omsorg Arbetar som socialsekreterare med nyanlända i Karlstads kommun och som egen företagare med handledning. Har lång erfarenhet av att arbeta inom olika områden inom socialtjänsten bland annat med missbruk, socialpsykiatri, vård och omsorg. För mer information se min hemsida. ​ Önskar handleda: Personalgrupper och chefer inom kommuner och privata företag. Både individuellt och i grupp inom socialtjänsten, vård och omsorg, LSS samt HV-verksamheter. ​ Hemsida: www.lenaolofshandledning.com Telefon: 070 256 23 76 E-post: lena@jvo.se Persson, Zanna P Socionom, leg. psykoterapeut KBT, certifierad schematerapeut Legitimerad psykoterapeut med examen från Svenska Institutet för Kognitiv psykoterapi (CBTI), Stockholm. Auktoriserad i kognitiv beteendeterapi, KBT, Svenska Föreningen för Kognitiva och Beteendeinriktade Terapier (sfKBT). Lång erfarenhet – drygt 25 år – av behandlingsarbete med enskilda individer, familjer, barn och ungdomar. Mångårigt arbete inom socialtjänst, gymnasieskola och specialistpsykiatrin för barn och ungdom. Handledare i psykosocialt arbete, Göteborgs universitet 45 hp, 2011. Socionom, Örebro universitet, 1993. ​ Önskar handleda: Handledning i psykosocialt arbete inom kommun och landsting såsom ex socialtjänst, skola, vård och omsorg, socialpsykiatri, familjehem, HVB-hem samt även inom privat psykosocial verksamhet. Ärende-, metod- och processhandledning erbjuds i grupp eller enskilt. ​ Hemsida: www.zannappersson.se Telefon: 070 413 64 19 E-post: kbt@zannappersson.se Stetsko, Maria Aukt. socionom, fil. mag., leg. psykoterapeut Önskar handleda: Personal med psykosocialt arbete, socialtjänst – inriktning barn/unga/familjer, familjerätt, förskola/skola, familjehemsvård. Ger både individuell- och grupphandledning. ​ Hemsida: www.stetskokonsult.se Telefon: 073 093 97 98 E-post: maria@stetskokonsult.se Söderlund, Lena Pedagog, leg. psykoterapeut, organisationskonsult Leg. psykoterapeut PSD. Ett flertal olika psykoterapiutbildningar i KBT, Ta, symboldramaterapi. Handledarutbildning, organisationskonsultutbildning. Började handleda 1992. Har varit yrkesverksam som pedagog, behandlingsarbete dubbeldiagnoser missbruk/psykiatri. Egen chefs erfarenhet. Min verksamhet vilar på flera ben, handledning, psykoterapi. Inom organisationer utför jag utbildningar, konflikthantering och arbetsmiljöutredningar. Är verksam pedagog inom elev o lärarassistent och behandlingsassistent utbildningar. ​ Önskar handleda: Behandlingshem inom missbruk och psykiatri. Socialpsykiatri. Elevvårdsteam och kuratorer. Chefer. Onkologi och palliativ vård. ​ Utgår från Torshälla. (Hemsida under utveckling.) Telefon: 073 380 61 51 E-post: kreativutveckling@telia.com Thörn, Carina Aukt. socionom, fil. mag. i socialt arbete Har under tolv år arbetat inom socialtjänsten som ungdomssekreterare och gruppledare för individ- och familjeomsorgen. Arbetar sedan 2002 som universitetsadjunkt på socionomprogrammet vid Mittuniversitetet. ​ Önskar handleda: Arbetsgrupper inom individ- och familjeomsorg, elevhälsans kuratorer, kriminalvården, kommunal integrationsarbete med ensamkommande, Migrationsverket samt behandlingshem (SIS, privata och kommunala). ​ Utgår från Östersund. Telefon: 063 869 51 (b), 010 142 89 27 (a) E-post: carina.thorn@miun.se Wendel, Caroline Aukt. socionom Jag har sedan 1993 då jag blev färdig socionom arbetat med barn, ungdomar och familjer på olika sätt. Som ledare i organisationer har jag utöver arbetet med barn och ungdomar också haft glädjen att utveckla och expandera verksamheter, men också sorgen att permittera och av andra anledningar än arbetsbrist avsluta anställningar. Som person är jag färgad av Programmet Vägledande samspel ICDP som jag arbetat med sedan 2007. Det betyder att jag är intresserad av anknytning, teorier om lärande men också av inkludering- och samspelets betydelse för en persons demokratiska utveckling. Utöver det gillar jag också juridikens betydelse för det sociala arbetet samt den spännande utveckling som pågår inom bland annat föräldraskap och inkludering i samhället för exempelvis föräldrar födda i annan kultur än den svenska. Har arbetat som handledare sedan 2015. ​ Önskar handleda: Chefer, enskilda och arbetsgrupper inom privat- och offentlig verksamhet, exempelvis socialtjänst, kuratorer, hvb-hem, jour- och familjehemsvård. ​ Hemsida: www.reflection.se E-post: caroline@reflection.se Ågerstrand, Rakel Beteendevetare, organisationskonsult, fil. kand. i socialpsykologi, psykoterapeut Arbetar i eget företag Bildaren. Handledarutbildning Linnéuniversitetet, fil kand i socialpsykologi, grundläggande psykoterapeutexamen, organisationsutbildning, utbildar och kartlägger psykosocial arbetsmiljö. Arbetar med individ-grupp-ledarskapsutveckling, stöd, rådgivning i t ex förändringsprocesser-stress-konflikt-kris-hantering, medling. Har genom åren utarbetat en tydlig handledningsstruktur, även digitalt, som upplevs positivt av deltagarna. Arbetar ”eklektiskt” vilket betyder en förening av olika tankesätt, metoder från olika inriktningar som kombineras med ett salutogent /lösningsfokuserat förhållningssätt, psykodynamiska, kognitiva inriktningar, samt positiv psykologi. Även coachning, mental träning, mindfulness på arbetsplatsen. Använder kreativa processinriktade reflekterande metoder. I mina tidigare uppdrag har jag bl a arbetat och utbildat olika personalgrupper, enskilda medarbetare och chefer, i kommuner, regioner, myndigheter och verk /statliga institutioner, samt ett antal större företag inom den privata sektorn. ​ Önskar handleda: Medarbetare- och ledningsgrupper inom både offentlig och privat sektor. Inom socialt arbete och service, hälso- sjukvård, skola och omsorg m fl. ​ Telefon: 070 580 35 43 E-post: rakel@bildaren.se Anelod, Cecilia Fil mag i pedagogik, grundutbildad psykoterapeut, organisationskonsult Jag har handlett, utbildat och utvecklat individer, grupper, arbetslag, ledningsgrupper och organisationer inom offentlig och privat förvaltning sedan 1998. Med inriktning på metod-, ärende- och/eller processhandledning. Utifrån min kompetens kan handledningen ha inslag av Systemisk, KBT, Schematerapi, Dynamisk, Imago, Lösningsfokuserat, Signs of saftey, neurobiologi, MI samt förändring, kris och konflikt. I handledningen använder jag mig av olika processmetoder, modeller och gestaltande visuella metoder. I handledningen utgår jag ifrån vad som är användbart för individen eller gruppen. Tillsammans kan vi arbeta på olika nivåer; konkret, agerande, tankar, känslor, förståelse, samt utifrån en etisk aspekt. ​ Önskar handleda: Grupphandledning, individuell handledning och chefshandledning. Jag kan handleda både på plats och digitalt. ​ Hemsida: www.anelod.se Telefon:070 558 75 98 E-post: cecilia@anelod.se Bjarme, Eva Socionom, samtalsterapeut, familjerådgivare (kyrkan) Önskar handleda: Personal med psykosocialt arbete i kommun, landsting, kyrka och annan verksamhet samt handledning med chefer och ledningsgrupper ​ Utgår från Borås. Telefon: 070 647 28 77, 033 616 10 00 Einar, Annette Specialpedagog Arbetar som skolkurator. Har kognitiv terapi steg 1 samt utbildning i bildterapi. Önskar handleda: Personal inom skola och äldreomsorg. ​ Utgår från Katrineholm. Telefon: 0150 540 32, 070 214 20 20 E-post: annetteeinar@hotmail.com Faleij, Kristina Aukt. socionom Auktoriserad socionom, fil. mag i socialt arbete, två handledarutbildningar (Ersta Sköndal och Systemic Supervison genom GCK Göteborg och Bredforshire university /se hemsida). Önskar handleda: IFO-verksamheter, familjehem i grupp, barn- och ungdomsgrupper, behandlingshem, HVB-verksamheter, skola, barnomsorg. ​ Hemsida: www.curativa.se Telefon: 070 318 22 38 E-post: curativa@telia.com Isbäck, Karin Aukt. socionom, familjeterapeut Påbyggnadsutbildning i socialt arbete på systemteoretisk grund 30 p. Önskar handleda: Utvecklingsarbete inom vård, äldreomsorg, skola, socialtjänst och kyrklig verksamhet. Arbetslagsutveckling , chef- och ledningsgrupper inom alla branscher. ​ Hemsida: www.isback.se Telefon: 070 739 59 93, 019 17 95 13, 070 483 57 05 E-post: karin@isback.se Koser, Lisa Aukt. socionom, leg. psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi Är verksam som handledare, leg. psykoterapeut, lärare i psykoterapi samt föreläsare kring systemiskt arbete med barn/ungdomar, familjer och nätverk. Mångårig kompetens inom bl a krisstöd, psykoterapi med individer, par, familjer, familjebehandling, familjerådgivning, barnfokus i socialt arbete, barn/familjer med skolbekymmer, familjerekonstruktion, manualbaserad familjebehandling som LIHF (Intensiv hemmabaseradfamiljebehandling), Anknytningsbaserad familjeterapi (ABFT), Emotionellt fokuserad terapi (EFT), handledning gällande personal-, chefs- och organisationsstöd samt kring dialogiska utvärderingsmodeller (samforskning och systemisk feedbackmodell). Önskar handleda: Önskar handledningsuppdrag som rör personal verksamma inom alla områden inom socialtjänst, skola, familjerådgivning, BUP, familjehemsvård. Erbjuder individuell-, grupp- och chefshandledning. ​ Hemsida: www.lisakoser.se Telefon: 070 886 13 67 E-post: lisakoser1@gmail.com Lindberg, Börje Socionom Önskar handleda: Socialtjänst, familjehemsvård, behandlingshem. ​ Utgår från Uddevalla. Telefon: 070 822 79 95 Mattila, Lasse Socionom Har över 25 års erfarenhet av arbete med barn och unga i utsatta livssituationer, däribland som skolkurator och arbetsledare inom socialtjänsten. Arbetar som enhetschef, handledare, föreläsare och nationell utbildare om skyddade personuppgifter. ​ Önskar handleda: Personal inom psykosocialt arbete såsom socialtjänst, skola, hälso- och sjukvård, psykiatri (barn och ungdom samt vuxen) och jour- och familjehemsvård. ​ Hemsida: www.lassemattila.com Telefon: 070 822 79 95 E-post: lasse@lassemattila.com Persson, Eva Beteendevetare Utbildad i lösningsfokuserad korttidsterapi. Arbetar som egen företagare med handledning, utbildning,coaching. ​ Önskar handleda: Alla typer av personalgrupper och chefsgrupper. Både individuellt och i grupp. ​ Hemsida: www.clues.se Telefon: 073 962 41 06 E-post: eva@clues.se Sellgren Boström, Mia Aukt. socionom Arbetar sedan 2001 med handledning individuellt eller i grupp, även med chefshandledning. Har arbetslivserfarenhet från behandlingshem, missbruksvård och kriminalvård. Har egen handledning och deltar i handledarnätverk. Är också transaktionsanalytiker inom psykoterapi CTA. ​ Önskar handleda: Gärna inom socionomyrken, chefshandledning och personal inom vård och omsorg. ​ Hemsida: www.duo-ab.net Telefon: 070 416 34 46 E-post: mia.sellgren01@gmail.com Svahn, Lisa Aukt. socionom, leg. sjukhuskurator och fritidspedagog Vidareutbildning och kurser främst inom individ- grupp- och organisationsutveckling, såsom grundläggande psykoterapiutbildning steg 1 (behörighet att bedriva psykoterapi under handledning), handledare i psykosocialt arbete med påbyggnads- /fördjupningskurs för handledare, AGSLO Grupprelationskonferenser (Arbetsgruppen för studier av ledarskap och organisation), diplomerad och certifierad coach nivå PCC (ICF), UGL-handledare (Utveckling Grupp och Ledarskap), D-certifikat IPMA Projektledning och diplomerad projektledare. Certifierad styrelseledamot. Yrkeserfarenhet från offentlig sektor, privat näringsliv samt ideella organisationer. Företagets policy är att alltid leverera tjänster med högsta möjliga kvalitet, vilket innebär ständig kunskapsuppdatering och kontinuerligt egen handledning på handledning. ​ Önskar handleda: Arbetsledare i alla typer av organisationer och företag, projektledare med arbetsledande roll, socialtjänstens handläggare inom barn och ungdom. Handledning individuellt eller grupp på systemisk-psykodynamisk grund som anpassas till det unika uppdraget. Jag kommer gärna till er arbetsplats för ett förutsättningslöst möte som inte faktureras. ​ Hemsida: www.kuratorspraktik.se , www.svahnkonsult.se Telefon: 08 658 20 57, 070 405 42 97 E-post: lisa.svahn@svahnkonsult.se Tillberg, Eva Leg. psykoterapeut, lärarutbildning i psykoterapi Psykoterapeutexamen (Ericastiftelsen, 2010). Handledar- och lärarutbildning i psykoterapi (Ericastiftelsen, 2015). Uppdrag inom landsting, kommun och privat verksamhet. Utbildningsuppdrag inom universitet och högskola. GPU/dans- och rörelseterapi /konstnärlig terapi. ​ Önskar handleda: Psykoterapihandledning. Utbildningshandledning på grund- och avancerad nivå. Verksamhet inriktad på barn och unga (privat, region, kommun). ​ Utgår från Stockholm. Telefon: 073 541 90 82 E-post: eva.tillberg@icloud.com Wahlström, Sarah Aukt. socionom, leg. hälso- och sjukvårdskurator, leg. psykoterapeut samt organisationskonsult Har bred erfarenhet av arbete inom offentlig sektor med varierande uppgifter såsom utredning och behandling, verksamhetsutveckling, processledning samt även ledande befattningar på såväl enhets- som verksamhetsnivå. Arbetar sedan några år tillbaka främst med terapi, parterapi, handledning, utbildning samt organisationsuppdrag både gentemot kommun samt region. Min inriktning vilar främst på kognitiv och systemisk bas men jag arbetar även eklektiskt och skräddarsyr mina tjänster efter behov och efterfrågan. Min handledarutbildning är baserad på psykodynamisk och systemisk inriktning samt teorier om grupp- samt ledarskapsutveckling. ​ Önskar handleda: Individuell-/grupphandledning av olika yrkesprofessioner samt chefer verksamma inom det psykosociala fältet såsom exempelvis myndighetsutövning och behandlingsverksamhet inom t.ex. socialtjänst, socialpsykiatri, funktionshinder, elevhälsa, kriminalvård samt primär-/specialistvård. Handleder i Göteborg med omnejd samt även kring Örebro. ​ Hemsida: www.pieceofmind.se Telefon: 070 364 12 34 E-post: sarah@pieceofmind.se Walter Nyström, Lisa Beteendevetare och rehabiliteringskonsult Arbetar som egen företagare med handledning, personalgruppsarbete och rehabilitering. Har tidigare arbetat som rehabsamordnare, projektledare och socialsekreterare. Är utbildad i lösningsfokuserad korttidsterapi. ​ Önskar handleda: Alla typer av personal- och chefsgrupper. Ger även individuell handledning. Handleder utifrån ett lösningsfokuserat perspektiv. ​ Hemsida: www.lisawalter.se Telefon: 0570 179 12, 073 819 60 05 E-post: lisa@lisawalter.se Ågren, Sara Socialpedagog, leg. psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi Jag har över 25 års egen yrkeserfarenhet med en bred teoretisk bakgrund, allt från psykodynamisk terapi, Kognitiv Beteendeterapi, Dialektisk Beteendeterapi. Jag arbetar på ett integrativt sätt, vilket innebär att jag försöker att skräddarsy effektiva behandlingar och handledningar utifrån individens/gruppens behov och alltid med vetenskapligt stöd. Jag har arbetat inom LVM, LVU, HVB, ungdomspsykiatri, vuxenpsykiatri, DBT-team och skolans elevhälsa. Jag har en egen mottagning i Östersund men tar på mig handledningsuppdrag över hela Sverige. ​ Önskar handleda: Verksamheter, chefer och personal (individuellt och i grupp) med yrkesutövning inom det psykosociala och psykoterapeutiska arbetsområdet. Verksamheter som kan vara aktuella är bland annat vuxenpsykiatri, barnpsykiatri, socialtjänst, kommunal vård och omsorg/socialpsykiatri, familjehem, institutioner, kriminalvård, skola, primärvård, övrig hälso- och sjukvård, privat verksamhet m.fl. Ärende-, metod- och processhandledning erbjuds i grupp eller enskilt. ​ Hemsida: www.agrenpsykoterapi.se Telefon: 070 876 12 27 E-post: sara@agrenpsykoterapi.se

 • Hem | Svensk handledarförening i psykosocialt arbete

  Vi förmedlar professionell och kvalitativ god handledning! Söker du en handledare? Handledarförteckningen är uppdelad på olika geografiska områden i Sverige. Man kan även göra sökning på handledare med särskild kompetens. Handledare Vad händer i föreningen just nu? För dig som är medlem: Kolla in vad som är aktuellt - inspirerande föreläsningar, nätverksträffar, kurser, intressant litteratur, artiklar mm. Aktuellt Är du handledare och vill bli medlem? Svensk Handledarförening i Psykosocialt arbete är ett forum för utveckling, erfarenhetsutbyte och professionalisering av handledarprofessionen. Info om ansökan

 • I Europa - ANSE | Handledarföreningen

  I Europa - ANSE Sedan 2020 är Svensk Handledarförening i Psykosocialt arbete medlem i den europeiska föreningen för handledning, coaching etc. ANSE erbjuder olika program, medlemskvällar (Talent Talks) och varannan sommar har man ett sommaruniversitet. ​ Som handledarmedlem i Svensk Handledarförening i Psykosocialt arbete har man möjlighet att vara med i en gränsöverskridande supervision grupp med medlemmar från olika länder. Vi har flera medlemmar i föreningen som har mycket goda erfarenheter av att ingå i sådana nätverk. Länk till ANSEs hemsida Direktlänk till ANSEs Journal Agenda för 2024

 • Aktuellt | Handledarföreningen

  Aktuellt Här samlar vi det som är aktuellt inom föreningen och på handledningsområdet. Anslutna handledare har möjlighet att annonsera sina publikationer och aktuella kurser utan kostnad. För icke medlemmar tar vi ut en avgift. Kontakta ordföranden för mer information. T ipsa gärna styrelsen om aktuella ämnen inom handledning som vi kan länka till. För medlemmar Kurser och workshops Litteratur och i media Följ oss gärna på LinkedIn

 • Metahandledare | Handledarföreningen

  Metahandledare Metahandledare (även kallade "superhandledare") riktar sig till andra handledare. De är handledare som leder andra handledare, individuellt eller i grupp. Vi håller för närvarande på att uppdatera listan med metahandledare. Arbetar du metahandledning och finns ännu inte med på listan? Kontakta den i styrelsen som ansvarar för hemsidan. Anelod, Cecilia Fil mag i pedagogik, grundutbildad psykoterapeut, organisationskonsult Jag har handlett, utbildat och utvecklat individer, grupper, arbetslag, ledningsgrupper och organisationer inom offentlig och privat förvaltning sedan 1998. Med inriktning på metod-, ärende- och/eller processhandledning. Utifrån min kompetens kan handledningen ha inslag av Systemisk, KBT, Schematerapi, Dynamisk, Imago, Lösningsfokuserat, Signs of saftey, neurobiologi, MI samt förändring, kris och konflikt. I handledningen använder jag mig av olika processmetoder, modeller och gestaltande visuella metoder. I handledningen utgår jag ifrån vad som är användbart för individen eller gruppen. Tillsammans kan vi arbeta på olika nivåer; konkret, agerande, tankar, känslor, förståelse, samt utifrån en etisk aspekt. ​ Önskar metahandleda: Handledare som verkar inom offentlig eller privat verksamhet samt chefshandledning. ​ Geografiskt område: Metahandleder både på plats och digitalt. Utgår från Säter. ​ Hemsida: www.anelod.se Telefon: 070 558 75 98 E-post: cecilia@anelod.se Berggren, Jan Socionom, leg. psykoterapeut, aukt. familjerådgivare Telefon: 0371 58 52 22, 070 543 7758 E-post: jan.berggren@apollon.se Cajvert, Lilja Socionom, fil. lic. i socialt arbete, universitetslektor Telefon: 031 786 10 95, 070 611 23 36 E-post: lilja.cajvert@icloud.com Faleij, Kristina Auktoriserad socionom Hemsida: www.curativa.se Tel.nr: 070 318 22 38 E-post: curativa@telia.com Lindholm, Magnus Fil mag psykologi, leg psykoterapeut Beteendevetare och legitimerad psykoterapeut, sedan 2007 verksam som handledare inom psykosocialt arbete. Min teoretiska kunskap spänner över flertalet områden. Jag har som legitimerad psykoterapeut en integrativ inriktning och är utbildad i KBT, affektfokuserad PDT och systemisk familjeterapi. Jag har under åren haft uppdrag som utbildningshandledare på f.d. Ersta Sköndal Bräcke högskola, nu Marie Cederschiöld högskolas utbildningar i familjeterapi och handlerutbildning. Jag erbjuder metahandledning både individuellt och i grupp. Jag uppfattar handledning som ett mycket brett och komplext verksamhetsområde där många kunskapstraditioner möts, en verksamhet som både är avancerad teoretiskt och i högsta grad ett hantverk. ​ Att som handledare ha egen handledning kan vara ett sällsynt värdefullt sätt att utvecklas som professionell. Metahandledning kan ge ny teoretisk förståelse i det mångfasetterade arbetet som handledare samt nya perspektiv och metoder i det vardagliga hantverket. Att vara handledare kan även stundom vara mycket krävande emotionellt då vi arbetar med de handleddas svåra upplevelser och känslor. Metahandledning kan vara en trygg plats att få hjälp att bearbeta och processa egna upplevelser, få syn på det vi varit med om och metoder för hur vi kan hantera detta. ​ Geografiskt område: Stockholm, Gotland samt digitalt. ​ Hemsida: www.magnuslindholm.se Tel.nr: 070 260 16 34 E-post: magnuslindholm.se@gmail.com Marell, Fanny Socionom, leg. psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi Hemsida: www.fannymarell.se Telefon: 070 493 33 36 E-post: fanny.marell@gmail.com Regnér, Margareta Socionom, leg. psykoterapeut, fil. dr. i socialt arbete Tel.nr: 070 302 87 85 E-post: margareta.regner@gmail.com Wollsén, Elisabet Leg. psykolog, leg. psykoterapeut Eget företag sedan1983 inriktat på handledning, metahandledning, utbildning, samtal med par, familjer/nätverk och enskilda. Har ett systemiskt, narrativt och konstnärligt förhållningssätt som jag utbildat i sedan 80-talet. På högskola, i privat regi och psykoterapeututbildningar steg I och II. Kliniskt verksam fr. 70-talet inom psykosocialt arbete, BUP, HVB, skola m.fl. med utredning, behandling, familjeterapi, familjerådgivning, utbildat i barnpsykodiagnostik, krishantering, familjearbete mm. Bedrivit narrativ behandlingsforskning inom Högskolan och medverkat i Socialstyrelsens forskningsprojekt om barn i familjehem. Utvecklat egna teorier och upplägg kring samtalskonst, uppdragstagande och handledning (Life Staging® Ria-ra) som återkommande presenteras på workshops nationellt och internationellt. ​ Vänder mig till handledare intresserade av ett narrativt, kreativt och systemiskt förhållningssätt. Som gillar utmana dominanta strukturer, traditioner och tänkande inom handledning och professionen. Enskilt eller i grupp. Via Zoom eller live. ​ Hemsida: www.samtal.se, www.lifestaging.se Tel.nr: 08 33 71 73 E-post: elisabet@samtal.se Anteskog, Lii Auktoriserad socionom, fil. mag. i socialt arbete Hemsida: www.anteskogkonsult.se Telefon: 070 576 94 56 E-post: lii@anteskogkonsult.se Byréus, Katrin Lärare och dramapedagog Jag erbjuder metahandledning/konsultation med kreativa metoder även digitalt vid ett eller flera tillfällen. De senaste tio åren har jag varit utbildningshandledare på Marie Cederschiöld högskola, (f.d. Ersta Sköndal Bräcke högskola) vid Handledarutbildning i psykosocialt arbete 45hp och haft grupper i metahandledning på Hälsans Hus under mer än15 år och digitala metahandledningsgrupper de senaste tre åren. Tillsammans med en kollega skapade jag kursen Kreativa metoder i handledning och för individ-och grupputveckling 7,5 hp som startar varje år sedan 2018. Jag har arbetat med grupper (tidigare barn och unga)och handlett i 20 år inom utbildning, socialt arbete, behandling, chefshandledning m.m. och skrivit pedagogiskt material som t ex Du har huvudrollen i ditt liv- om forumspel (Liber 2010) och lagom Ovanligt – Handledning med kreativa metoder (Studentlitteratur 2020) som är kurslitteratur på Handledarutbildningen. ​ Önskar handleda: Gärna digitalt vid ett eller flera tillfällen. Handledare inom offentlig och privat verksamhet samt chefshandledning. De kreativa metoderna är kopplade till teori om grupputveckling, salutogenes och Compassion (om hjärnans tre motivationssystem). Jag har ett eget företag Kropp&Själ K.B ​ Hemsida: www.byreus.com Telefon: 08 731 87 36, 070 873 68 71 E-post: byreuskatrin@gmail.com Ernvik, Ulrika Aukt. socionom, leg. psykoterapeut, handledare med systemteoretisk inriktning Jag har handlett grupper både i Sverige och internationellt sedan 2015. Jag har skrivit flera böcker, bland annat om familjeterapi, ekopsykoterapi, traumabearbetning och relationer. ​ Jag erbjuder metahandledning, i grupp eller enskilt, över videolänk. Grupperna består av tre deltagare och möts tre gånger per termin, vilket gör att varje deltagare får en gång var att presentera sina dilemman. Grupptillfällena är 90 minuter och enskild handledning 60 minuter per tillfälle. Trygghet och glädje är ledord i all handledning jag erbjuder, också i metahandledningen. Jag är mån om att vi får en fin och utvecklande stund tillsammans, där kreativa interventioner blandas med teori om hur vi för in trygghet i grupper, bland annat utifrån interpersonell neurobiologi. ​ Geografiskt område: Jag erbjuder metahandledning digitalt, så deltagarna kan vara spridda över hela Sverige, ja världen! ​ Hemsidor: www.familjegladje.se www.safetystories.se E-post: ulrika.ernvik@gmail.com Lindberg, Börje Auktoriserad socionom Hemsida: www.luvab.se Tel.nr: 019 18 40 00, 070 697 42 17 E-post: borje@luvab.se Magnusson, Therese Aukt. socionom, magister i socialt arbete, PDT-terapeut, KBT-terapeut Hemsida: www.tmhandledning.se Telefon: 0455 829 75 (b), 073 819 94 39 E-post: therese_hbg@hotmail.com Lindqvist, Maja Specialpedagog ​ Hemsida: www.specmaja.se Tel.nr: 073 501 67 67 E-post: maja@alsasakerhet.se Tillberg, Eva Leg. psykoterapeut, lärarutbildning i psykoterapi Tel.nr: 073 541 90 82 E-post: eva.tillberg@icloud.com

 • Om oss | Handledarföreningen

  Om oss Handledarföreningen i psykosocialt arbete bildades 1984 med syfte att utgöra ett forum för kollegialt stöd och yrkesmässig utveckling för handledare i psykosocialt arbete. Den bildades i samband med att de första handledarena utbildats vid Göteborgs universitet. ​ Styrelsen

 • Norra Sverige | Handledarföreningen

  Handledare i norra Sverige Johansson, Ann-Helen Aukt. socionom Egen företagare. ​ Önskar handleda: Arbetsgrupper inom individ- och familjeomsorg, hälso-och sjukvård, skolan (kuratorer och pedagoger), äldre- och handikappomsorg samt personalvetargrupper, företagshälsovård, kriminalvård. ​ Hemsida: www.conscius.se Telefon: 070 282 03 60 E-post: ann-helen@conscius.se Svahn, Lisa Aukt. socionom, leg. sjukhuskurator och fritidspedagog Vidareutbildning och kurser främst inom individ- grupp- och organisationsutveckling, så som grundläggande psykoterapiutbildning, Steg I (behörighet att bedriva psykoterapi under handledning), handledare i psykosocialt arbete med påbyggnads/fördjupningskurs för handledare, AGSLO Grupprelationskonferenser (Arbetsgruppen för studier av ledarskap och organisation), diplomerad och certifierad coach nivå PCC (ICF), UGL-handledare (Utveckling Grupp och Ledarskap), D-certifikat IPMA Projektledning och diplomerad projektledare. Certifierad styrelseledamot. Yrkeserfarenhet från offentlig sektor, privat näringsliv samt ideella organisationer. Företagets policy är att alltid leverera tjänster med högsta möjliga kvalitet, vilket innebär ständig kunskapsuppdatering och kontinuerligt egen handledning på handledning. Önskar handleda: Arbetsledare i alla typer av organisationer och företag, projektledare med arbetsledande roll, socialtjänstens handläggare inom barn och ungdom. Handledning individuellt eller grupp på systemisk-psykodynamisk grund som anpassas till det unika uppdraget. Jag kommer gärna till er arbetsplats för ett förutsättningslöst möte som inte faktureras. ​ Hemsida: www.kuratorspraktik.se , www.svahnkonsult.se Telefon: 08 658 20 57, 070 405 42 97 E-post: lisa.svahn@svahnkonsult.se Kjellgren, Maria Aukt. socionom, leg. psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi, doktorand i socialt arbete Lång egen yrkeserfarenhet från barn- och ungdomspsykiatri, socialtjänst, skolans elevhälsa, HVB, privat psykoterapimottagning. Åtar mig handledningsuppdrag i hela Sverige. ​ Önskar handleda: Verksamheter, chefer och personal (individuellt/grupp), med yrkesutövning inom det psykosociala och psykoterapeutiska arbetsområdet. Verksamheter som kan vara aktuella är bland annat socialtjänst, kommunal vård och omsorg/socialpsykiatri, familjehem, institutioner, kriminalvård, skola, barn- och ungdomspsykiatri, primärvård, övrig hälso- och sjukvård, privat verksamhet, m.fl. ​ Hemsida: www.arepsykoterapi.se Telefon: 073 346 00 11 E-post: maria.kjellgren@arepsykoterapi.se Ågren, Sara Socialpedagog, leg. psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi Jag har över 25 års egen yrkeserfarenhet med en bred teoretisk bakgrund, allt från psykodynamisk terapi, Kognitiv Beteendeterapi, Dialektisk Beteendeterapi. Jag arbetar på ett integrativt sätt, vilket innebär att jag försöker att skräddarsy effektiva behandlingar och handledningar utifrån individens/gruppens behov och alltid med vetenskapligt stöd. Jag har arbetat inom LVM, LVU, HVB, ungdomspsykiatri, vuxenpsykiatri, DBT-team och skolans elevhälsa. Jag har en egen mottagning i Östersund men tar på mig handledningsuppdrag över hela Sverige. Önskar handleda: Verksamheter, chefer och personal (individuellt och i grupp) med yrkesutövning inom det psykosociala och psykoterapeutiska arbetsområdet. Verksamheter som kan vara aktuella är bland annat vuxenpsykiatri, barnpsykiatri, socialtjänst, kommunal vård och omsorg/socialpsykiatri, familjehem, institutioner, kriminalvård, skola, primärvård, övrig hälso- och sjukvård, privat verksamhet m.fl. Ärende-, metod- och processhandledning erbjuds i grupp eller enskilt. ​ Hemsida: www.agrenpsykoterapi.se Telefon: 070 876 12 27 E-post: sara@agrenpsykoterapi.se

 • För medlemmar | Handledarföreningen

  För medlemmar Är du medlem i föreningen och vill annonsera här? Kontakta ordföranden. Annonser är kostnadsfria för medlemmar. Är du inte medlem och vill annonsera? Kontakta ordföranden för prisuppgift mm. Elisabeth Wollsén erbjuder flera olika workshops i höst Prova på/fördjupning i formatet Life Staging®: 24 - 25 augusti i Stockholm ​ Kurs i Ria-ra, AGS mfl.: 6 - 7 september i Stockholm Online ett tillfälle 11 september Metahandledning online + ett möte live: Start 13 september - 13 december Fördjupningsdagar /workshops och kurserna ovan kan också anordnas på valfri (geografisk) plats utifrån datum som passar deltagarna. Minimum 6 personer för att kursen ska bli av.​ Mer info: www.samtal.se www.lifestaging.se Elisabet Wollsén, leg. psykolog

 • Södra och Östra Sverige | Handledarföreningen

  Handledare i södra och östra Sverige Andersson, Gunilla Socionom, steg 1 KBT, licensicerad coach ACC & PCCnivå Arbetar i eget företag, GAkonsulting med handledning, utbildning, teamutveckling & arbetsmiljöutredningar. Socionom sedan – 85 och har b la arbetat som beteendevetare på Previa med individ, grupp och ledarskap. Bor i Nyköping. ​ Önskar handleda: Personalgrupper, chefer och enskilda i Sörmland, Stockholm och Östergötland. ​ Hemsida: www.gakonsulting.se E-post: gunilla@gakonsulting.se Telefon: 070 970 42 41 Berggren, Jan Socionom, leg. psykoterapeut, aukt. familjerådgivare Önskar handleda: Personal med psykosocialt arbete, gärna lösningsfokuserat förhållningssätt, familjeterapi. ​ Utgår från Gislaved. E-post: jan.berggren@apollon.se Telefon: 0371 58 52 22, 070 543 7758 Blennow, Christina Aukt. socionom, Marte Meo-handledare /terapeut, leg. hälso-och sjukvårdskurator Arbetar heltid i eget företag med handledning sedan 2004, och har arbetat som socionom med barn och familjer, samspel, anknytning samt med handledning för olika arbetsgrupper och inom familjehemsverksamhet under lång tid. Är utbildad handledare för psykosocialt arbete, skola, familjer mm och inom Marte Meo-metoden. Är också utbildad inom KBT. ​ Önskar handleda: Personal inom kommunal och privat verksamhet, Socialtjänst, familjehemsverksamhet, vård och omsorg, skola mm. Erbjuder individuell handledning och grupphandledning. Hemsida: www.visioncblennow.se E-post: christina@blennow.se Telefon:070 356 78 29 Bäckblom Fahlén, Christina Socionom, leg. hälso- och sjukvårdskurator, leg. psykoterapeut Jag har lång erfarenhet av psykosocialt arbete inom olika arbetsområden samt av ledarskap inom socialtjänst och hälso- och sjukvård. Min erfarenhet som handledare har jag främst som processhandledare inom förebyggande- och behandlande insatser för barn, unga och deras familjer (familjecentraler, familjerådgivning, familjebehandling, beroendevård, våld i nära relation) och inom vuxenpsykiatri. Därutöver även erfarenhet av chefshandledning samt erfarenhet av att handleda i feedback-informerat arbete med dialogverktyg. ​ Önskar handleda: Grupp- och individuell handledning inom olika områden av det psykosociala arbetsområdet. ​ Utgår från Båstad. E-post: christina.fahlen@telia.com Telefon: 070 552 43 23 Ekedahl, Malin Socionom, leg. psykoterapeut, handledare och lärare i familjeterapi Mångårig erfarenhet av arbete med barn, ungdomar och deras familjer inom socialtjänstens individ- och familjeomsorg, barn- och ungdomspsykiatri samt barn- och ungdomshälsa. Även erfarenhet av familjerådgivningsarbete. ​ Önskar handleda: Personalgrupper inom det psykosociala arbetsområdet, exempelvis socialtjänst, vård- och omsorg, hälso- och sjukvård, skola och förskola, behandlingshem och familjehem. ​ Hemsida: www.mepfamiljebyrå.se E-post: malin.ekedahl@telia.com Telefon: 070 767 00 87 Felizia, Inga-Lill Socionom, psykoterapi steg 1, fil. mag. i socialt arbete och fil. mag. i praktisk kunskap Har mångårig erfarenhet inom social välfärd och chefs- och ledarskap. För ytterligare information, se min hemsida. ​ Önskar handleda: Handleder chefer i grupp eller enskilt, professions grupper samt projektledare. Erbjuder processledning i team utveckling, planerar och genomför utbildningsdagar. Föreläser även inom området social välfärd, utvecklingsprocesser och innovation. ​ Hemsida: www.feliziaconsulting.se E-post: ingalill@feliziaconsulting.se Telefon: 072 002 02 18 Gréen, Maja Aukt. socionom, diplomerad S:t Lukasterapeut Arbetar i eget företag Maja Gréen handledning och Utveckling AB med handledning och teamutveckling. Socionom sedan 1988 och arbetat främst inom psykiatri och ledarskap. Bor i Växjö. ​ Önskar handleda: Småland och Göteborg ​ Hemsida: www.majagreen.se E-post: maja.mgreen@gmail.com Telefon: 072 206 61 26 Hansson, Helena Socionom, Dr med vet (PhD Med Sci), universitetslektor, leg. hälso- och sjukvårdskurator Jag arbetar som universitetslektor och forskare vid Socialhögskolan, Lunds universitet, sedan januari 2012. Som forskare är jag även verksam inom Psykiatri, Lund, Enheten för klinisk beroendeforskning, Lunds universitet. Tidigare varit anställd som kurator inom Psykiatrin och beroendevården inom Region Skåne. Har grundläggande psykoterapeutisk utbildning (steg 1) i psykodynamisk insiktsterapi samt kognitiv beteendeterapi (KBT). Denna bakgrund ser jag som en stor tillgång i handledningsarbetet. Jag är utbildad handledare i psykosocialt arbete vid Göteborgs universitet. ​ Önskar handleda: Jag vänder mig till dig/er som vill ha hjälp med att hantera svårigheter och dilemman i er yrkesutövning och som arbetar med människor inom hälso- och sjukvård, socialtjänst eller skola. Till er erbjuder jag handledning inom psykosocialt och psykologiskt arbete i form av ärende- eller processinriktad handledning. ​ Jag handleder främst grupper men även enskilda medarbetare och chefer. Jag träffar även yrkesverksamma och privatpersoner i stödsamtal utifrån särskilda händelser eller livssituationer. Alla uppdrag planeras tillsammans med uppdragsgivaren. Utgår från Lund. E-post: helena.hansson@soch.lu.se Telefon: 046 222 04 02, 070 532 18 43 Kjellberg, Gun Aukt. socionom, psykoterapeut steg 1, fil. mag. och MSc in Group relations, universitetsadjunkt Önskar handleda: Grupper som arbetar med psykosocialt behandlingsarbete ​ Hemsida: www.gunkjellberg.se E-post: gun@kjellberg.nu Telefon: 070 544 29 71 Künstlicher, Marianne Aukt. socionom med steg 1 kompetens i PDT och KBT Jag är legitimerad Hälso- och sjukvårdskurator och är av MINT (Motivational Interviewing Network om Trainers) certifierad MI tränare. Dessutom har jag utbildning i systemisk teori och i kreativa metoder. Jag har mångårig erfarenhet av behandlingsarbete inom såväl öppen- som slutenvård, missbruksvård, primärvård, barn- och ungdomspsykiatri samt elevhälsoarbete. ​ Jag handleder sedan 2009 olika grupper som arbetar med psykosocial behandling samt med myndighetsutövning inom socialtjänst, inom hälso och sjukvård samt inom utbildningssektorn. Utöver handledningsuppdrag utbildar jag i MI och arbetar kliniskt med samtalsstöd och behandling. ​ Önskar handleda: Personal inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, vård och behandling, missbruksvård, öppen och sluten vård samt elevhälsa. Handledning i grupp eller enskilt. ​ Hemsida: www.mikur.se E-post: marianne@mikur.se Telefon: 070 940 34 72 Lindholm, Magnus Fil. mag. psykologi, leg. psykoterapeut och beteendevetare Jag har tidigare arbetat som specialpedagog och behandlare på HVB-hem. Sedan 2005 arbetar jag i egen regi och har egen psykoterapimottagning samt har ramavtal gällande familjebehandling och handledning i ett flertal kommuner. Jag har också handlett på handledarutbildningen på Ersta-Sköndals Högskola. Inom pedagogiken har jag en längre specialpedagogisk utbildning. ​ Önskar handleda: Personalgrupper, individer och chefer inom socialtjänsten, psykosocialt behandlingsarbete, pedagogisk verksamhet, socialpsykiatri och familjehem. Jag handleder i Stockholm och på Gotland. ​ Hemsida: www.magnuslindholm.se E-post: magnuslindholm.se@gmail.com Telefon: 070 260 16 34 Malmberg, Eva Psykolog, leg. psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi Önskar handleda: Psykosocialt behandlingsarbete, familjehemsvård och psykoterapier. ​ Hemsida: www.psykologcentrum.nu E-post: eva.malmberg@glocalnet.net Telefon: 040 30 28 08, 070 535 91 02 Persson, Åse Socionom, fil. mag. i socialt arbete, leg. psykoterapeut Önskar handleda: Socialtjänst, individ- och familjeomsorg, äldreomsorg, kommunal psykiatri, institutioner inom socialtjänsten. ​ Utgår från Åhus. E-post: ase_persson@telia.com Telefon: 044 24 86 27 (b), 044 24 06 86 Ribbing, Maria Socionom Mångårig erfarenhet inom individ-och familjeomsorg. Utbildad inom handledning för psykosocialt arbete. ​ Önskar handleda: G rupper och enskilda inom socialtjänsten. Önskar handleda i södra och östra Sverige. Utgår från Linköping. E-post: maria.ribbing@gmail.com Telefon: 073 614 26 86 Sörsjö, Anna-Karin Aukt. socionom, leg. hälso-och sjukvårdskurator, steg 1 i psykodynamisk psykoterapi Mångårig erfarenhet av att arbeta med barn och familjer; inom somatisk sjukvård, spädbarnsverksamhet samt inom Barn- och ungdomspsykiatrin. Även arbetat med utredningsuppdrag inom kommun och privat hvb-verksamhet. Arbetar numera heltid i eget företag sedan 2014 där jag specialiserat mig på utredning/ behandling av barn och familjesystem med samspel och anknytning i fokus. Har flera kompletterande utbildningar inom t.ex. spädbarnspsykologi, intervju. Enligt IAS och Nya Kälvesten där jag även är analysperson. Jag tror på relationen som metoden. I handledningen hittar vi en gemensam väg som känns stödjande, medvetandegörande, inspirerande och vägledande. ​ Önskar handleda: Enskilda, grupper samt chefer som arbetar inom människovårdande yrken, psykosociala arbetsområden som socialtjänst, hälso- och sjukvård, förskola och skola, hvb-verksamheter samt familjehem. ​ Hemsida: www.familjebyran.net E-post: familjebyran@bahnhof.se Telefon: 073 779 46 05 Vebster, Tanja Fil. kand. i socialt arbete, steg 1 PDT och KBT, familjeterapeut FFT terapi, MBSR instruktör, ICF coach, pågående utbildning till leg. psykoterapeut Lång erfarenhet av handledning till socialtjänsten, öppenvården, handläggare samt familjehem. Inriktning på handledning utifrån teoretisk grund samt hur handledning bedrivs bestäms i samförstånd med den tilltänkta gruppen. Gäller både ärende- och processhandledning. ​ Önskar handleda: Öppenvårdspersonal inom socialtjänsten, familjehemsenheter, myndighetsavdelningar på barn och familj, handläggare och chefer, HVB-barn och unga samt familjehem och LSS enheter. ​ Tar uppdrag i Södra Sverige, Skåne-Kronoberg-Halland-Blekinge-Kalmar men även i Stockholm. ​ Utgår från Åhus i Skåne. Hemsida: www.familjehem-bemanning.se E-post: tanja@familjehem-bemanning.se Telefon: 070 667 59 94 Ågerstrand, Rakel Beteendevetare, organisationskonsult, fil. kand. i socialpsykologi, psykoterapeut Arbetar i eget företag Bildaren. Handledarutbildning Linnéuniversitetet, fil kand i socialpsykologi, grundläggande psykoterapeutexamen, organisationsutbildning, utbildar och kartlägger psykosocial arbetsmiljö. Arbetar med individ-grupp-ledarskapsutveckling, stöd, rådgivning i t ex förändringsprocesser-stress-konflikt-kris-hantering, medling. ​ Har genom åren utarbetat en tydlig handledningsstruktur, även digitalt, som upplevs positivt av deltagarna. Arbetar ”eklektiskt” vilket betyder en förening av olika tankesätt, metoder från olika inriktningar som kombineras med ett salutogent /lösningsfokuserat förhållningssätt, psykodynamiska, kognitiva inriktningar, samt positiv psykologi. Även coachning, mental träning, mindfulness på arbetsplatsen. Använder kreativa processinriktade reflekterande metoder. I mina tidigare uppdrag har jag bl a arbetat och utbildat olika personalgrupper, enskilda medarbetare och chefer, i kommuner, regioner, myndigheter och verk /statliga institutioner, samt ett antal större företag inom den privata sektorn. ​ Önskar handleda: Medarbetare- och ledningsgrupper inom både offentlig och privat sektor. Inom socialt arbete och service, hälso- sjukvård, skola och omsorg m fl. ​ E-post: rakel@bildaren.se Telefon: 070 580 35 43 Amilon, Anna Aukt. socionom Certifierad metodhandledare i Attachment & Biobehavioral Catch-up. Vidareutbildning inom arbetsrätt, personal och organisation samt Steg 1 i familjeterapi. Har lång yrkeserfarenhet inom det psykosociala området; behandlingsarbete, familjehemsvård, socialsekreterare samt olika ledande befattningar inom privat och kommunal verksamhet. ​ Önskar handleda: Personal inom kommunal, statlig och privat verksamhet. Erbjuder individuell handledning, grupphandledning och chefshandledning. Handleder familjehemsgrupper. Har hela Sverige som arbetsområde. Hemsida: www.annaamilon.se E-post: a@annaamilon.se Telefon: 076 322 11 65 Bergland, Torbjörn Socionom Arbetar som samtalsterapeut, projektledare och verksamhetsledare. Har lång yrkeserfarenhet inom det psykosociala området; familjearbete, missbruksbehandling, socialsekreterare. ​ Önskar handleda: Personal inom socialtjänst, vård och omsorg, personlig assistans, förskola, skola, HVB-hem, familjehem samt personal- och chefsgrupper. ​ Hemsida: www.samtalaprinsgarden.se E-post: torbjorn@samtalaprinsgarden.se Telefon: 073 358 02 63 Bolcher, Jeanette Socionom, leg. psykoterapeut Jag har arbetat många år med psykosocialt behandlingsarbete i kommunal regi. Min handledning fokuserar på att förstå medvetna och omedvetna processer, till att undersöka relationen mellan den handledde och klienten och mellan oss som ingår i handledningsgruppen. Handledningens övergripande syfte är att lyfta fram gruppens kunskaper och metoder samt att stödja den handleddes härbärgerande och copande förmåga. Gestaltande metoder används för att nå bortom orden och för att skapa sammanhang och mening. ​ Önskar handleda: Personal inom kommunal och privat verksamhet, socialtjänst, familjehemsverksamhet, vård och omsorg, skola mm. Erbjuder individuell handledning och grupphandledning. Jag tar gärna uppdrag inom socialtjänstens verksamhetsområde eller inom verksamheter som arbetar på uppdrag av socialtjänsten. Tar uppdrag i Västra Götaland, Halland och Norra Skåne. ​ Utgår från Göteborg. ​ E-post: bolcherhandledning@gmail.com Telefon: 072 351 30 55 Ekdahl, Maria Socionom, steg 1 systemisk /familjeterapi Jag är utbildad socionom sedan mer än 20 år tillbaka och har arbetet med barn, ungdomar och familjer i hela mitt yrkesverksamma liv. Mångårig erfarenhet från myndighetsutövning inom barn-och ungas socialtjänst och familjehemsplacering. Arbetat som kurator inom barn- och unga psykiska hälsa samt grundskola. ​ Önskar handleda: Personalgrupper inom det psykosociala området som socialtjänst, vård- och omsorg, Lss, förskola, skola, behandlingshem, familjehem. Önskar handleda i Skåne, Blekinge. ​ Utgår från Sölvesborg. Hemsida: www.handleda.se E-post: maria.ekdahl@handleda.se Telefon: 070 888 34 62 Fager, Emma Socionom, leg. psykoterapeut Mångårig erfarenhet av utredningsarbete inom socialtjänst. Arbetar fortfarande med fördjupade utredningar på uppdragsbasis där fokus är relationerna i familjen med ett anknytnings- och traumafokus, ett teoretiskt område som jag även utbildar personal inom socialtjänsten, skola/förskola/familjehem i. Arbetat som handledare under många år, främst med arbetsgrupper och individer inom socialtjänsten. Nyligen examinerad leg psykoterapeut och bedriver även psykoterapi. Handledningen är den delen som har mest fokus i mitt arbete. Erbjuder handledning på plats och digitalt. ​ Önskar handleda: Personalgrupper och individer som arbetar med psykosocialt arbete; socialtjänst, skola/förskola, behandlingshem och andra privata och offentliga verksamheter. Direkthandledning till familjehem, enskilt eller i grupp. ​ Hemsida: www.emmafager.se E-post: info@emmafager.se Telefon: 073 022 10 88 Gassne, Jan ​ Socionom, fil. dr. i socialt arbete Önskar handleda: Social services, healthcare, school, etc. ​ Hemsida: www.salutogenes.com E-post: jan.gassne@gmail.com Telefon: 070 538 85 61 Hallberg, Lisa Socionom, PDT-terapeut Jag har 20 års erfarenhet inom socialt arbete, som föreståndare och behandlare på HVB-hem. Jag har bland annat arbetat som kurator och varit enhetschef och samordnare inom elevhälsa. Jag har instruktörsutbildning i Mindfulness, MBSR. ​ Önskar handleda: Enskild eller grupphandledning, kommunal, privat, skola, HVB-hem, omsorgsarbete, hälso- och sjukvård. Välkommen att höra av dig! ​ Hemsida: www.lhhandledning.se E-post: lhhandledning@hotmail.com Telefon: 070 982 20 41 Hellberg, Christer Socionom Jag har lång yrkeserfarenhet inom det psykosociala området. Mångårig chefserfarenhet inom kommunal socialtjänst, statlig och privata verksamhet. Erfarenhet från individ och familjeomsorgens alla verksamheter som behandlare och handläggare. Handledarutbildad vid Ersta Sköndal högskola och Risling & Partners i Stockholm. ​ Önskar handleda: Personalgrupper, chefer eller enskilda som arbetar inom det psykosociala arbetsområdet, exempelvis socialtjänst, vård- och omsorg, hälso- och sjukvård, skola och förskola, behandlingshem och familjehem. Hemsida: www.christerhellberg.se E-post: hellberg.christer@telia.com Telefon: 070 512 72 71 Khan, Saera Aukt. socionom, teolog Mångårig erfarenhet av arbete inom socialtjänstens individ- och familjeomsorg, med uppdrag som socialsekreterare, inom social jour och som arbetsledare/chef. Auktoriserad socionom med masterexamen i socialt arbete, samt examen i teologi med inriktning religionspsykologi, religionssociologi och migrationsvetenskap. Mångårig erfarenhet av utbildning av socialsekreterare, som regional utbildare och kvalitetsutvecklare inom barn- och unga området. Utbildningar har omfattat; BBiC (Barns Behov i Centrum), analys och bedömning i utredningsarbetet, handläggning och dokumentation, lagstiftning etc. Erfarenhet av handledning med ledningsgrupper. ​ Önskar handleda: Personal- och ledningsgrupper, samt individuell handledning, inom det psykosociala arbetsområdet. ​ Hemsida: www.saerakhan.se E-post: info@saerakhan.se Telefon: 070 229 40 95 Lindberg, Cecilia Socionom Har erfarenhet som handledare, föreståndare på behandlingshem och verksamhetsansvarig inom skolan. Har arbetat med socialt arbete sedan 1989 bl a som chef inom vård och omsorg, kurator på sjukhus och ungdomsmottagning, som social rådgivare och samtalsterapeut. Utbildad inom arbetsmiljö- och orga-nisationslära vid Lunds tekniska högskola. ​ Önskar handleda: Inom alla branscher, organisationer, föreningar i privat och offentlig regi som möter människor, både grupp- och individuell handledning samt chefshandledning. Har hela Sverige som arbetsområde. ​ E-post: ceclindberg@hotmail.com Telefon: 070 847 83 77 Lundgren Dellgran, Maria Socionom, terapeut, processledare Har över 30 års erfarenhet av arbete inom olika områden av socialt arbete och även inom ledarskap. Handleder inom såväl myndighetsutövning som behandling och förebyggande arbete. Använder kreativa metoder, reflekterande processer och processinriktade metoder. Specialområden ungdomsarbete, ledarskap, nätverksperspektiv och konflikthantering. Gruppdeltagarnas egna kunskaper är bas för min handledning där jag faciliterar de goda samtalen som ger nya perspektiv och utvecklar deltagarna i sina yrkesroller. ​ Önskar handleda: Önskar handleda alla områden inom psykosocialt arbete, funktionsstöd samt utbildning och elevhälsa. Även ledarskap, projekt samt inom den ideella sektorn är fält som jag handleder inom. Arbetar också med processledning och konflikthantering. Tar uppdrag i Västra Götalandsregionen samt Halland och Skåne. ​ E-post: mariakurator@hotmail.com Telefon: 073 983 25 66 Magnusson, Therese Aukt. socionom, magister i socialt arbete, PDT-terapeut, KBT-terapeut Långvarig yrkeserfarenhet i socialt arbete. Inom IFO verksamhet samt projektledare och IFO chef. Socialkonsulent inom Länsstyrelsen ,LSS LVU, SOL. Chef inom habiliterande verksamhet samt chef i kommunalförbund. Universitetsadjunkt inom socionomprogrammet. Har också utbildning inom arbetsrätt, ledarskap och organisation, pedagogik samt grund i familjeterapi. MI orienteringsutbildning i KBT, grundutbildning i familjeterapi samt instruktör i mindfulness. ​ Önskar handleda: Personal som efterfrågar psykosocial handledning (process och ärende), chefshandledning. Ger handledning både enskilt och i grupp. ​ Hemsida: www.tmhandledning.se E-post: therese_hbg@hotmail.com Telefon: 0455 829 75 (b), 073 819 94 39 Polland, Christina Socionom, magister i socialt arbete Arbetar som chefskurator. Tidigare erfarenhet av familjerätt, LSS och kuratorsarbete inom somatik, psykiatri och primärvård. Har förjdupad kunskap om våld i nära relationer. ​ Önskar handleda: Yrkesverksamma inom vård och omsorg (landsting, kommuner). ​ Hemsida: www.art-vision.se E-post: christinapolland@gmail.com Telefon: 036 16 55 36 (b), 036 32 32 63 (a), 076 770 73 70 Stihl, Malin Beteendevetare, fil kand sociologi, Steg 1 PDT Jag har över 20 års erfarenhet av socialt arbete, både som behandlare och inom ledarskap. Sedan 2014 är jag handledare för grupper inom socialtjänst, såväl inom behandling och ledarskap som inom myndighetsutövning. Jag är utbildad i och har utbildat i Connect, en anknytningsbaserad metod. Utöver min roll som handledare är jag utbildare och metodgarant för MI (motiverande samtal) i Humana individ och familj där jag har min tjänst. Jag är medlem i det internationella nätverket MINT (Motivational Interviewing Network of Trainers) för utbildare i MI. Specialområden är ungdomsarbete och missbruk. Som handledare uppskattar jag att använda mig av gruppens egen kunskap och erfarenhet för att hjälpa dem att växa i sina yrkesroller. ​ Önskar handleda: Enskild eller grupphandledning, ledarskap, personal inom socialtjänst och socialt arbete inom vård och omsorg, behandlingshem och assistansarbete. Välkommen att höra av dig! ​ Utgår från Hässleholm /Kristianstad. Hemsida: www.malinstihl.com E-post: malin.stihl@humana.se Telefon: 073 367 09 56 Tillberg, Eva Leg. psykoterapeut, lärarutbildning i psykoterapi Psykoterapeutexamen (Ericastiftelsen, 2010). Handledar- och lärarutbildning i psykoterapi (Ericastiftelsen, 2015). Uppdrag inom landsting, kommun och privat verksamhet. Utbildningsuppdrag inom universitet och högskola. GPU/dans- och rörelseterapi /konstnärlig terapi. ​ Önskar handleda: Psykoterapihandledning. Utbildningshandledning på grund- och avancerad nivå. Verksamhet inriktad på barn och unga (privat, region, kommun). ​ Mottagning: Engelbrektsgatan 35B, Stockholm E-post: eva.tillberg@icloud.com Telefon: 073 541 90 82 Winter, Sara Socionom Jag arbetar som familjebehandlare och driver sedan 2016 Familjefokus, en verksamhet som arbetar med relationer och föräldraskap. Vi tar emot privatpersoner och får uppdrag från socialtjänst samt föreläser på förskolor och skolor. Jag har tidigare arbetat inom socialtjänsten med både behandling och utredning. ​ Önskar handleda: Personalgrupper inom det psykosociala arbetsområdet, exempelvis personal inom förskola, skola, vård- och omsorg, hälso- och sjukvård, HVB, behandlingshem och familjehem. Handledningsuppdrag tar jag i Skåne-Blekinge. Varmt välkomna att kontakta mig! ​ Utgår från Sjöbo. Hemsida: www.familjefokus.nu E-post: sara.winter@familjefokus.nu Telefon: 073 372 09 39

 • Mentorskap | Handledarföreningen

  Mentorskap Svensk Handledarförening i psykosocialt arbete erbjuder mentorskap Erbjudandet om mentor riktar sig till dig som är ny i rollen som handledare. Målsättningen är att utbyta och bevara de erfarenheter, kunskaper samt kompetenser som finns inom handledarrollen. Men också i att bistå i ett utvidgat kontaktnät och ge större säkerhet hos individen. Adept Som adept kan du genom samtal med och vägledning av mentorn utvecklas i handledarrollen. Du ansvarar själv för din egen personliga utveckling och kan finna stöd i återkoppling från mentorn. Mentor Även mentorn utvecklas genom dialog och möten med adepten. Du kan verka som samtalspartner eller som kontaktbyggare och informatör. Som mentor är du samtalspartner till en person som gett uttryck för att vilja utvecklas professionellt. Du ska fungera som en rådgivare eller diskussionspartner, som mentor är du varken handledare eller terapeut. Det är skillnad på mentorskap och superhandledning. Till skillnad från handledning är detta mer coaching utifrån rollen men också om hur man deltar i upphandlingar, utvecklar sitt företag, tar betalt, skriver kontrakt, hur man får uppdrag, etc. ”En mentor är en person som hjälper en annan människa att lära sig någonting som hon/han annars skulle ha lärt sig mindre bra, långsammare eller inte alls” (Bell 1997) ”En adept är en person, som vill lära och utbilda sig själv, personligt och professionellt, genom samtal och samarbete med en annan människa – mentorn – som stundtals har mer omfattande erfarenhet än vad adepten har." "…en medveten kombination av två personer, där den ene har mer erfarenhet och kompetens än den andre och där målet är att den mindre erfarne personen får lära och utvecklas i enighet med sina egna behov” (Sandberg 2007). Ramar Samtalen är fria och det är upp till dig och din adept att tillsammans komma fram till hur ni vill lägga upp träffarna och hur ofta ni vill ha kontakt. Rekommendationen är att ha kontakt ca en gång per månad och att man kanske träffas två gånger under året. Om det inte går att får till, kan man använda Skype. Det är också någon i styrelsens som kommer följa upp och matcha individerna med varandra. Viktigt är att ingen konkurrens råder mellan parterna. ​ Övrigt Mentorskapet löper under en period av ett år. Vid första kontakten bestämmer ni en inriktning för mentorskapet. Ni bestämmer även hur ofta ni vill ha kontakt och i vilken form. Om någon part vill så har ni alltid rätt att avbryta kontakten. Låter det här intressant? Kontakta någon i styrelsen.

bottom of page