top of page

Sökresultat

22 objekt hittat för ""

 • Stadgar och etiska riktlinjer | Handledarföreningen

  Stadgar §1 Föreningens namn är Svensk Handledarförening i psykosocialt arbete . §2 Målsättning: Handledarföreningen i psykosocialt arbete har till uppgift att främja utveckling inom området handledning i psykosocialt arbete. I sådant syfte skall föreningen: Främja och bidra till teori och metodutveckling samt forskning inom området. Anordna olika former av fortbildning för medlemmarna såsom föreläsningar, teori /metod, seminarier, workshops etc. Förmedla handledningsuppdrag till /mellan medlemmarna. Skapa förutsättningar för stöd- och erfarenhetsutbyte mellan föreningens medlemmar. Bistå intresserade förvaltningar och organisationer med information inom verksamhetsområdet. Fungera som remissorgan och sakkunniga i frågor som berör verksamhetsområdet. §3 Medlemskap: Medlem i Svensk handledarförening är personer som är beredda att arbeta för föreningens målsättning. För medlemskap krävs dessutom: Socionomexamen eller annan akademisk examen som prövas likvärdig. Genomgången sammanhållen handledarutbildning i psykosocialt arbete på universitet eller högskola om lägst 30 högskolepoäng. Annan handledarutbildning kan godkännas efter prövning, om nivå, omfattning och inriktning bedöms likvärdig. Egen erfarenhet av handledning 50 timmar samt genomgången metahandledning om lägst 50 timmar. (Metahandledning inom handledarutildning kan tillgodoräknas.) Genomgången egenterapi individuellt eller i grupp hos leg psykoterapeut är önskvärd. Fortlöpande intresse för handledningsverksamhet. Erläggande av fastställd medlemsavgift. Medlemskap beviljas av styrelsen och rapporteras på medlemsmöte. §4 Högsta beslutande organ är föreningsmöte. Föreningsmöte är beslutsmässigt då det är stadgeenligt utlyst. Samtliga frågor beslutas med enkel majoritet. Vid föreningsmöte utses sekreterare och justeringsperson. §5 Föreningsmöte utlyses av styrelsen. Årsmöte genomföres vid lämplig tidpunkt under kalenderåret (tillika verksamhetsåret) som avgörs av styrelsen. Medlemmar kallas till årsmöte minst två månader före fastställt datum. §6 Årsmötet utser styrelse bestående av minst fem ordinarie ledamöter och två suppleanter. Samtliga ledamöter och suppleanter utses för en mandatperiod på två år. Ordförande och kassör utses av årsmötet och väljs om möjligt vid olika årsmöten. Tre ordinarie ledamöter och en suppleant utses vid ett årsmöte och två ordinarie ledamöter och en suppleant utses vid årsmötet nästkommande år. Styrelsemöten är öppna för medlemmarna. Styrelsens uppgifter är att företräda föreningen och fatta nödvändiga beslut mellan föreningsmöten. Styrelsen är beslutsmässig då samtliga styrelsemedlemmar är kallade och minst tre är närvarande. Ordinarie ledamöter ersätts av suppleanter vid frånvaro. Styrelsen ansvarar för föreningens verksamhet inför föreningsmöte. Den utsänder kallelse och förslag till dagordning till föreningsmöten. Den för protokoll vid styrelsemöten. Dessa ska finnas tillgängliga för medlemmarna. Ordförande och kassör tecknar var för sig föreningens namn. §7 Vid årsmöte skall, förutom att styrelse utses, följande ärenden behandlas: Framläggande och godkännande av verksamhets- och revisionsberättelse. Beviljande av den avgående styrelsens ansvarsfrihet. Val av revisor och en revisorssuppleant. Fastställande av medlemsavgift för nästkommande år. Styrelsens budget för verksamhetsåret. §8 Föreningens medlemmar äger rätt att inkomma med motioner till årsmötet. Dessa skall vara styrelsen tillhanda senast en månad före årsmötet. ​ §9 För ändring av stadgar krävs två beslut av två ordinarie föreningsmöten i följd. §10 Föreningens verksamhet planläggs av årsmötet. §11 ​ Föreningens upphörande beslutas av två ordinarie föreningsmöten i följd. Föreningens tillgångar tillfaller därvid förening med likartat syfte eller som bedriver socialt arbete enligt beslut på sista föreningsmöte. Etiska riktlinjer Vår broschyr om etiska riktlinjer för handledare: Etiska riktlinjer för handledare

 • Mellan-Sverige | Handledarföreningen

  Handledare i mellan-Sverige Andersson, Gunilla Socionom, steg 1 KBT, licensicerad coach ACC & PCCnivå Arbetar i eget företag, GAkonsulting med handledning, utbildning, teamutveckling & arbetsmiljöutredningar. Socionom sedan – 85 och har b la arbetat som beteendevetare på Previa med individ, grupp och ledarskap. Bor i Nyköping. ​ Önskar handleda: Personalgrupper, chefer och enskilda i Sörmland, Stockholm och Östergötland. ​ Hemsida: www.gakonsulting.se Telefon: 070 970 42 41 E-post: gunilla@gakonsulting.se Anteskog, Lii Aukt. socionom, fil. mag. i socialt arbete Önskar handleda: Alla typer av personal- och chefsgrupper ​ Hemsida: www.anteskogkonsult.se Telefon: 070 576 94 56 E-post: lii@anteskogkonsult.se Brolin Andersson, Eva Specialpedagog Jag är egen företagare och handleder inom förskola/skola, yrkesgrupper med inriktning mot barn och ungdom samt yrkesgrupper som möter människor i mer eller mindre utsatta situationer. Arbetar även som specialpedagogkonsult där jag genomför kortare eller längre uppdrag. Utbildning: Psykosocial handledning och konsultation-Institutet för handledning och konsultation-uppdragsutbildning, Uppsala universitet, examinerad specialpedagog, ICF diplomerad coach, ACT-Acceptance and Commitment Therapy, TMO-traumabaserad omsorg, ICDP-vägledande samspel. Utöver detta så är jag mån om att uppdatera mig genom att läsa forskning, litteratur se föreläsningar mm. Önskar handleda: Förskola/skola, alla yrkesgrupper med inriktning barn och ungdom inom privat och offentlig verksamhet. Yrkesgrupper som möter människor i mer eller mindre utsatta situationer. ​ Hemsida: www.hoseba.se Telefon: 070 686 23 38 E-post: info@hoseba.se Ernvik, Ulrika Aukt. socionom, leg. sykoterapeut, handledare med systemteoretisk inriktning Jag har arbetat som myndighetsutövare och familjebehandlare inom socialtjänsten, familjeterapeut på ett internationellt terapicenter i Asien, och familjeterapeut inom primärvården. Är författare till bland annat ”Familjeterapi – en utforskande och samskapande lek som förvandlar relationer” och ”Ekopsykoterapi – psykoterapi i och med naturen för vuxna och barn”, och är en van och uppskattad föreläsare. Jag har också utvecklat en traumabearbetningsmodell – Trygghetsberättelser – som föräldrar och andra vuxna kan använda för att hjälpa barn att processa trauman. I handledningen väver jag in interpersonell neurobiologi, kulturförståelse och kreativa övningar. Önskar handleda: Alla som arbetar med familjer och barn inom socialtjänst, familjerådgivning, skola, familjehemsvård, BUP, barnhabilitering, barnmedicin, primärvård, biståndsorganisationer och frivilligorganisationer. Jag leder också grupper genom konflikter. Jag erbjuder handledning hos mig, hos er eller över videolänk. ​ Hemsida: www.familjegladje.se E-post: ulrika.ernvik@gmail.com Hoppe, Micaela Familjerättssocionom, medlare Har eget företag med konsultuppdrag och kurser inom kommunal familjerätt samt handledning av grupper. Erbjuder ett brett spektrum av handledning, från specifik ärendehandledning inom familjerätt till psykosocial handledning med gestaltande, visuella och kreativa metoder för utveckling av den enskilde och gruppen. Arbetar över hela mellan-Sverige. Önskar handleda: Familjerättssekreterare, socialsekreterare och arbetsledare. Enskilda och arbetsgrupper. ​ Hemsida: www.mhoppe.se Telefon: 070 692 29 20 E-post: micaela@mhoppe.se Jansson, Elisabeth Socionom Driver eget företag. Har gått handledarutbildning på Ersta Sköndal Högskola. Har över 20 års erfarenhet av grupputveckling, ledarskapsutveckling, handledning och personlig utveckling. Utgår ifrån ett systemiskt förhållningssätt och använder både samtal och kreativa övningar i handledningen. Erbjuder också handledning enligt Riddarfjärdsmodellen. Är UGL handledare. Önskar handleda: Arbetsgrupper inom offentlig och privat verksamhet t ex socialtjänst, LSS, missbruk eller annan verksamhet samt chefshandledning enskilt eller i grupp. ​ Hemsida: www.karrteam.com Telefon: 070 305 66 14 E-post: elisabeth@karrteam.com Larsson, Marie Aukt. socionom och fil. mag. i socialt arbete Arbetar som kurator på deltid. Har mångårig erfarenhet av arbete som socialsekreterare, familjehems-sekreterare och behandlingsassistent på utredningshem för barn och föräldrar. Utbildad i samarbetssamtal. Önskar handleda: Familjehemsvård, behandlingshem, socialtjänst samt chefs-handledning. ​ Hemsida: www.lmuh.se Telefon: 070 634 45 13 E-post: marie@lmuh.se Lennéer, Petra Socionom, leg. psykoterapeut, leg. hälso- och sjukvårdskurator, certifierad Marte Meo terapeut. Arbetar i privat regi med handledning inom det psykosociala området samt med psykoterapi till enskilda, par och familjer. Arbetar även deltid på en barn- och ungdomspsykiatrisk öppenvårdsmottagning. Jag har större delen av mitt yrkesverksamma liv arbetat med samtal inom hälso- och sjukvården. Där jag har erfarenhet av att samtala med barn, ungdomar, föräldrar, vuxna, par och familjer med varierande grader av psykisk ohälsa. Jag har också erfarenhet av arbete i myndighetssamverkan mot våld i nära relationer, där jag bland annat har mött våldsutsatta barn, ungdomar och vuxna i enskilda samtal och i grupp. Som handledare har jag ett integrativt förhållningssätt där min teoretiska grund är systemteoretisk- och relationsinriktad. ​ Önskar handleda: Personal inom det psykosociala området som socialtjänst, hälso- och sjukvård, skola, behandlingshem och familjehem. Ger både grupp- och individuell handledning. ​ Hemsida: www.petralenneer.se Telefon: 070 60 14 888 E-post: petralenneer@gmail.com Olofsson, Lena KBT terapeut, vårdlärareutbildning, magisterexamen social omsorg Arbetar som socialsekreterare med nyanlända i Karlstads kommun och som egen företagare med handledning. Har lång erfarenhet av att arbeta inom olika områden inom socialtjänsten bland annat med missbruk, socialpsykiatri, vård och omsorg. För mer information se min hemsida. ​ Önskar handleda: Personalgrupper och chefer inom kommuner och privata företag. Både individuellt och i grupp inom socialtjänsten, vård och omsorg, LSS samt HV-verksamheter. ​ Hemsida: www.lenaolofshandledning.com Telefon: 070 256 23 76 E-post: lena@jvo.se Persson, Zanna P Socionom, leg. psykoterapeut KBT, certifierad schematerapeut Legitimerad psykoterapeut med examen från Svenska Institutet för Kognitiv psykoterapi (CBTI), Stockholm. Auktoriserad i kognitiv beteendeterapi, KBT, Svenska Föreningen för Kognitiva och Beteendeinriktade Terapier (sfKBT). Lång erfarenhet – drygt 25 år – av behandlingsarbete med enskilda individer, familjer, barn och ungdomar. Mångårigt arbete inom socialtjänst, gymnasieskola och specialistpsykiatrin för barn och ungdom. Handledare i psykosocialt arbete, Göteborgs universitet 45 hp, 2011. Socionom, Örebro universitet, 1993. ​ Önskar handleda: Handledning i psykosocialt arbete inom kommun och landsting såsom ex socialtjänst, skola, vård och omsorg, socialpsykiatri, familjehem, HVB-hem samt även inom privat psykosocial verksamhet. Ärende-, metod- och processhandledning erbjuds i grupp eller enskilt. ​ Hemsida: www.zannappersson.se Telefon: 070 413 64 19 E-post: kbt@zannappersson.se Stetsko, Maria Aukt. socionom, fil. mag., leg. psykoterapeut Önskar handleda: Personal med psykosocialt arbete, socialtjänst – inriktning barn/unga/familjer, familjerätt, förskola/skola, familjehemsvård. Ger både individuell- och grupphandledning. ​ Hemsida: www.stetskokonsult.se Telefon: 073 093 97 98 E-post: maria@stetskokonsult.se Söderlund, Lena Pedagog, leg. psykoterapeut, organisationskonsult Leg. psykoterapeut PSD. Ett flertal olika psykoterapiutbildningar i KBT, Ta, symboldramaterapi. Handledarutbildning, organisationskonsultutbildning. Började handleda 1992. Har varit yrkesverksam som pedagog, behandlingsarbete dubbeldiagnoser missbruk/psykiatri. Egen chefs erfarenhet. Min verksamhet vilar på flera ben, handledning, psykoterapi. Inom organisationer utför jag utbildningar, konflikthantering och arbetsmiljöutredningar. Är verksam pedagog inom elev o lärarassistent och behandlingsassistent utbildningar. ​ Önskar handleda: Behandlingshem inom missbruk och psykiatri. Socialpsykiatri. Elevvårdsteam och kuratorer. Chefer. Onkologi och palliativ vård. ​ Utgår från Torshälla. (Hemsida under utveckling.) Telefon: 073 380 61 51 E-post: kreativutveckling@telia.com Thörn, Carina Aukt. socionom, fil. mag. i socialt arbete Har under tolv år arbetat inom socialtjänsten som ungdomssekreterare och gruppledare för individ- och familjeomsorgen. Arbetar sedan 2002 som universitetsadjunkt på socionomprogrammet vid Mittuniversitetet. ​ Önskar handleda: Arbetsgrupper inom individ- och familjeomsorg, elevhälsans kuratorer, kriminalvården, kommunal integrationsarbete med ensamkommande, Migrationsverket samt behandlingshem (SIS, privata och kommunala). ​ Utgår från Östersund. Telefon: 063 869 51 (b), 010 142 89 27 (a) E-post: carina.thorn@miun.se Wendel, Caroline Aukt. socionom Jag har sedan 1993 då jag blev färdig socionom arbetat med barn, ungdomar och familjer på olika sätt. Som ledare i organisationer har jag utöver arbetet med barn och ungdomar också haft glädjen att utveckla och expandera verksamheter, men också sorgen att permittera och av andra anledningar än arbetsbrist avsluta anställningar. Som person är jag färgad av Programmet Vägledande samspel ICDP som jag arbetat med sedan 2007. Det betyder att jag är intresserad av anknytning, teorier om lärande men också av inkludering- och samspelets betydelse för en persons demokratiska utveckling. Utöver det gillar jag också juridikens betydelse för det sociala arbetet samt den spännande utveckling som pågår inom bland annat föräldraskap och inkludering i samhället för exempelvis föräldrar födda i annan kultur än den svenska. Har arbetat som handledare sedan 2015. ​ Önskar handleda: Chefer, enskilda och arbetsgrupper inom privat- och offentlig verksamhet, exempelvis socialtjänst, kuratorer, hvb-hem, jour- och familjehemsvård. ​ Hemsida: www.reflection.se E-post: caroline@reflection.se Ågerstrand, Rakel Beteendevetare, organisationskonsult, fil. kand. i socialpsykologi, psykoterapeut Arbetar i eget företag Bildaren. Handledarutbildning Linnéuniversitetet, fil kand i socialpsykologi, grundläggande psykoterapeutexamen, organisationsutbildning, utbildar och kartlägger psykosocial arbetsmiljö. Arbetar med individ-grupp-ledarskapsutveckling, stöd, rådgivning i t ex förändringsprocesser-stress-konflikt-kris-hantering, medling. Har genom åren utarbetat en tydlig handledningsstruktur, även digitalt, som upplevs positivt av deltagarna. Arbetar ”eklektiskt” vilket betyder en förening av olika tankesätt, metoder från olika inriktningar som kombineras med ett salutogent /lösningsfokuserat förhållningssätt, psykodynamiska, kognitiva inriktningar, samt positiv psykologi. Även coachning, mental träning, mindfulness på arbetsplatsen. Använder kreativa processinriktade reflekterande metoder. I mina tidigare uppdrag har jag bl a arbetat och utbildat olika personalgrupper, enskilda medarbetare och chefer, i kommuner, regioner, myndigheter och verk /statliga institutioner, samt ett antal större företag inom den privata sektorn. ​ Önskar handleda: Medarbetare- och ledningsgrupper inom både offentlig och privat sektor. Inom socialt arbete och service, hälso- sjukvård, skola och omsorg m fl. ​ Telefon: 070 580 35 43 E-post: rakel@bildaren.se Anelod, Cecilia Fil mag i pedagogik, grundutbildad psykoterapeut, organisationskonsult Jag har handlett, utbildat och utvecklat individer, grupper, arbetslag, ledningsgrupper och organisationer inom offentlig och privat förvaltning sedan 1998. Med inriktning på metod-, ärende- och/eller processhandledning. Utifrån min kompetens kan handledningen ha inslag av Systemisk, KBT, Schematerapi, Dynamisk, Imago, Lösningsfokuserat, Signs of saftey, neurobiologi, MI samt förändring, kris och konflikt. I handledningen använder jag mig av olika processmetoder, modeller och gestaltande visuella metoder. I handledningen utgår jag ifrån vad som är användbart för individen eller gruppen. Tillsammans kan vi arbeta på olika nivåer; konkret, agerande, tankar, känslor, förståelse, samt utifrån en etisk aspekt. ​ Önskar handleda: Grupphandledning, individuell handledning och chefshandledning. Jag kan handleda både på plats och digitalt. ​ Hemsida: www.anelod.se Telefon:070 558 75 98 E-post: cecilia@anelod.se Bjarme, Eva Socionom, samtalsterapeut, familjerådgivare (kyrkan) Önskar handleda: Personal med psykosocialt arbete i kommun, landsting, kyrka och annan verksamhet samt handledning med chefer och ledningsgrupper ​ Utgår från Borås. Telefon: 070 647 28 77, 033 616 10 00 Einar, Annette Specialpedagog Arbetar som skolkurator. Har kognitiv terapi steg 1 samt utbildning i bildterapi. Önskar handleda: Personal inom skola och äldreomsorg. ​ Utgår från Katrineholm. Telefon: 0150 540 32, 070 214 20 20 E-post: annetteeinar@hotmail.com Faleij, Kristina Aukt. socionom Auktoriserad socionom, fil. mag i socialt arbete, två handledarutbildningar (Ersta Sköndal och Systemic Supervison genom GCK Göteborg och Bredforshire university /se hemsida). Önskar handleda: IFO-verksamheter, familjehem i grupp, barn- och ungdomsgrupper, behandlingshem, HVB-verksamheter, skola, barnomsorg. ​ Hemsida: www.curativa.se Telefon: 070 318 22 38 E-post: curativa@telia.com Isbäck, Karin Aukt. socionom, familjeterapeut Påbyggnadsutbildning i socialt arbete på systemteoretisk grund 30 p. Önskar handleda: Utvecklingsarbete inom vård, äldreomsorg, skola, socialtjänst och kyrklig verksamhet. Arbetslagsutveckling , chef- och ledningsgrupper inom alla branscher. ​ Hemsida: www.isback.se Telefon: 070 739 59 93, 019 17 95 13, 070 483 57 05 E-post: karin@isback.se Koser, Lisa Aukt. socionom, leg. psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi Är verksam som handledare, leg. psykoterapeut, lärare i psykoterapi samt föreläsare kring systemiskt arbete med barn/ungdomar, familjer och nätverk. Mångårig kompetens inom bl a krisstöd, psykoterapi med individer, par, familjer, familjebehandling, familjerådgivning, barnfokus i socialt arbete, barn/familjer med skolbekymmer, familjerekonstruktion, manualbaserad familjebehandling som LIHF (Intensiv hemmabaseradfamiljebehandling), Anknytningsbaserad familjeterapi (ABFT), Emotionellt fokuserad terapi (EFT), handledning gällande personal-, chefs- och organisationsstöd samt kring dialogiska utvärderingsmodeller (samforskning och systemisk feedbackmodell). Önskar handleda: Önskar handledningsuppdrag som rör personal verksamma inom alla områden inom socialtjänst, skola, familjerådgivning, BUP, familjehemsvård. Erbjuder individuell-, grupp- och chefshandledning. ​ Hemsida: www.lisakoser.se Telefon: 070 886 13 67 E-post: lisakoser1@gmail.com Lindberg, Börje Socionom Önskar handleda: Socialtjänst, familjehemsvård, behandlingshem. ​ Utgår från Uddevalla. Telefon: 070 822 79 95 Mattila, Lasse Socionom Har över 25 års erfarenhet av arbete med barn och unga i utsatta livssituationer, däribland som skolkurator och arbetsledare inom socialtjänsten. Arbetar som enhetschef, handledare, föreläsare och nationell utbildare om skyddade personuppgifter. ​ Önskar handleda: Personal inom psykosocialt arbete såsom socialtjänst, skola, hälso- och sjukvård, psykiatri (barn och ungdom samt vuxen) och jour- och familjehemsvård. ​ Hemsida: www.lassemattila.com Telefon: 070 822 79 95 E-post: lasse@lassemattila.com Persson, Eva Beteendevetare Utbildad i lösningsfokuserad korttidsterapi. Arbetar som egen företagare med handledning, utbildning,coaching. ​ Önskar handleda: Alla typer av personalgrupper och chefsgrupper. Både individuellt och i grupp. ​ Hemsida: www.clues.se Telefon: 073 962 41 06 E-post: eva@clues.se Sellgren Boström, Mia Aukt. socionom Arbetar sedan 2001 med handledning individuellt eller i grupp, även med chefshandledning. Har arbetslivserfarenhet från behandlingshem, missbruksvård och kriminalvård. Har egen handledning och deltar i handledarnätverk. Är också transaktionsanalytiker inom psykoterapi CTA. ​ Önskar handleda: Gärna inom socionomyrken, chefshandledning och personal inom vård och omsorg. ​ Hemsida: www.duo-ab.net Telefon: 070 416 34 46 E-post: mia.sellgren01@gmail.com Svahn, Lisa Aukt. socionom, leg. sjukhuskurator och fritidspedagog Vidareutbildning och kurser främst inom individ- grupp- och organisationsutveckling, såsom grundläggande psykoterapiutbildning steg 1 (behörighet att bedriva psykoterapi under handledning), handledare i psykosocialt arbete med påbyggnads- /fördjupningskurs för handledare, AGSLO Grupprelationskonferenser (Arbetsgruppen för studier av ledarskap och organisation), diplomerad och certifierad coach nivå PCC (ICF), UGL-handledare (Utveckling Grupp och Ledarskap), D-certifikat IPMA Projektledning och diplomerad projektledare. Certifierad styrelseledamot. Yrkeserfarenhet från offentlig sektor, privat näringsliv samt ideella organisationer. Företagets policy är att alltid leverera tjänster med högsta möjliga kvalitet, vilket innebär ständig kunskapsuppdatering och kontinuerligt egen handledning på handledning. ​ Önskar handleda: Arbetsledare i alla typer av organisationer och företag, projektledare med arbetsledande roll, socialtjänstens handläggare inom barn och ungdom. Handledning individuellt eller grupp på systemisk-psykodynamisk grund som anpassas till det unika uppdraget. Jag kommer gärna till er arbetsplats för ett förutsättningslöst möte som inte faktureras. ​ Hemsida: www.kuratorspraktik.se , www.svahnkonsult.se Telefon: 08 658 20 57, 070 405 42 97 E-post: lisa.svahn@svahnkonsult.se Tillberg, Eva Leg. psykoterapeut, lärarutbildning i psykoterapi Psykoterapeutexamen (Ericastiftelsen, 2010). Handledar- och lärarutbildning i psykoterapi (Ericastiftelsen, 2015). Uppdrag inom landsting, kommun och privat verksamhet. Utbildningsuppdrag inom universitet och högskola. GPU/dans- och rörelseterapi /konstnärlig terapi. ​ Önskar handleda: Psykoterapihandledning. Utbildningshandledning på grund- och avancerad nivå. Verksamhet inriktad på barn och unga (privat, region, kommun). ​ Utgår från Stockholm. Telefon: 073 541 90 82 E-post: eva.tillberg@icloud.com Wahlström, Sarah Aukt. socionom, leg. hälso- och sjukvårdskurator, leg. psykoterapeut samt organisationskonsult Har bred erfarenhet av arbete inom offentlig sektor med varierande uppgifter såsom utredning och behandling, verksamhetsutveckling, processledning samt även ledande befattningar på såväl enhets- som verksamhetsnivå. Arbetar sedan några år tillbaka främst med terapi, parterapi, handledning, utbildning samt organisationsuppdrag både gentemot kommun samt region. Min inriktning vilar främst på kognitiv och systemisk bas men jag arbetar även eklektiskt och skräddarsyr mina tjänster efter behov och efterfrågan. Min handledarutbildning är baserad på psykodynamisk och systemisk inriktning samt teorier om grupp- samt ledarskapsutveckling. ​ Önskar handleda: Individuell-/grupphandledning av olika yrkesprofessioner samt chefer verksamma inom det psykosociala fältet såsom exempelvis myndighetsutövning och behandlingsverksamhet inom t.ex. socialtjänst, socialpsykiatri, funktionshinder, elevhälsa, kriminalvård samt primär-/specialistvård. Handleder i Göteborg med omnejd samt även kring Örebro. ​ Hemsida: www.pieceofmind.se Telefon: 070 364 12 34 E-post: sarah@pieceofmind.se Walter Nyström, Lisa Beteendevetare och rehabiliteringskonsult Arbetar som egen företagare med handledning, personalgruppsarbete och rehabilitering. Har tidigare arbetat som rehabsamordnare, projektledare och socialsekreterare. Är utbildad i lösningsfokuserad korttidsterapi. ​ Önskar handleda: Alla typer av personal- och chefsgrupper. Ger även individuell handledning. Handleder utifrån ett lösningsfokuserat perspektiv. ​ Hemsida: www.lisawalter.se Telefon: 0570 179 12, 073 819 60 05 E-post: lisa@lisawalter.se Ågren, Sara Socialpedagog, leg. psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi Jag har över 25 års egen yrkeserfarenhet med en bred teoretisk bakgrund, allt från psykodynamisk terapi, Kognitiv Beteendeterapi, Dialektisk Beteendeterapi. Jag arbetar på ett integrativt sätt, vilket innebär att jag försöker att skräddarsy effektiva behandlingar och handledningar utifrån individens/gruppens behov och alltid med vetenskapligt stöd. Jag har arbetat inom LVM, LVU, HVB, ungdomspsykiatri, vuxenpsykiatri, DBT-team och skolans elevhälsa. Jag har en egen mottagning i Östersund men tar på mig handledningsuppdrag över hela Sverige. ​ Önskar handleda: Verksamheter, chefer och personal (individuellt och i grupp) med yrkesutövning inom det psykosociala och psykoterapeutiska arbetsområdet. Verksamheter som kan vara aktuella är bland annat vuxenpsykiatri, barnpsykiatri, socialtjänst, kommunal vård och omsorg/socialpsykiatri, familjehem, institutioner, kriminalvård, skola, primärvård, övrig hälso- och sjukvård, privat verksamhet m.fl. Ärende-, metod- och processhandledning erbjuds i grupp eller enskilt. ​ Hemsida: www.agrenpsykoterapi.se Telefon: 070 876 12 27 E-post: sara@agrenpsykoterapi.se

 • Aktuellt | Handledarföreningen

  Aktuellt Här samlar vi det som är aktuellt inom föreningen och på handledningsområdet. Anslutna handledare har möjlighet att annonsera sina publikationer och aktuella kurser utan kostnad. För icke medlemmar tar vi ut en avgift. Kontakta ordföranden för mer information. T ipsa gärna styrelsen om aktuella ämnen inom handledning som vi kan länka till. För medlemmar Kurser och workshops Litteratur och i media Följ oss gärna på LinkedIn

 • Hem | Svensk handledarförening i psykosocialt arbete

  Vi förmedlar professionell och kvalitativ god handledning! Söker du en handledare? Handledarförteckningen är uppdelad på olika geografiska områden i Sverige. Man kan även göra sökning på handledare med särskild kompetens. Handledare Vad händer i föreningen just nu? För dig som är medlem: Kolla in vad som är aktuellt - inspirerande föreläsningar, nätverksträffar, kurser, intressant litteratur, artiklar mm. Aktuellt Är du handledare och vill bli medlem? Svensk Handledarförening i Psykosocialt arbete är ett forum för utveckling, erfarenhetsutbyte och professionalisering av handledarprofessionen. Info om ansökan

 • Medlemskap | Handledarföreningen

  Medlemskap För medlemskap krävs: ​ Socionomexamen eller annan akademiskt examen som prövas likvärdig. Genomgången sammanhållen handledarutbildning i psykosocialt arbete på universitet eller högskola om lägst 30 högskolepoäng. Annan handledarutbildning kan godkännas efter prövning, om nivå, omfattning och inriktning bedöms likvärdig. Egen erfarenhet av handledning 100 timmar (intyg bifogas) samt genomgången metahandledning om lägst 50 timmar. Med metahandledning menas alltså handledning på handledning och detta ska vara godkänt av utbildad och godkänd handledare (intyg bifogas.) Observera att den metahandledning man tar emot under handledarutbildningen kan tillgodoräknas. Genomgången egenterapi individuellt eller i grupp hos leg psykoterapeut är önskvärd. Erläggande av fastställd medlemsavgift. F rån 2024 gäller 600 kr /år. Ansökan om medlemskap ​ Klicka på "Ansökan om medlemskap" nedan och skicka sedan ansökan tillsammans med bilagor till vår ordförande. Du får ett svarsmail när ansökan har inkommit. Styrelsen fattar beslut om medlemskap löpande under året och efter att du fått besked om att din ansökan godkänns betalar du medlemsavgiften och skriver din presentation till handledarföteckningen. Ansökan om medlemskap Handledarförteckningen ​ Varje medlem skriver själv sin presentation och väljer vilka geografiska områden i Sverige som är aktuella. Om du vill ändra uppgifter om dig i förteckningen tar du kontakt med någon i styrelsen som är ansvarig för hemsidan. Se Styre lsen . ​ Personlig presentation ​ Seniormedlemskap ​ Medlem som har varit med i föreningen under minst tio år och som fyllt 65 år kan bli seniormedlem. Är man fortsatt aktiv som utövande handledare ser vi gärna att man betalar ordinarie medlemskap, och man bedömer själv när det är dags att bli seniormedlem . Medlemsavgiften är då lägre.

 • Litteratur och i media | Handledarföreningen

  Litteratur och i media Beredd på det oförberedda Agneta Björck och Maja Gréen Böckerna Beredd på det oförberedda riktar sig till chefer, HR och mötesledare. Författarna har som ambition att ge inre mötesverktyg och ett förhållningssätt att använda före, under och efter komplexa möten. Böckerna består av fyra kapitel med återkommande reflektionsuppgifter. De inleds med ett teoretiskt kapitel som utgår från komplexitet och tillit. Därefter blir böckerna mer praktiska och inriktade mot hur du ska hantera det som händer inom dig i samband med det komplexa mötet - före, under och efter. Du får bland annat med dig tre inre mötesverktyg att använda före, under och efter mötet. intentionell hållning spänningsreglerare ömsint självkritisk intervention Är du handledare och har chefsgrupper i handledning eller workshops passar reflektionsuppgifterna och verktygen väl att användas i en sådan kontext. Böckerna kan samläsas Ledare och HR men är också fristående. Böckerna är skrivna på ett lättillgängligt sätt och går snabbt att läsa. Reflektionerna däremot stannar kvar och kan tas upp på nytt. Agneta Björck arbetar som HR-partner och specialist inom arbetsmiljö och rehabilitering i Region Jönköpings län. Hon är socionom, utbildad i handledningens teori och praktik mot arbetslivet vid Göteborgs universitet samt handledning i psykosocial metodik vid Linnéuniversitetet. ​ Maja Gréen arbetar som konsult och handledare inom ledarskap och utveckling. Hon är auktoriserad socionom, diplomerad S:t Lukasterapeut och är trainée-utbildad i ledarskap. Hon är utbildad handledare i psykosocial metodik vid Linnéuniversitetet och Jönköping University. ​ Beredd på det oförberedda är utgiven 2023 på Komlitt Förlag. Familjeterapi En utforskande och samska pande lek som förvandlar relationer Ulrika Ernvik Det finns många likheter mellan familjeterapi och handledning av en grupp, och i båda sammanhangen behöver vi använda oss av fler språk än de talade orden. Rörelse, skulptering, ritande och andra kreativa uttryck engagerar höger hjärnhalva, som ger oss större tillgång till både känslor och nya perspektiv. Boken innehåller en omfattande beskrivning av vad familjeterapi är och kan vara, där teman som anknytning, trauman, relationsdanser, utrymmesansvar, skam och längtan lyfts. Bokens huvudsyfte är att lyfta in barnen i familjeterapin, och beskriver därför djupgående barnens behov och möjligheter, samt drygt 120 aktiviteter och övningar som inbjuder både barn och vuxna till andra språk än det talade ordet. Många familjetrapeuter, familjebehandlare och även handledare uttrycker att boken blivit en stor inspirationskälla att ösa ur. Familjeterapi är utgiven 2019 på Studentlitteratur. ​ Ulrika Ervik är auktoriserad socionom och legitimerad psykoterapeut med familjeterapiinriktning. Hon är utbildad handledare och lärare och håller temadagar och föreläsningar. Ulrika Ernvik har utvecklat traumaåterhämtningsmodellen Trygghetsberättelser /SafetyStories. Hon har författat sex böcker. ​ Här finns information om Ulrika Ernviks övriga böcker. Kollegialt lärande Att handleda i skolans värld Maja Lindqvist I boken beskrivs hur yrkesgrupper som arbetar nära människor kan få stöd och vägledning genom handledning. Med stöd av kollegor och andra yrkesutövare kan man få hjälp med att sortera sina kunskaper, tankar och känslor för att lättare kunna hantera olika situationer som uppstår i det dagliga arbetet. Ibland behöver man som yrkesutövare få stöd i att tänka på vad som gått bra liksom stöd i att fånga och synliggöra upplevda ögonblick för att utveckla sin professionalitet. Att sätta ord på självklarheter och få klarhet över sådant man nästan vet kan få fart med hjälp av handledning. ​ Handledning innebär ett ständigt lärande i mötet med andra yrkesutövare. Samtalen fördjupas kring olika frågeställningar som undersöks. Det praktiknära arbetet analyseras, behov identifieras, begrepp definieras och olika perspektiv prövas för att man lättare ska finna möjligheter och goda lösningar. ​ Boken Kollegialt lärande - att handleda i skolans värld handlar om hur man kan utveckla sin handledarkompetens och beskriver hur handledning kan gör det möjligt för verksamheter att dra nytta av lärarnas kunskaper för att utveckla och för att hantera utmaningar som uppstår i det pedagogiska arbetet. Innehåll, arbetssätt och tempo kan varieras så att frågeställningarna blir aktuella och stämmer överens med lärarnas behov. Teoretiska resonemang blir lättare att koppla samman när lärare utforskar, reflekterar och analyserar sådant som sker i deras dagliga arbete. Ju mer praktiknära samtal som förs desto lättare blir det att tillgodogöra sig sina erfarenheter, kunskaper och teorier. Handledning kan bidra till att det praktiska arbetet blir mer effektivt och att det dagliga arbetet kvalitetssäkras. ​ Boken visar exempel på fallbeskrivningar och hur handledaren kan strukturera samtalen med stöd av till exempel fiktiva berättelser, litteratursamtal, tabeller, samtalskort och reflektion. Syftet med boken är att utveckla och skapa förståelse för hur kollegialt lärande genom handledning kan bidra med professionalitet, utveckling och kvalité. ​ Boken vänder sig till studerande inom olika pedagogiska utbildningar och till yrkesverksamma inom pedagogiska arenor. Boken riktar sig även till rektorer, specialpedagoger, speciallärare och förstelärare. Den är också lämplig för grupper som intresserar sig för handledning. Kollegialt lärande är utgiven 2019 på Studentlitteratur. Maja Lindqvist är lärare, specialpedagog, handledare och författare till boken Elevhälsoarbete för specialpedagoger - en handbok. Hon har lång erfarenhet som lärare och specialpedagog och av att leda utbildningar, skolutvecklingsfrågor och att handleda yrkesverksamma skolledare och pedagoger. Lagom ovanligt Handledning med kreativa metoder Katrin B yréus I grupphandledning möts människor under en kort stund för att reflektera kring sitt arbete. Sådana möten ger ofta nya perspektiv och idéer, men också en känsla av att vara förstådd och bekräftad. Goda processer i rummet förutsätter att handledaren bidrar till en prestigelös atmosfär där alla känner sig inkluderade. I lagom Ovanligt – handledning med kreativa metoder presenteras ett arbetssätt med väl utprovade kreativa metoder som författaren praktiserat och utvecklat under många år som handledare i en mängd olika verksamheter. ​ Exempel på innehåll för handledningens olika delar är: användandet av visuella redskap som stimulerar nyfikenhet och fantasi teamövningar som hjälper deltagarna att lära känna varandra, träna kommunikation och bygga tillit i gruppen värderingsövningar för att konkretisera och lyfta dilemman och problem gestaltande metoder, såsom forumspel, levande stolar och tejping, för att exempelvis bearbeta och utforska ärenden, byta perspektiv och praktiskt träna bemötande. ​ Boken beskriver ett ledarskap baserat på ett salutogent förhållningssätt, teorier för grupputveckling och compassion. Den vänder sig till handledare som vill tillägna sig fler språk i handledning och utveckla sitt ledarskap. Även chefer, pedagoger och andra gruppledare kan ha utbyte av boken. Lagom ovanligt är utgiven 2020 av Studenlitteratur. ​ Katrin Byréus är verksam som handledare, författare och föreläsare och medverkar i Handledarutbildning i psykosocialt arbete 45 hp vid Ersta Sköndal Bräcke högskola sedan 10 år tillbaka och har skrivit flera böcker om kreativa metoder och ledarskap: Du har huvudrollen i ditt liv – om forumspel (2010 Liber). Kreativa metoder i grupputveckling och handledning. (2012 Liber). Handledning Från intervju till färdigt uppdrag Lilja Cajvert I den här boken beskrivs en personlig modell som författaren har utvecklat utifrån lång erfarenhet som handledare och utbildare i Sverige och internationellt. Boken innehåller olika modeller att arbeta med, både författarens egna och andra handledares, som är uppskattade i handledningsgrupperna. I boken finns en mängd citat från handledda inom olika verksamheter. Den kan användas av många aktörer inom handledningsfältet. För nybörjare och studenter på handledningsutbildningar kan boken ge kunskap om hur en handledningsmodell kan formas och utvecklas. För de som har längre erfarenhet som handledare kan boken inspirera till att medvetet reflektera över sin egen stil och få nya idéer kring hur man kan göra. Även de som erhåller handledning kan ta del av andras erfarenheter. För chefer som budgeterar för handledning kan boken vara en kunskapskälla till hur handledning kan uppfattas och upplevas av de handledda. Upphandlare kan också få bredare kunskap och ta del av erfarenheter och förväntningar de handledda har av handledning oc h på handledaren. Lilja Cajverts bok är utgiven 2019 på Studentlitteratur. "Genom kontinuerlig reflektion över erfarenheter har en modell växt fram. Det finns en mening i det jag gör, en röd tråd, en tanke, en teoretisk idé. Handledning är en komplex yrkesutövning och ett alltför ansvarsfullt, krävande och ensamt arbete för att utövas utan reflektion och medvetenhet om det man gör, varför och i vilket syfte." ​ Lilja Cajvert, 2019.

 • Handledarföreningen | Handledarföreningen

  Handledarföreningen Handledarföreningen i psykosocialt arbete bildades 1984 med syfte att utgöra ett forum för kollegialt stöd och yrkesmässig utveckling för handledare i psykosocialt arbete. ​ Föreningen organiserar universitetsutbildade handledare om lägst 30 högskolepoäng eller motsvarande utbildning som prövas likvärdig. Föreningens uppgift är att främja och bidra till teori- och metodutveckling samt forskning inom området, anordna olika former av fortbildning för medlemmarna, skapa förutsättningar för stöd- och erfarenhetsutbyte mellan föreningens medlemmar samt att förmedla handledningsuppdrag till och mellan medlemmarna. Föreningen upprättar en medlemsförteckning av föreningen godkända handledare i syfte att verka för att förmedla en professionell handledning. Föreningen fungerar även som remissinstans. Föreningen har också ett kontinuerligt kompetens- och utvecklingsarbete tillsammans med andra handledarföreningar i Norden och Europa (ANSE). Föreningens medlemmar har behörighet att utfärda handledningsintyg för socionomauktorisation. Medlemskap Stadgar och etiska riktlinjer Mentorskap

 • Kurser och workshops | Handledarföreningen

  Kurser och workshops Elisabeth Wollsén erbjuder flera olika workshops i höst Prova på/fördjupning i formatet Life Staging®: 24 - 25 augusti i Stockholm ​ Kurs i Ria-ra, AGS mfl.: 6 - 7 september i Stockholm Online ett tillfälle 11 september Metahandledning online + ett möte live: Start 13 september - 13 december Fördjupningsdagar /workshops och kurserna ovan kan också anordnas på valfri (geografisk) plats utifrån datum som passar deltagarna. Minimum 6 personer för att kursen ska bli av.​ Mer info: www.samtal.se www.lifestaging.se Elisabet Wollsén, leg. psykolog Här nedan finns länkar till utbildningar för den som vill utbilda sig till handledare i psykosocialt arbete: Göteborgs universitet Instutitionen för socialt arbete Handledarutbildning i psykosocialt arbete 45 hp. Marie Cederschiöld Högskola Stockholm Handledarutbildning i psykosocialt arbete, 45 hp. ​ Göteborg : Handledarutbildning i psykosocialt arbete, 45 hp. ​ För dig som vill komplettera din handledarutbildning, Stockholm: Handledarutbildning i psykosocialt arbete, 15 hp. ​ Linnéuniversitetet Växjö Handledningens metodik i socialt arbete, 45 hp

 • Handledare | Handledarföreningen

  Handledare Handledningens syfte är att verka för de handleddas professionella utveckling så att yrkeskompetens förvärvas, används, utvecklas och medvetandegörs. De handledda får möjlighet att integrera teori och praktik, uttrycka och bearbeta egna känslor samt granska och belysa sina egna insatser. ​ Handledning definieras som kontinuerlig feedback kring det egna arbetssättet . Handledning höjer yrkeskompetensen hos de handledda, vilket leder till att kvaliteten ökar inom verksamheten. Professionen stärks och förmågan att möta krävande arbetsuppgifter, utan att ta skada, utvecklas. De handledda får också verktyg att sätta gränser för sin egen arbetsinsats. ​ Svensk Handledarförening i Psykosocialt arbete har tydliga krav och kriterier för de handledare som blir medlemmar. Handledare i södra och östra Sverige Handledare i västra Sverige Handledare i mellan-Sverige Handledare i Stockholm Handledare i norra Sverige Läs gärna våra broschyrer om professionell handledning och etiska riktlinjer för handledare. Professionell handledning Etiska riktlinjer för handledare Tips! Gå till söksidan för att hitta en handledare med särskild kompetens. Sök....

 • Om oss | Handledarföreningen

  Om oss Handledarföreningen i psykosocialt arbete bildades 1984 med syfte att utgöra ett forum för kollegialt stöd och yrkesmässig utveckling för handledare i psykosocialt arbete. Den bildades i samband med att de första handledarena utbildats vid Göteborgs universitet. ​ Styrelsen

 • Styrelsen | Handledarföreningen

  Styrelsen 2024 Ordförande Maja Green E-post: maja.mgreen@gmail.com ​ Telefon: 072 206 61 26 Vice ordförande Rakel Ågerstrand E-post: rakel@bildaren.se ​ Telefon: 070 580 35 43 Kassör, kontaktperson hemsidan Micaela Hoppe Epost: micaela@mhoppe.se ​ Telefon: 070 605 64 75 Sekreterare Inga-Lill Felizia Epost: ingalill@feliziaconsulting.se ​ Telefon: 072 002 02 18 Ledamot Susanne Mähler E-post: sussie.mahler@gmail.com ​ Telefon: 070 497 25 66 Suppleant, k ontaktperson ANSE Elisabet Wollsén E-post: elisabet@samtal.se ​ Telefon: Suppleant Maria Willis E-post: kontakt@stahlgrenwillis.se ​ Telefon: 076 338 97 29 Vill du engagera dig aktivt i föreningen? Eller har förslag på aktiviteter? Välkommen att kontakta någon i styrelsen! Valberedningen inför 2025: Åse Persson E-post: ase_persson@telia.com Telefon: 044 24 86 27 (b), 044 24 06 86 Lisa Hallberg E-post: lhhandledning@hotmail.com Telefon: 070 982 20 41 Saera Khan E-post: info@saerakhan.se Telefon: 070 229 40 95

 • I Sverige | Handledarföreningen

  I Sverige Vi har flera nätverk som är igång inom föreningen Vill du vara med och bygga ett nytt handledarnätverk i Mellansverige? ​ Vi tänker oss en fast grupp på 6-8 handledare som träffas, mestadels fysiskt, 2-3 ggr /termin och att det då är lite längre träffar Kanske kompletterar vi med några möten online? Vi delar erfarenheter, metoder, ger och får stöd, ny input både i rollen som handledare och som egenföretagare. K ontakta Gunilla Andersson , Nyköping (e-post: gunilla@gakonsulting.se ) eller M icaela Hoppe , Sunne (e-post: micaela@mhoppe.se ) Från norr till söder - digital kollegiehandledning ​ Vi är en grupp som träffas regelbundet digitalt. Syftet med gruppens arbete är att stärka vår profession och utöka våra nätverk. Det gör vi genom att dela erfarenheter, idéer och frågeställningar, samt ger varandra tips på arbetssätt och metoder. ​ Vi tar gärna in nya medlemmar i samband med terminsstarten. Är du intresserad så hör av dig till ingalill.felizia@gmail.com e ller någon annan i styrelsen som förmedlar kontakt. Mellansverige Örebro - Norrköping - Säter - Malmköping Vi är sex stycken som träffas tre gånger per termin under en heldag. Vi alternerar ledarskapet och platsen. Nätverket skapades i Örebro 2017, men har sedan varit på fler platser där deltagna bor. Vi tar upp dilemman i våra grupper och allmänt om företagande samt delar tips och idéer om övningar och erfarenheter. Vi fikar och äter lunch samt samspråkar om allt i livet. Gruppen är sluten men fylls på allteftersom någon hoppar av. Småland - Blekinge ​ Vi är ett nätverk som träffas två gånger per termin sedan 2017. Medlemmarna består av medlemmar i föreningen samt personer som läser handledning. Vi har lagt ut nätverket i en sluten grupp på Facebook. Vi alternerar mellan att vara ansvarig för träffarna. Vi provar handlednings- metoder när vi ses och oftast utgår från ett tema. Vill du starta ett nätverk med andra handledare? Hör av dig till oss! Ett kollegialt nätverk kan vara värdefullt för inspiration och stöd i ett arbete som emellanåt kan upplevas både ensamt och utsatt. Vi förmedlar gärna kontakter. Endast den som startar nätverket behöver vara medlem i föreningen. Skriv gärna till oss och berätta om ditt nätverk så kan vi skriva in det här. Ni kan starta en öppen eller sluten grupp. Det bestämmer ni själva när ni startar. ​ Kontakta någon i styrelsen vid intresse!

bottom of page