top of page
Handledare i västra Sverige

Aasmundsen, Jörn

Leg. psykolog, leg. psykoterapeut

Arbetar i en privat psykologmottagning och på Familjerådgivningen i Borås. Har arbetat som psykolog sedan 2001 och har under denna tid haft handledningsuppdrag (BUP, vuxenpsykiatri, skola).

Önskar handleda: Personalgrupper inom privata och offentliga vård- och behandlingsverksamheter (IFO, BUP, vuxenpsykiatri, primärvård, äldreomsorg, behandlings- och familjehem. Även handledning till personal och rektorer inom skolan.

 

Hemsida: www.bops.se

E-post: jorn@bops.se

Telefon: 033 10 30 08 (b), 033 10 70 30 (a),
073 063 93 94

Bremström, Fredrik

Aukt. socionom, leg. psykoterapeut

Arbetar med familjeterapi i vuxenpsykiatrin i första hand inom psykosområdet. Har yrkeserfarenhet från barn- och ungdomspsykiatrin, socialtjänsten (barn, familjer, missbruk) samt av somatisk sjukvård (cancer/palliativ vård).

Önskar handleda: Olika områden enligt överenskommelse t ex inom socialt arbete och vård- och omsorg. både individuellt och i grupp inom offentliga och privata områden.

Utgår från Borås.

E-post: fredrikbrem@gmail.com

Telefon: 073 918 82 20, 033 61 61 000 (a)

Cajvert, Lilja

Socionom, fil. lic. i socialt arbete, universitetslektor

Arbetar som universitetslektor. Har lång internationell erfarenhet av socialt arbete och handledning och har givit ut flera publikationer.

 

Önskar handleda: Handleder inom alla områden inom socialt arbete, chefshandledning, projekthandledning och handledning för internationellt biståndsarbete och frivilliga organisationer.

Utgår från Göteborg.

E-post: lilja.cajvert@icloud.com

Telefon: 031 786 10 95, 070 611 23 36

 

Ernvik, Ulrika

Auktoriserad socionom, leg. psykoterapeut och handledare med systemteoretisk inriktning

 Jag har arbetat som myndighetsutövare och familjebehandlare inom socialtjänsten, familjeterapeut på ett internationellt terapicenter i Asien, och familjeterapeut inom primärvården. Är författare till bland annat ”Familjeterapi – en utforskande och samskapande lek som förvandlar relationer” och ”Ekopsykoterapi – psykoterapi i och med naturen för vuxna och barn”, och är en van och uppskattad föreläsare. Jag har också utvecklat en traumabearbetningsmodell – Trygghetsberättelser – som föräldrar och andra vuxna kan använda för att hjälpa barn att processa trauman. I handledningen väver jag in interpersonell neurobiologi, kulturförståelse och kreativa övningar.

Önskar handleda: Alla som arbetar med familjer och barn inom socialtjänst, familjerådgivning, skola, familjehemsvård, BUP, barnhabilitering, barnmedicin, primärvård, biståndsorganisationer och frivillig-organisationer.  Jag leder också grupper genom konflikter. Jag erbjuder handledning hos mig, hos er eller över videolänk.

Hemsida: www.familjegladje.se

E-post: ulrika.ernvik@gmail.com

Gréen, Maja

Aukt. socionom, diplomerad S:t Lukasterapeut

Arbetar i eget företag Maja Gréen Handledning och Utveckling med handledning och teamutveckling. Socionom sedan 1988 och arbetat främst inom psykiatri och ledarskap. Bor i Växjö.

Önskar handleda: I Småland och Göteborg.

Hemsida: www.majagreen.se

Telefon: 072 206 61 26

E-post: maja.mgreen@gmail.com

Hartelius,

Ann Charlotte

Samtalsterapeut

F d rektor, specialpedagog med terapeututbildning och S:t Lukas handledarutbildning.

Önskar handleda: Personal inom skola och socialtjänst – individuellt och i grupp.

Utgår från Kärna.

Telefon:  070 520 06 61

E-post: anncharlotte.hartelius@gmail.com

Hellberg, Christer

Socionom

Jag har lång yrkeserfarenhet inom det psykosociala området. Mångårig chefserfarenhet inom kommunal socialtjänst, statlig och privata verksamhet. Erfarenhet från individ och familjeomsorgens alla verksamheter som behandlare och handläggare. Handledarutbildad vid Ersta Sköndal högskola och Risling & Partners i Stockholm.

Önskar handleda: Personalgrupper, chefer eller enskilda som arbetar inom det psykosociala arbetsområdet, exempelvis socialtjänst, vård- och omsorg, hälso- och sjukvård, skola och förskola, behandlingshem och familjehem.

Hemsida: www.christerhellberg.se

Telefon:  070 512 72 71

E-post: hellberg.christer@telia.com

Jeppsson, Eva-Carin

Socionom, psykoterapeut steg 1

Socionom sedan 1985 med erfarenhet från tvärprofessionella verksamheter såsom skola, ungdomsmottagning, familjecentraler. Har arbetat i framför allt förebyggande verksamheter inom barn och unga, både som utförare, men också under flera år som chef på resursteam barn och unga, samt på ungdomsmottagning. Både i ungdomsgrupper och personalgrupper har jag erfarenhet av att skapa utvecklande processer genom forumspel och annan form av kreativa metoder.

Chefsutbildning (GR), UGL, Grundläggande psykoterapi utbildning (steg 1) med inriktning mot familjeterapi och nätverksarbete.

Önskar handleda: Verksamma inom psykosocialt arbete inom offentlig, privat och ideell verksamhet. Olika professioner inom socialtjänst, myndighet och resursteam, ungdomsmottagning, fritidsverksamhet, skola, vård och omsorg. Chefer/ledare och processledare.

Utgår från Göteborg.

Telefon: 073 620 89 31

E-post: eva-carin.jeppsson@bahnhof.se

Johansson, Marie

Socionom, steg 1 KBT

Arbetar som  beteendevetare /organisationskonsult inom företagshälsovård. Har yrkeserfarenhet från socialtjänst barn och ungdom, barn- och ungdomspsykiatrin samt elevhälsovård.

Önskar handleda: Inom det psykosocial arbetsområdet med socialtjänst, elevhälsovård, vård och omsorg mm.

E-post: marie.handledning@outlook.com

Kempe, Maria

Processhandledare, samtalsterapeut steg 1 PDT, specialpedagog

Yrkeserfarenhet som socialsekreterare 1976-2004 (familjer och familjerätt). Arbetar nu i egen firma med handledning, psykoterapi, föräldra- och familjerådgivning.

Önskar handleda:  Enskilda och grupper med psykosocialt arbete inom socialtjänst, barnomsorg, skola, sjukvård och äldreomsorg.

Hemsida: livily.se/terapeut/maria-kempe-harryson/

Telefon:  076 649 46 03

E-post: mariakempeharryson@gmail.com

Kihlberg Enskog, Ingela

Socionom, leg. psykoterapeut, transaktionsanalytiker CTA

Önskar handleda:  De flesta grupper som arbetar med psykosocial behandling, psykoterapi och utveckingsfrågor. IFO, vusen, barn, ungdom och familj, kuratorer inom primärvård och sjukhus, psykiatri, missbruk/beroende, migration, skola och omsorg, habilitering, äldreomsorg.

Hemsida: www.ingelakihlberg.com

Telefon:  031 13 30 06, 031 12 11 13,
070 748 15 51

E-post: ingelakihlberg@telia.com

Larsson, Helene

Socionom, leg. psykoterapeut

Pensionerad från Kriminalvårdens frivård 2014 där jag har arbetat med programverksamhet för män dömda för sexualbrott och partnervåld och som programutbildare i sexualbrottsprogrammet där jag främst handleder nyutbildade programledare. Har erfarenhet av arbete med vuxna missbrukare och med ungdomar och familjer inom BUP. Har eget företag sedan 20 år och har där arbetat med handledning i psykosocialt arbete, psykoterapi och med uppdrag som medlare hos tingsrätten (vårdnads- och umgängestvister). Har min grund i psykodynamiska teorier men har också utbildning inom KBT.

Önskar handleda:  Inom det psykosociala arbetsområdet som socialtjänst, kriminalvård, behandling, frivilligorganisationer samt handledning med inriktning mot problemområden inom familjevåld och sexualbrott.

Utgår från Göteborg.

Telefon:  070 329 58 30

E-post: helene.larssonhl@telia.com

Lennéer, Petra

Socionom, leg. psykoterapeut,

leg. hälso- och sjukvårdskurator,

certifierad Marte Meo terapeut

Arbetar i privat regi med handledning inom det psykosociala området samt med psykoterapi till enskilda, par och familjer. Arbetar även deltid på en barn- och ungdomspsykiatrisk öppenvårdsmottagning. Jag har större delen av mitt yrkesverksamma liv arbetat med samtal inom hälso- och sjukvården. Där jag har erfarenhet av att samtala med barn, ungdomar, föräldrar, vuxna, par och familjer med varierande grader av psykisk ohälsa. Jag har också erfarenhet av arbete i myndighetssamverkan mot våld i nära relationer, där jag bland annat har mött våldsutsatta barn, ungdomar och vuxna i enskilda samtal och i grupp. Som handledare har jag ett integrativt förhållningssätt där min teoretiska grund är systemteoretisk- och relationsinriktad.

Önskar handleda: Personal inom det psykosociala området som socialtjänst, hälso- och sjukvård, skola, behandlingshem och familjehem. Ger både grupp- och individuell handledning.

Hemsida: www.petralenneer.se

Telefon: 070 60 14 888

E-post: petralenneer@gmail.com

Lundgren Dellgran, Maria

Socionom, terapeut, processledare

Har över 30 års erfarenhet av arbete inom olika områden av socialt arbete och även inom ledarskap. Handleder inom såväl myndighetsutövning som behandling och förebyggande arbete. Använder kreativa metoder, reflekterande processer och processinriktade metoder. Specialområden ungdomsarbete, ledarskap, nätverksperspektiv och konflikthantering. Gruppdeltagarnas egna kunskaper är bas för min handledning där jag faciliterar de goda samtalen som ger nya perspektiv och utvecklar deltagarna i sina yrkesroller.

Önskar handleda:  Önskar handleda alla områden inom psykosocialt arbete, funktionsstöd samt utbildning och elevhälsa. Även ledarskap, projekt samt inom den ideella sektorn är fält som jag handleder inom. Arbetar också med processledning och konflikthantering. Tar uppdrag i Västra Götalandsregionen samt Halland och Skåne.

Hemsida: www.marialundgrendellgran.se

Telefon:  073 983 25 66

E-post: mariakurator@hotmail.com

Lundstedt Schager, Ann

Socionom, vårdlärare

Magister socialt arbete, psykoterapi steg 1 psykodynamisk och kognitiv grund.

Önskar handleda: Inom det psykosociala fältet; föräldra- barn- och ungdomsarbete inom skola, fritid och socialtjänst, psykiatri, familjehem, vård- och omsorg.

Utgår från Stenungsund.

Telefon:  0303 77 90 93, 070 600 63 90

E-post: alcophun@gmail.com

Nelson, Anna

Socionom, fil. mag. i socialt arbete

Min handledning sedan mer 20 år består av processhandledning med främst grupper inom IFO och fritid -kultur och jag har regelbundet arbetet med 2-3 pågående handlednings uppdrag under minst 1 år. Jag arbetar utifrån en systemteoretisk inriktning. Min arbetsmetod är att skapa ett tryggt gruppklimat som kan stödja arbetsgruppen till dialog och självkritisk reflektion för att öka yrkeskompetensen.

Önskar handleda: Arbetar med alla grupper inom offentlig och frivilliga organisationer – gärna med samverkansteam.

Utgår från Göteborg.

Telefon:  031 29 52 63, 073 677 44 11

E-post: annafrede.nelson@gmail.com

Olausson Filipsson, Carina

Aukt. socionom, familjeterapeut

Socionom sedan 1988 och steg I familjeterapi 2011. Erfarenhet av psykosocialt arbete inom socialtjänst, skola samt  barn- och ungdomspsykiatri  (leg hälso- och sjuvårdskurator). Chefserfarenhet inom socialtjänstens öppenvård.

Önskar handleda: Personal inom privat och offentlig skola, vård och omsorg samt chefshandledning. Handleder både enskilt och i grupp.

Utgår från Stenungsund.

Telefon:  073 036 90 10

E-post: cmeof65@gmail.com

Runeman, Eva

Socionom, leg. psykoterapeut

Har arbetat som kurator inom sedan 1982. Har även erfarenhet av kuratorsarbete från vuxenpsykiatrin samt psykoterapeutisk och psykosocial vägledning på Falck Healthcare.

Önskar handleda: Personal inom skola, socialtjänst, behandlingshem, funktionshinder, psykiatri (barn-ungdom,vuxen) samt inom äldeomsorgen. Individuell handledning och grupphandledning.

Hemsida: www.evaruneman.se

Telefon:  072 230 14 13

E-post: info@evaruneman.se

Söderberg, Lena

Socionom, fil. mag. i socialt arbete

Arbetar som socialrådgivare/familjeterapeut sedan 2002. Har arbetat som universitetsadjunkt i socialt arbete, familjevårdskonsulent, socialsekreterare/familjehemssekreterare och kurator.

Önskar handleda: Handledning av familjehem, enskilt, i par eller grupp samt personal inom socialt arbete i privat och offentlig regi.

Utgår från Halmstad.

Telefon:   035 13 02 41, 070 761 97 23

E-post: lena.soderberg@halmstad.se

Tillberg, Eva

Leg. psykoterapeut, lärarutbildning i psykoterapi

Psykoterapeutexamen (Ericastiftelsen, 2010). Handledar- och lärarutbildning i psykoterapi (Ericastiftelsen, 2015). Uppdrag inom landsting, kommun och privat verksamhet. Utbildningsuppdrag inom universitet och högskola. GPU/dans- och rörelseterapi /konstnärlig terapi.

Önskar handleda: Psykoterapihandledning. Utbildningshandledning på grund- och avancerad nivå. Verksamhet inriktad på barn och unga (privat, region, kommun).

Utgår från Stockholm.

Telefon:   073 541 90 82

E-post: eva.tillberg@icloud.com

Ulmefors, Monica

Socionom

Driver eget företag. Har tidigare arbetat som kurator och handledare inom landstinget, handläggare, enhetschef och IFO- chef inom socialtjänsten. Har en vidareutbildning inom systemisk ledarskap, UGL, familjediagnostik, familjeterapi och psykoterapi steg 1.

Önskar handleda: Inom offentlig verksamhet. Individuell handledning, grupphandledning och chefshandledning. Bedriver även teori- och metodutveckling och organisationsutveckling.

Hemsida: www.ps-utveckling.se

Telefon:   076 112 03 33

E-post: PS-utveckling@telia.com

Wahlström, Sarah

Aukt. socionom, leg. hälso- och sjukvårdskurator, leg. psykoterapeut och organisationskonsult

Har bred erfarenhet av arbete inom offentlig sektor med varierande uppgifter såsom utredning och behandling, verksamhetsutveckling, processledning samt även ledande befattningar på såväl enhets- som verksamhetsnivå. Arbetar sedan några år tillbaka främst med terapi, parterapi, handledning, utbildning samt organisationsuppdrag både gentemot kommun samt region. Min inriktning vilar främst på kognitiv och systemisk bas men jag arbetar även eklektiskt och skräddarsyr mina tjänster efter behov och efterfrågan. Min handledarutbildning är baserad på psykodynamisk och systemisk inriktning samt teorier om grupp- samt ledarskapsutveckling.

Önskar handleda: Individuell-/grupphandledning av olika yrkesprofessioner samt chefer verksamma inom det psykosociala fältet såsom exempelvis myndighetsutövning och behandlingsverksamhet inom t.ex. socialtjänst, socialpsykiatri, funktionshinder, elevhälsa, kriminalvård samt primär-/specialistvård. Handleder i Göteborg med omnejd samt även kring Örebro.

Hemsida: www.pieceofmind.se

Telefon:   070 364 12 34

E-post: sarah@pieceofmind.se

Wallin, Charlotte

Aukt. socionom, familjeterapeut

Yrkeserfarenhet från socialtjänst och elevhälsa, barn- och ungdomspsykiatri (är legitimerad hälso- och sjukvårdskurator) och privat samtalsterapi samt ledarskap inom familjebehandling och familjehem. Jag arbetar integrativt utifrån min grundkompetens som socionom med bland annat vidareutbildning inom familjeterapi, fördjupning inom anknytning utifrån utvecklingspsykologi och personlighet, ABFT (anknytningsbaserad familjeterapi), Schematerapi, EFT (emotionally focused therapy) samt därutöver vidareutbildning inom ledarskap och processledning.

Önskar handleda: Inom det psykosociala området både inom offentlig och privat verksamhet. Erbjuder individuell handledning, grupphandledning och handledning till familjehem samt chefshandledning.

Utgår från Lidköping.

Telefon:   070 954 74 78

Wålinder, Helena

Socionom, familjerådgivare,

leg. psykoterapeut

Arbetar som familjerådgivare och leg psykoterapeut. Har erfarenhet av psykosocialt arbete skola, socialtjänst, institutioner och BUP.

Önskar handleda: Par- och familjebehandling, skola, socialtjänst, psykiatri, vård-och omsorg, familjehem, institution samt chefshandledning.

Hemsida: www.spencewalinder.se

Telefon: 076 894 4219

E-post: helena@spencewalinder.se

Bolcher, Jeanette

Socionom, leg. psykoterapeut

Jag har arbetat många år med psykosocialt behandlingsarbete i kommunal regi. Min handledning fokuserar på att förstå medvetna och omedvetna processer, till att undersöka relationen mellan den handledde och klienten och mellan oss som ingår i handledningsgruppen. Handledningens övergripande syfte är att lyfta fram gruppens kunskaper och metoder samt att stödja den handleddes härbärgerande och copande förmåga. Gestaltande metoder används för att nå bortom orden och för att skapa sammanhang och mening.

Önskar handleda:  Personal inom kommunal och privat verksamhet, socialtjänst, familjehemsverksamhet, vård och omsorg, skola mm. Erbjuder individuell handledning och grupphandledning. Jag tar gärna uppdrag inom socialtjänstens verksamhetsområde eller inom verksamheter som arbetar på uppdrag av socialtjänsten. Tar uppdrag i Västra Götaland, Halland och Norra Skåne.

Utgår från Hovås.

E-post: bolcherhandledning@gmail.com

Telefon: 072 351 30 55

Casslén Karlsson, Ebba

Socionom

Önskar handleda: Olika områden inom det psykosociala fältet

Utgår från V. Frölunda.

E-post: ebback@gmail.com

Telefon: 031 29 45 84 (b), 031 85 14 55 (a).

070 720 02 94,

Dybedahl, Johan

Leg. psykolog

Driver Halmstad Psykologmotttagning där jag dagligen arbetar med klientarbete tillsammans med kollegor samt övrig tid med handledningsuppdrag över hela landet. Har 25 års erfarenhet av kliniskt arbete utifrån terapiformer med solid vetenskaplig grund både inom PDT och KBT. Egen erfarenhet av att leda grupper som verksamhetschef både inom privat och offentlig vård. Gedigen erfarenhet av handlednings- och klientarbete inom främst kriminal- och missbruksvård.

Önskar handleda: Personal- och ledningsgrupper, samt chefshandledning inom det psykosociala arbetsområdet. Bedriver även teori- och metodutveckling och organisationsutveckling inom både hälso- och sjukvård och privat verksamhet.

Hemsida: www.halmstadpsykologmottagning.se

E-post: johan.dybedahl@gmail.com

Telefon: 073 432 06 16

 

Gralberg, Ing-Marie

Socionom, leg psykoterapeut, lärare och handledare i psykoterapi,

mindfulnes-instruktör

Har arbetat inom psykosocialt arbete sedan 1985 i socialtjänst och hälso-sjukvård på individ-, grupp- och organisationsnivå. De senaste tjugo åren arbetat främst inom Barn- och ungdomspsykiatrin. Parallellt sedan slutet av 1990-talet i egen regi bedrivit yrkeshandledning, både i grupp och individuellt, inom socialtjänst, skola samt hälso- och sjukvård. Under de senaste 10 åren fördjupat kunskaperna inom Compassion fokuserad terapi (CFT) och Interpersonell neurobiologi (IPNB).

 Ett viktigt fokus i handledning är att skapa förutsättning för ett hållbart och meningsfullt yrkesliv. Den nya neurovetenskapen om hur vi människor fungerar bildar basen för professionell, men även personlig utveckling.

Önskar handleda: Handleder inom det psykosociala området med olika professioner såsom socialtjänst, socialpsykiatri, elevhälsa, primärvård, habilitering och familjehem. Gärna med fokus på barn och familj.

Utgår från Sexdrega,Svenljunga.

Telefon: 073 094 74 77

E-post: ing.marie.gralberg@gmail.com

Haraldsson, Marianne

Socionom, leg. psykoterapeut

 Arbetar med handledning inom det psykosociala området samt med psykoterapi till enskilda, par och familjer. Har yrkeserfarenhet av familjerådgivning, psykiatri, våld i nära relationer, ipt-terapeut nivå B. Är leg psykoterapeut med systemisk inriktning.

Önskar handleda: Personal inom det psykosociala området som socialtjänst, hälso- och sjukvård, våld i nära relationer, skola och behandlingshem. Ger både grupp- och individuell handledning.

Hemsida: www.psykoterapeuthalmstad.se

Telefon:  070 617 05 24

E-post: marianne-haraldsson@live.se

Hansson, Helena

Socionom, Dr med vet (PhD Med Sci), universitetslektor, leg. hälso- och sjukvårdskurator

 Jag arbetar som universitetslektor och forskare vid Socialhögskolan, Lunds universitet, sedan januari 2012. Som forskare är jag även verksam inom Psykiatri, Lund, Enheten för klinisk beroendeforskning, Lunds universitet. Tidigare varit anställd som kurator inom Psykiatrin och beroendevården inom Region Skåne. Har grundläggande psykoterapeutisk utbildning (steg 1) i psykodynamisk insiktsterapi samt kognitiv beteendeterapi (KBT).  Denna bakgrund ser jag som en stor tillgång i handledningsarbetet. Jag är utbildad handledare i psykosocialt arbete vid Göteborgs universitet.

Önskar handleda: Jag vänder mig till dig/er som vill ha hjälp med att hantera svårigheter och dilemman i er yrkesutövning och som arbetar med människor inom hälso- och sjukvård, socialtjänst eller skola. Till er erbjuder jag handledning inom psykosocialt och psykologiskt arbete i form av ärende- eller processinriktad handledning. Jag handleder främst grupper men även enskilda medarbetare och chefer. Jag träffar även yrkesverksamma och privatpersoner i stödsamtal utifrån särskilda händelser eller livssituationer. Alla uppdrag planeras tillsammans med uppdragsgivaren. 

Telefon: 070 532 18 43

E-post: helena.hansson@med.lu.se

Hemb, Martin

Socionom, leg. psykoterapeut (familjeterapeut)

Nätverksterapeut, DBT terapeut samt chefsutbildning.

Önskar handleda: Socialt arbete, förebyggande arbete, samverkansprojekt, chefsgrupper, hälso- och sjukvård.

Hemsida: www.goteborgsfamiljeterapeuter.se

Telefon:  070 699 04 92

E-post: martinhemb@gmail.com

Johannesson, Torbjörn

Aukt. socionom, leg. psykoterapeut,

fil. mag. i socialt arbete

Önskar handleda: Socialtjänst, skola, barnomsorg, äldreomsorg, sjukvård.

Hemsida: www.ptil.se

Telefon:  0302 174 99, 070 869 48 92

E-post: torbjorn.johannesson@ptil.se

Junged, Lena

Aukt. socionom, leg. psykoterapeut

Yrkeserfarenhet som socialsekreterare 1976-2004 (familjer och familjerätt). Arbetar nu i egen firma med handledning, psykoterapi, föräldra- och familjerådgivning.

Önskar handleda:  Enskilda och grupper med psykosocialt arbete inom socialtjänst, barnomsorg, skola, sjukvård och äldreomsorg.

Hemsida: www.ptil.se

Telefon:  0302 174 99, 073 734 03 94

E-post: lena.junged@ptil.se

Khan, Saera

Aukt. socionom, teolog

Mångårig erfarenhet av arbete inom socialtjänstens individ- och familjeomsorg, med uppdrag som socialsekreterare, inom social jour och som arbetsledare/chef. Auktoriserad socionom med masterexamen i socialt arbete, samt examen i teologi med inriktning religionspsykologi, religionssociologi och migrationsvetenskap. Mångårig erfarenhet av utbildning av socialsekreterare, som regional utbildare och kvalitetsutvecklare inom barn- och unga området. Utbildningar har omfattat; BBiC (Barns Behov i Centrum), analys och bedömning i utredningsarbetet, handläggning och dokumentation, lagstiftning etc. Erfarenhet av handledning med ledningsgrupper.

Önskar handleda:  Personal- och ledningsgrupper, samt individuell handledning, inom det psykosociala arbetsområdet.

Hemsida: www.saerakhan.se

Telefon:  070 229 40 95

E-post: info@saerakhan.se

Lagrell, Bitte

Aukt. socionom, leg. psykoterapeut

Arbetar kurator inom psykiatrin och har också erfarenhet som socialsekreterare. Är utbildad psykoterapeut (kognitiv, familjeterapi), krisstöd, motiverande samtal, psykisk ohälsa och funktionshinder.

Önskar handleda:  Socialtjänst; missbruk, barn- och familj, försörjningsstöd, socialpsykiatri, skola, barnomsorg, psykiatri och kriminalvård.

Utgår från Kungälv.

Telefon:  070 566 86 44 (b), 0303 24 12 20

E-post: lagrellbitte@gmail.com

Larsson, Ingela

Socionom, leg. psykoterapeut

Fil mag i socialt arbete, leg psykoterapeut/ familjeinriktning (steg 1 psykodynamiskt) Arbetar sedan 2002 inom barn- och ungdomspsykiatrin, nuvarande arbete som psykoterapeut i Traumateam samt arbetar på Barnahus. Privat psykoterapimottagning. Har erfarenhet av arbete inom socialtjänsten och ungdomsprojekt samt skolkurator inom gymnasieskolan.

Önskar handleda:   Personal inom socialt arbete som socialtjänst, skola och vård- och omsorg.

Hemsida: www.psterapikon-sto.se

Telefon:  070 655 59 53

E-post: ingela.il.larsson@gmail.com

Liljegren, Lars

Socionom, leg. psykoterapeut

Har privatmottagning med psykoterapi och handledning. Yrkeserfarenhet från skolhälsovård, skolkuratorsarbete, samt inom vuxenpsykiatrin, barn- och ungdomspsykiatrin och behandlingshem. Har också arbetet med våld i nära relationer. Utbildad inom psykodynamisk psykoterapi (steg 1), systemisk psykoterapi (steg 2) och kognitiv beteendeterapi (ettårig).

Önskar handleda:  Olika verksamheter inom det psykosociala arbetsområdet som socialtjänst, hälso- och sjukvård, skola, institutioner och familjehem.

Hemsida: www.larsliljegrenspsykoterapi.se

Telefon:  073 385 05 96

E-post: lars.liljegren@hotmail.com

Lundvall, Bibi

Socionom

Arbetar som egen företagare med handledning, samtal och utbildning. Är anställd vid Utväg Skaraborg och är också samordnare i samverkan mot våld i nära relationer. Har psykoterapi steg 1.

Önskar handleda: Inom socialtjänst, familjehem, behandlingshem, skola samt arbete med våld i nära relationer.

Hemsida: www.andraalternativ.se

Telefon:  0500 48 13 88, 073 029 89 87

E-post: bibi@andraalternativ.se

Mattila, Lasse

Socionom

Har över 25 års erfarenhet av arbete med barn och unga i utsatta livssituationer, däribland som skolkurator och arbetsledare inom socialtjänsten. Arbetar som enhetschef, handledare, föreläsare och nationell utbildare om skyddade personuppgifter.

Önskar handleda: Personal inom psykosocialt arbete såsom socialtjänst, skola, hälso- och sjukvård, psykiatri (barn och ungdom samt vuxen) och jour- och familjehemsvård.

Hemsida: www.lassemattila.com

Telefon:  070 822 79 95

E-post: lasse@lassemattila.com

Nilsson, Henric

Socionom

Handleder inom ramen för psykosocialt arbete /förändringsarbete – individuellt, grupper och strukturellt.

Önskar handleda: Handleder yrkesgrupper som socionomer, institutionspersonal, miljöterapeuter, skolpersonal, arbetsledning, projektledare, organisationer. Gärna myndighetsutövning, soc.sekr. inom barn /familj /ungdom, men även tvärgrupper från olika förvaltningskulturer.

Hemsida: www.k2handledning.se

Telefon:  031 19 31 15, 073 702 71 00

E-post: k2reportage@gmail.com

Regnér, Margareta

Socionom, leg. psykoterapeut,

fil. dr. i socialt arbete

Handlett inom de flesta områden inom det sociala och psykosociala arbetet; företrädesvis grupper men även enskilda med inriktning psykosocialt arbete och familjeterapi. Arbetar gärna kompletterande med gestaltande och sk kreativa metoder som figurer, bild och skulptur (Lifestaging).

Önskar handleda: Inom olika verksamhetsområden och olika typer av grupper exempelvis BUP, psykiatri, sjukvård, familjeterapi, habilitering, socialtjänst m fl.

Utgår från Göteborg.

Telefon:  070 302 87 85

E-post: margareta.regner@gmail.com

Sigurdson, Monica

Socionom, leg. hälso- och sjukvårdskurator

Socionom sedan 1994 och leg. hälso- och sjukvårdskurator. Utbildad inom bl a kristeori, Klinisk hypnos och certifierad NET-terapeut (narrativ exponeringsterapi). Under mina 30 år i yrket har jag utvecklat gedigen kompetens inom migrations- och integrationsrelaterad problematik. Jag har lång erfarenhet från både socialtjänst (främst försörjningsstöd) och hälso- och sjukvård, besitter stor kunskap om migrationsrelaterad ohälsa, stress, trauma och PTSD. Trauman som exempelvis inbegriper våldsutsatthet (som barn och som vuxen), fängelsevistelse, sexuella övergrepp och tortyr. Jag har arbetat i mer än tio år med psykisk ohälsa såsom stress- och krisrelaterade tillstånd, ångest- och depressionsbesvär samt kognitiva nedsättningar. Genom åren har jag mött många HBTQI-personer där SRHR-temat är centralt. I handledningen använder jag gärna progressiv avslappning, imaginativa och andra kreativa metoder eftersom jag tror att detta kan vara till hjälp för att motverka stagnation, stress, empatitrötthet och sekundärtraumatisering. Jag ingår i ett nätverk som träffas regelbundet för kollegial metahandledning.

Önskar handleda: Er som vill reflektera över svårigheter och dilemman i yrkesutövningen, få syn på resurser och det som redan åstadkommits samt få ökade kunskaper. Men även stanna upp kring och få stöd i den egna utsattheten. Jag är öppen för att handleda inom olika fält som exempelvis socialtjänst, hälso- och sjukvård, utbildning, frivilligorganisationer samt på ledningsnivå.

Hemsida: www.consideremushandledning.com

Telefon:   070 223 86 07

E-post: monica.sigurdson@icloud.com

Sörsjö, Anna-Karin

Aukt. socionom, leg. hälso-och sjukvårdskurator, steg 1 i psykodynamisk psykoterapi

Mångårig erfarenhet av att arbeta med barn och familjer; inom somatisk sjukvård, spädbarnsverksamhet samt inom Barn- och ungdomspsykiatrin. Även arbetat med utredningsuppdrag inom kommun och privat hvb-verksamhet. Arbetar numera heltid i eget företag sedan 2014 där jag specialiserat mig på utredning/ behandling av barn och familjesystem med samspel och anknytning i fokus.

Har flera kompletterande utbildningar inom t.ex. spädbarnspsykologi, intervju. Enligt IAS och Nya Kälvesten där jag även är analysperson.

Jag tror på relationen som metoden. I handledningen hittar vi en gemensam väg som känns stödjande,  medvetandegörande, inspirerande och vägledande.

Önskar handleda: Enskilda, grupper samt chefer som arbetar inom människovårdande yrken, psykosociala arbetsområden som socialtjänst, hälso- och sjukvård, förskola och skola, hvb-verksamheter samt familjehem.

Hemsida: www.familjebyran.net

Telefon:   073 779 46 05

E-post: familjebyran@bahnhof.se

Turesson, Christina

Socionom, leg. psykoterapeut

Arbetar sedan 1991 i eget företag, Skärgårdens psykoterapimottagning med psykoterapi och handledning. Handledning har jag bedrivit sedan 1985 med flera olika yrkesgrupper såsom familjehems- och barnsekreterare, familjehem, familjerätt, SIS-institutioner, boenden med beroenden och psykisk ohälsa, förebyggande yrkesgrupper med barn och föräldrar, boendestöd och socialtjänst av olika slag.

Önskar handleda: Olika yrkesgrupper enligt ovan under rubriken övrig information. Är intresserad av att arbeta med processer såväl inom som mellan människor.

Utgår från Alingsås.

Telefon:   070 742 89 22

E-post: turesson.christina@gmail.com

Ulmefors, Monica

Socionom

Driver eget företag. Har tidigare arbetat som kurator och handledare inom landstinget, handläggare, enhetschef och IFO- chef inom socialtjänsten. Har en vidareutbildning inom systemisk ledarskap, UGL, familjediagnostik, familjeterapi och psykoterapi steg 1.

Önskar handleda: Inom offentlig verksamhet. Individuell handledning, grupphandledning och chefshandledning. Bedriver även teori- och metodutveckling och organisationsutveckling.

Hemsida: www.ps-utveckling.se

Telefon:   076 112 03 33

E-post: PS-utveckling@telia.com

Wakili, Mohammad

Socionom, leg. psykoterapeut

 I dag arbetar jag inom vuxenpsykiatrin och har erfarenhet av arbeteinom socialtjänst, ungdomsmottagning och i frivården som programledare i kriminalitet och missbruk.

Önskar handleda:  Inom psykosociala arbetsområdet som socialtjänst, kriminalvård, socialpsykiatri, primärvård, familjehem, par- och familj och vuxenpsykiatri.

Utgår från Gunnilse, Göteborg.

Telefon:   073 980 60 96

E-post: mohammadwakili@hotmail.com

Wermelin, Monica

Socionom, leg. psykoterapeut,

aukt. familjerådgivare

Diplomerad symboldramaterapeut, sexologi.

Önskar handleda: Inom det psykosociala arbetsområdet. Gärna kuratorer inom primärvård, somatik, psykiatri, habilitering, palliativ vård och hospice. Familjerådgivning.

Utgår från Göteborg.

Telefon: 070 857 52 04

E-post: wermelin.monica@gmail.com

bottom of page